Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1680
Title: Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на Півдні України
Отдельные аспекты формирования урожайности многолетних злаковых трав на юге Украины.
Separate aspects forming of productivity of long-term cereal herbs in the south of Ukraine.
Authors: Антипова, Лідія Климівна
Антипова, Лидия Климовна
Antipova, Lidiya
Keywords: види багаторічних злакових трав
облистяність
погодно-кліматичні умови
урожайність
кормопротеїнові одиниці
обмінна енергія
виды многолетних злаковых трав
облиственность
погодно-климатические условия
урожайность
кормопротеиновые единицы
обменная энергия
species of perennial grasses
oblystyanist
weather conditions
yield
kormoproteyinovi units exchange energy
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Антипова Л. К. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на Півдні України / Л. К. Антипова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. - Вип. 1 (82). – С. 107-114.
Abstract: Наведено результати трирічних досліджень росту і розвитку бага- торічних злакових трав у посушливих умовах південного Степу Укра- їни на прикладі Миколаївської області з метою визначення найбільш продуктивних з них для зміцнення кормової бази. Згідно з отрима- ними даними, кращими за кормовою продуктивністю виявилися по- сіви стоколосу безостого, райграсу високого і пирію середнього, які забезпечують більш раціональне використання вологи рослинами опадів і, відповідно, формування вищої урожайності. Встановлено до- цільність вирощування цих культур в досліджуваній зоні.
Представлены результаты трехлетних исследований роста и развития многолетних злаковых трав в засушливых условиях южной Степи на примере Николаевской области с целью определения наиболее продуктивных из них для укрепления кормовой базы животновоства. Согласно полученным данням, наибольшей продуктивностью характеризуются растения костреца безостого, райграса высокого и пырея среднего, которые обеспечивают более рациональ- ное использование влаги растениями и, соответственно, формирования боль- шей урожайности. Установлена целесообразность выращивания этих культур в исследуемой зоне.
The results of three years of research on the growth and development of perennial grasses in the arid conditions of southern steppe on the example of the Mykolaiv region are put forward in order to determine the most productive of them to strengthen the food base.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1680
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2015. - Вип. 1 (82).
Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n82v1r2015Antipova.pdf363,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.