Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10778
Title: Оптимізація технологічних елементів утримання відлучених поросят в умовах індустріальної технології виробництва свинини
Other Titles: Optimization of technological elements of keeping weaned piglets in conditions of industrial technology of pork production
Authors: Повод Микола Григорович, науковий керівник
Шпетний, Микола Борисович
Shpetnyi, M.
Keywords: свині
дорощування
відгодівля
приріст
конверсія корму
забійні показники
якість м’яса
pigs
rearing
fattening
growth
feed conversion
slaughter indicators
meat quality
Issue Date: 2019
Citation: Шпетний М. Б. Оптимізація технологічних елементів утримання відлучених поросят в умовах індустріальної технології виробництва свинини : дис. ... канд. сільськогосподарських наук : 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Сільськогосподарські науки / наук. керівник М. Г. Повод. Суми, 2019. 209 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. – Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Суми, 2019. – Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, 2019. Дисертація присвячена вивченню показників росту, збереженості та оплати корму поросятами різних генетичних поєднань, вирощених в період дорощування в приміщеннях з альтернативною вентиляцією, в станках за різного розміру груп, а також росту і відгодівельної продуктивності, м’ясо-сальних якостей, фізичних та хімічних характеристик м’яса тварин, дорощених у станках з різним типом підлоги. У ході проведення досліджень встановлено, що як геотермальна, так і традиційна системи вентиляції забезпечують комфортні умови утримання поросят на дорощуванні в усі пори року, за винятком літньої. Влітку у приміщенні за використання геотермальної вентиляції, температура повітря була вірогідно на 4,6ºС нижчою порівняно з приміщенням, де використовувалась традиційна вентиляція. Але за обох типів вентиляції середня температура в приміщенні була вищою на 4,1-8,7ºС у порівнянні з нормою. Визначено, що в усі пори року геотермальна система вентилювання приміщень дозволяла створювати більш комфортні умови утримання поросят на дорощуванні порівняно з традиційною. Влітку і взимку вищу інтенсивність росту та кращу збереженість виявлено в приміщенні з геотермальною системою вентиляції порівняно з традиційною системою. В цілому при дорощуванні в обох приміщеннях поросята мали кращі показники продуктивності взимку та навесні, гірші – влітку. На основні показники продуктивності поросят на дорощування більший вплив – 4,9-5,6% (р<0,05) мала пора року, тоді як тип вентиляції чинив на них слабкий вплив. При порівнянні впливу системи вентиляції рівномірного та негативного тиску на параметри мікроклімату в свинарниках для дорощування поросят та їх вплив на продуктивність тварин впродовж року, встановлено, що вентиляція рівномірного тиску сприяє більшій стабілізації термального режиму в приміщенні порівняно з традиційною вентиляцією. Вологість в приміщенні залежала від її параметрів зовні приміщення, і в усі пори року була вищою в приміщенні з системою вентиляції рівномірного тиску. Вміст вуглекислого газу в свинарниках для дорощування поросят залежав як від пори року, так і від типу вентиляції. Тоді як вміст аміаку та сірководню в приміщеннях впродовж року більше залежать від пори року, ніж від типу вентиляції. Спосіб вентиляції рівномірного тиску в літню та осінню пори року сприяв покращенню продуктивних якостей поросят під час їх дорощування порівняно з традиційною. В результаті дослідження впливу типу підлоги в станку для дорощування поросят на їх продуктивні якості впродовж року доведено, що інтенсивність росту поросят у цей період в усі пори року була вищою в станках з полімерною ґратчастою підлогою порівняно з бетонною. В осінньо-зимовий період різниця в середньодобових поросят за альтернативних типів підлоги зростала, та зменшувалась у весняно-ліній період року. Конверсія корму впродовж року більше залежала від його пори ніж від типу підлоги в станку. Збереженість поросят суттєво залежала від типу підлоги і мала значні коливання впродовж року в станках з бетонною решітчастою підлогою. На основні господарськи корисні ознаки значно вищим виявився вплив типу ґратчастої підлоги в станку для дорощування поросят – 9,7-13,6%. Тоді як пора року впливала на ці ж ознаки на 3,5-5,6%, а їх взаємодія на 2,9-4,9%. Встановлено, що тип підлоги в станку для дорощування поросят вплинув на відгодівельні показники при відгодівлі до живої маси 100, 110 та 120 кг. З підвищенням передзабійної живої маси вплив умов утримання поросят на дорощуванні зменшується. Встановлена тенденція до погіршення всіх забійних якостей у свиней, що дорощувались у станках з використанням ґратчастої бетонної підлоги, а за масою задньої третини напівтуші виявлено вірогідне зниження на 3,6-7,5% при забої за всіх досліджуваних вагових кондицій. В тушах свиней, які утримувались в станках з ґратчастою полімерною підлогою, виявлено більший вміст м’яса і менше жиру порівняно з аналогами, які дорощувались на бетонній ґратчастій підлозі. З підвищенням передзабійної живої маси свиней за обох типів утримання у їхніх тушах знижується вміст м’яса і кісток та збільшується вміст сала. У тварин, дорощених на полімерній підлозі, м’ясо мало кращу забарвленість, вищу вологоутримуючу здатність. Водночас у них при забої в усі вагові категорії м’ясо виявилось жорсткішим. За обох типів підлоги, в станку для дорощування встановлена тенденція до покращення якості м’яса в тушах тварин, забитих за більш важких вагових категорій. При вивченні продуктивності молодняку свиней під час його дорощування за різного розміру груп впродовж чотирьох пір року встановлено, що як за великогрупового, так і за дрібногрупового утримання поросят, під час дорощування, їх інтенсивність росту залежала від пори року і була вищою взимку та знижувалась в перехідні пори року і найменшого значення досягала влітку. Конверсія корму за обох способів утримання була кращою взимку, гіршою влітку, в перехідні пори року мала проміжне значення. Дрібногрупове утримання на повністю щілинній підлозі в усі пори року сприяло зниженню захворюваності поросят на 1,3-6,9%, їх технологічного відходу на 0,7-3,7%, підвищенню енергії росту на 7,0-12,4% й покращенню оплати корму приростами на 6,7-8,7%. У результаті порівняння продуктивності чистопородних і гібридних поросят зарубіжного походження на дорощуванні встановлено, що поросята, які походять від кнурів та маток зарубіжної селекції мали вищу інтенсивність росту та витрачали менше комбікормів на одиницю приросту порівняно з їх аналогами вітчизняної селекції. Серед тварин зарубіжного походження вищою інтенсивністю росту та кращою конверсією корму вирізнялись нащадки помісних свиноматок йоркшир×ландрас ірландського походження та кнурів синтетичної спеціалізованої лінії макстер. Уперше: в умовах індустріальної технології оцінено вплив різних типів вентиляції на параметри мікроклімату та продуктивність чистопородних і гібридних поросят інтенсивних генотипів на дорощуванні; встановлено вплив системи вентиляції рівномірного типу на параметри мікроклімату приміщень з утримання поросят на дорощуванні і вплив на їх продуктивність. Отримано нові дані щодо: впливу типу підлоги в станку, чисельності груп на продуктивні якості молодняку свиней в умовах індустріальної технології; продуктивності поросят на дорощуванні сучасних європейських комерційних генотипів за різних методів розведення. Набуло подальшого розвитку положення щодо взаємозв’язку показників забою та м’ясо-сальних якостей з інтенсивністю росту відгодівельного молодняку свиней за різних технологічних прийомів дорощування. За результатами проведених досліджень підтверджена доцільність використання геотермальної вентиляції в приміщеннях для дорощування поросят дрібними групами з використанням полімерної підлоги. Обґрунтована недоцільність використання бетонної щілинної підлоги для дорощування поросят в умовах лісостепу України. На підставі одержаних даних розроблено рекомендації щодо удосконалення технології дорощування поросят для індустріальних господарств. Отримані результати впроваджено у ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» Глобинського району Полтавської області, ПП «Сігма» Дніпровського району Дніпровської області, а також використовуються у навчальному процесі на біолого-технологічному факультеті Сумського національного аграрного університету, що підтверджується відповідними довідками та актами.
The dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences in the specialty 06.02.04 – technology of production of livestock products. – Sumy National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Sumy, 2019. – Mykolayiv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Mykolayiv, 2019. The thesis was devoted to the study indicators of growth, preservation and payment of feed by piglets, various genetic combinations grown during period of rearing in premises with alternative ventilation, in pens with different size groups, as well as growth and fattening productivity, meat and fat qualities, physical and chemical characteristics of meat animals grown in pens with different type of flooring. In the course of research, it has been determined that both geothermal and traditional ventilation systems provide comfortable conditions for keeping piglets on rearing during all seasons, except for summer. In the summer, when using geothermal ventilation, the air temperature was significantly lower by 4.6°C compared to the premises were traditional ventilation was used. But for both types of ventilation, the average temperature in the room was higher by 4.1-8.7ºС compared to the norm. It was determined that in all seasons of the year geothermal ventilation system of premises allowed to create more comfortable conditions for keeping piglets on rearing in comparison with traditional one. Summer and winter the highest growth rate and better survival was found in the premises with geothermal ventilation in comparison with conventional system. In general, the rearing piglets in both areas had the best performance in winter and spring, worse in summer. On the basic productivity indicators of piglets on rearing a greater impact to 4.9-5.6% (р<0.05) had a season, while the type of ventilation had a weak influence on them. When comparing the influence of ventilation system of uniform and negative pressure on the microclimate parameters in piglets on rearing and their impact on piglets productivity during the year, it was found that ventilation of uniform pressure contributed to greater stabilization of thermal regime in premises compared with traditional ventilation. The humidity in the room depended on its parameters outside the room and in all seasons of year was higher in the room with a ventilation system of uniform pressure. The content of carbon dioxide in pigsties for rearing pigs depended on both the season and the type of ventilation. While the content of ammonia and hydrogen sulfide in premises during the year, depended more on the time of year than on the type of ventilation. The method of ventilation of uniform pressure in summer and autumn contributed to the improvement of productive qualities of piglets during their rearing in comparison with traditional one. As a result of research of influence of type of a floor in the pens for growing of pigs on their productive qualities within a year it was proved that growth intensity of pigs during this period in all seasons was higher in pens with a polymeric slatted floor compared with concrete. In autumn-winter period the difference in average daily piglets for alternative types of flooring grew and decreased in spring-summer period of year. Feed conversion during the year depended more on time than on the type of floor in the pen. The survival of piglets significantly depended on the type of floor and had significant fluctuations during the year in pens with concrete slatted floor. On the main economic and useful traits significantly higher was the influence of type of slatted floor in the pen for rearing pigs- 9.7-13.6%. While the season of year was affected by the same characteristics on 3.5-5.6%, and their interaction by 2.9-4.9%. The floor type in the pen on rearing of pigs has affected the feeding rates at fattening to a mass of 100, 110 and 120 kg. With increasing before slaughter live weight, influence of the conditions of rearing piglets was reduced. The tendency to deterioration of all slaughter qualities in pigs that were grown in pens using a lattice concrete floor, and by weight of the posterior third half-carcass was revealed a significant decrease of 3.6-7.5% at the slaughter of all investigated weight conditions. In carcasses of pigs that were contained in the pens with lattice polymer flooring, was found more meat content and less fat compared to analogs, which were growing on a concrete slatted floor. With an increase in the pre-slaughter body weight of both types of pigs, the meat and bone content in their carcasses decreased and the fat content increased. In animals were grown on the polymer flooring, the meat had a better color, high moisture-holding capacity. At the same time, when they slaughtered in all weight categories, the meat turned out to be tough.With both types of flooring in the pen for rearing there is a tendency to improve the quality of meat in carcasses of animals slaughtered in heavier weight categories. When studying the productivity of young pigs during its rearing for different sizes of groups during the four seasons, it was found that both large and small group piglets during rearing, their growth rate depended on the season and was higher in winter and decreased in transitional times and the lowest value reached the summer. Conversion of feed for both methods of keeping was better in winter, worse in summer, in the transitional seasons had an intermediate value.Small-group content on the fully slotted flooring at all times of the year contributed to a decrease in the incidence of piglets by 1.3-6.9%, and their production output by 0.7-3.7%, increase growth energy by 7.0-12.4% and improved feed payment by 6.7%-8.7%. As a result, of comparing the productivity of purebred and hybrid piglets of foreign origin in rearing, it was found that piglets that descend from boars and sows of foreign breeding had a higher growth rate and spent less feed per unit of increase compared to their counterparts in domestic breeding. Among animals of foreign origin, high intensity of growth and better feed conversion were distinguished by descendants of the Yorkshire crossbred sows × Landrace of Irish origin and boars of the synthetic specialized Maxster line. First, we evaluated the impact of different types of ventilation on the parameters of microclimate and productivity of purebred and hybrid pigs intensive genotypes at growing in the conditions of forest-steppe of Ukraine, according to parameters of microclimate and their influence on the productivity of pigs of different weight in the ventilation system of a uniform type. New comparative data were obtained, such as: the effect of the type of flooring in the pen on the productive qualities of piglets during rearing under conditions of intensive technology; dependencies of piglet productivity in rearing with combination of boars and sows of modern European commercial genotypes. The situation of the relationship of indicators of slaughter and meat-fat qualities with the growth rate of fattening young pigs under various technological methods of rearing has been further developed. According to the results of conducted research, the feasibility of using geothermal ventilation in premises for growing piglets in small groups using polymer flooring was confirmed. The inexpediency of using concrete slotted flooring for growing piglets in conditions of forest-steppe of Ukraine was substantiated. Based on the data obtained, recommendations have been developed for improving the technology of rearing piglets for industrial farms. The results were implemented in LLC "NPP "Globinskyi pig complex" Globinskyi district of Poltava region, LLC "Sigma" Dniprovsk district of Dniprovsk region, and are used in the educational process on the biological and technological faculty of Sumy National Agrarian University, which is confirmed by the relevant certificates and acts.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10778
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Шпетний.pdf6,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.