Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10885
Title: Development of doctrinal model for state financial security management and forecasting its level
Other Titles: Розробка доктринальної моделі управління фінансовою безпекою держави та прогнозування її рівня
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Potryvaieva, Natalia
Кузьома, Віталій Вікторович
Kuzoma, Vitalii
Волосюк, Юрій Вікторович
Volosyuk, Yuriy
Бобровська, Надія Володимирівна
Bobrovska, Nadiya
Keywords: financial security management
financial security
financial security forecasting
Issue Date: 2021
Citation: Poltorak, A., Potryvaieva, N., Kuzoma, V., Volosyuk, Y., & Bobrovska, N. (2021). Development of doctrinal model for state financial security management and forecasting its level // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(13-113), 26-33. doi:10.15587/1729-4061.2021.243056
Abstract: Розроблено доктринальну модель управління фінансовою безпекою держави в умовах глобалізаційних змін. Модель сформована на п’яти рівнях (доктринальний, концептуальний, стратегічний, програмний, плановий), містить логічний континуум місії, пріоритетів у фінансовій сфері та рівня технологічних інновацій, чинників впливу та системи дій, спрямованих на досягнення цілей. Ця модель акумулює комплекс рішень, спрямованих на адаптацію до трансформаційних процесів в економіці, пов’язаних з новими потребами держав, процесами глобалізації у світовому фінансовому просторі, розвитком технологій, новими викликами та загрозами. У результаті дослідження здійснено прогнозування та доведено ефективність результатів модифікації підходів до управління фінансовою безпекою держави з використанням поліноміального алгоритму екстраполяції параметрів стохастичних систем. Представлено поліноміальну кореляційно-регресійну модель, вхідними даними якої були конкретні показники ефективності інноваційного розвитку держави, сприйняття корупції та боргової залежності. Фактично це сукупність тих показників, на які спрямовані стратегічні напрями зміцнення фінансової безпеки держави в умовах глобалізаційних змін. Отримано узагальнені значення стану фінансової безпеки держави, визначені на основі розробленої поліноміальної кореляційно-регресійної моделі, а також абсолютні та відносні величини похибки вказують на точність отриманих прогнозів. Отже, середній рівень похибки становить 0,005 %, що означає, що сукупність цих показників може характеризувати стан фінансової безпеки держави. Відповідно, ця модель корисна в процесі прогнозування результатів модифікації підходів до формування фінансової безпеки держави.
A doctrinal model of state financial security management in the context of globalization changes has been developed. The model is formed at five levels (doctrinal, conceptual, strategic, programmatic, planned), contains a logical continuum of mission, priorities in the financial sector and the level of technological innovation, influencing factors and a system of actions aimed at achieving goals. This model accumulates a set of solutions aimed at adapting to transformational processes in the economy associated with new needs of states, globalization processes in the world financial space, technology development, new challenges and threats. As a result of the study, forecasting is carried out and the effectiveness of the results of modifying approaches to managing the financial security of the state using a polynomial algorithm for extrapolating the parameters of stochastic systems is proved. A polynomial correlation-regression model is presented, the input data of which were specific indicators of the effectiveness of innovative development of the state, perception of corruption and debt dependence. In fact, this is a set of those indicators at which the strategic directions of strengthening the financial security of the state are directed in the context of globalization changes. The generalized values of the state of financial security of the state, determined on the basis of the developed polynomial correlation-regression model, are obtained, as well as the absolute and relative amounts of error indicate the accuracy of the forecasts obtained. So, the mean level of error is 0.005 %, which means that the totality of these indicators can characterize the state of financial security of the state. Accordingly, this model is useful in the process of predicting the results of modifying approaches to the formation of the financial security of the state
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10885
Appears in Collections:Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus
Статті (Обліково-фінансовий факультет)
Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5 scopus.pdf380,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.