Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1092
Title: Геоекономічні аспекти розвитку аграрного сектора
Геоэкономические аспекты развития аграрного сектора
Geoeconomic aspect of the agricultural sectors development
Authors: Вишневська, Ольга Миколаївна
Вишневская, Ольга Николаевна
Vishnevskaya, Olga
Keywords: Геоекономічні фактори
аграрний сектор
розвиток
геоекономічне середовище
ризики
Геоэкономические факторы
аграрный сектор
развитие
геоэкономическая среда
риски
Geoekonomichni factors
agrarian sector
development
geoekonomichne environment
risks
Issue Date: 2013
Citation: Vishnevskaya Olga. Geoeconomic aspect of the agricultural sectors development / Olga Vishnevskaya // Growh and competitiveness factors. - 2013. – С. 289-298.
Abstract: У статті розглянуті теоретичні і методологічні аспекти розвитку аграрного сектора з врахуванням впливу геоекономічних чинників дії з метою виявлення потенційних переваг і мінімізації економічних і екологічних рисок. Обгрунтовано, що світові глобалізационниє потоки і процеси в економічній, фінансовій, виробничій, соціальній, екологічній і інших сферах виступають орієнтирами розвитку будь-якої національної економіки на перспективу. Виявлено, що ігнорування глобалізационних змін і тенденцій обмежуватиме можливості в здобутті переваг на загальнодержавному рівні. Національна економіка як складова частина світової господарської системи активізувала окремі елементи целосной світової системи, але їх розвиток відбувається повільно. Саме тому нами обгрунтовано, що чинниками негативного впливу залишається невирішеність питання по регулюванню внутрішнього ринку, процесу ціноутворення, якості і стандартизації створеної продукції, а також повільність інтеграційних процесів, формування адаптованих до зовнішніх умов організаційно-економічних структур.
В статье рассмотрены теоретические и методологические аспекты развития аграрного сектора с учетом влияния геоэкономических факторов воздействия с целью выявления потенциальных преимуществ и минимизации экономических и экологических рисков. Обосновано, что мировые глобализационные потоки и процессы в экономической, финансовой, производственной, социальной, экологической и других сферах выступают ориентирами развития любой национальной экономики на перспективу. Выявлено, что игнорирование глобализационных изменений и тенденций будет ограничивать возможности в получении преимуществ на общегосударственном уровне. Национальная экономика как составная часть мировой хозяйственной системы активизировала отдельные элементы целосной мировой системы, но их развитие происходит медленно. Именно поэтому нами обосновано, что факторами негативного влияния остается нерешенность вопроса по регулированию внутреннего рынка, процесса ценообразования, качества и стандартизации созданной продукции, а также медлительность интеграционных процессов, формирования адаптированных к внешним условиям организационно-экономических структур.
In the article the theoretical and methodological aspects of development of agrarian sector are considered taking into account influence of geoekonomicheskikh factors of influence with the purpose of exposure of potential advantages and minimization of economic and ecological risks. It is grounded, that world globalizacionnye streams and processes are in economic, financial, production, social, ecological and other spheres come forward orientirami of development of any national economy on a prospect. It is exposed, that ignoring of globalizacionnykh changes and tendencies will limit possibilities in the receipt of advantages at national level. National economy as component part of the world economic system activated the separate elements of celosnoy of the world system, but their development takes place slowly. It is for this reason grounded by us, that the factors of negative influence is unsolvedness of question on adjusting of internal market, process of pricing, quality and standardization of the created products, and also sluggishness of integration processes, formings of the organizational-economic structures adapted to the external terms.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1092
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013-vyshnevskaya-gsasd.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.