Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11787
Title: Prospects for the Development of Small Agricultural Business Entities in the Market Environment
Other Titles: Перспективи розвитку суб’єктів малого аграрного бізнесу України в ринковому середовищі
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Лункіна, Тетяна Іванівна
Бурковська, Алла Валентинівна
Мікуляк, Катерина Анатоліївна
Sirenko, Natalya
Lunkina, Tetyana
Burkovska, Alla
Mikulyak, Kateryna
Keywords: розвиток
аграрний сектор
мікро
малий бізнес
ринкове середовище
локальна соціальна відповідальність
development
agricultural sector
micro
small business
market environment
local social responsibility
Issue Date: 2022
Citation: Sirenko, N., Lunkina, T., Burkovska, A., Mikulyak, K. (2022). Prospects for the Development of Small Agricultural Business Entities in the Market Environment // Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 31(3), pp. 162-175. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10124068
Abstract: Одним із перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. Суб’єктам малого бізнесу необхідно нарощувати конкурентні переваги щодо інших учасників ринку, аби не втратити своє місце в господарській системі, особливо в умовах пандемії, при цьому ставши драйверами економічного зростання. Мета дослідження – вивчити фактори, які впливають на поведінку суб’єктів малого бізнесу у ринковому середовищі в період епідемії шляхом розуміння наявних проблем та стратегічних орієнтирів їх діяльності. У статті здійснено прогноз кількості суб’єктів малого аграрного бізнесу з метою розуміння проблем та перспектив для розвитку у ринковому середовищі (за допомогою ретроспективного та статистичного методів дослідження); наведено напрями підтримки експортерів аграрної продукції; проаналізовано зміну динаміки експорту товарів малими підприємствами (із застосуванням методів економіко-математичного моделювання); визначено рівень соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу як необхідного елементу для здійснення експортних операцій на зовнішні ринки (із побудовою самоорганізаційних карт Кахонена). Доведено, що суб’єкти малого бізнесу мають базовий рівень соціальної відповідальності, проте з метою посилення конкурентних позицій та необхідності виходу на зовнішні ринки, підприємствам необхідно покращувати рівень до достатнього. З’ясовано, що потребують вирішення проблемні фактори для експорту, а саме: доступ до торговельного фінансування, неналежні технології виробництва, встановлення потенційних ринків та покупців; технічні вимоги та стандарти. Обґрунтовано, що потребує посилення сприяння малих підприємств у доступі до інформації, імплементація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі з урахуванням інтересів малих підприємств, залучення їх до регуляторної діяльності у сфері торгівлі.
One of the promising areas for creating a competitive market environment is the development of small business. Small businesses need to increase their competitive advantage over other market participants in order not to lose their place in the economic system, especially in a pandemic, while becoming drivers of economic growth. The purpose of the study is to examine the factors influencing the behavior of small businesses in the market environment during the epidemic by understanding the existing problems and strategic orientgations of their activities. The article forecasts the number of small agricultural business entities in order to understand the problems and prospects for development in a market environment (using retrospective and statistical research methods); the directions of support for exporters of agricultural products have been given; the change in the dynamics of goods export by small enterprises has been analyzed (using the methods of economic and mathematical modeling), the level of social responsibility of agrarian business entities as a necessary element for the implementation of export operations in foreign markets (with a built self-organizing map). It has been proven that small business entities have a basic level of social responsibility, but in order to strengthen their competitive position and the need to enter foreign markets, enterprises need to improve to a sufficient level. It has been found that problematic factors for exports need to be addressed, namely: access to trade finance, inappropriate production technologies, identification of potential markets and buyers; technical requirements and standards. It has been substantiated that it is necessary to strengthen the assistance of small enterprises in access to information, implementation of the WTO Agreement on Trade Facilitation taking into account the interests of small enterprises, their involvement in regulatory activities in the field of trade.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11787
Appears in Collections:Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus
Статті (Обліково-фінансовий факультет)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.