Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12490
Title: Development of an integrated approach to assessing the impact of innovative development on the level of financial security of households
Other Titles: Розробка комплексного підходу до оцінки впливу інноваційного розвитку на рівень фінансової безпеки домогосподарств
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Христенко, Ольга Андріївна
Khristenko, Olga
Сухорукова, Анна Леонідівна
Sukhorukova, Anna
Мороз, Тетяна Олегівна
Moroz, Tetyana
Шарін, Олександр В’ячеславович
Sharin, Alexander
Keywords: financial security of households
economic security
national security
innovation
innovative development
фінансова безпека домогосподарств
економічна безпека
національна безпека
інноваційна діяльність
інноваційний розвиток
Sustainable Development
Investment Attractiveness
Agroindustrial Comple
Mathematics: Applied Mathematics
Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
Business, Management and Accounting: Management of Technology and Innovation
Engineering: Mechanical Engineering
Agricultural and Biological Sciences: Food Science
Energy: Energy Engineering and Power Technology
Engineering: Control and Systems Engineering
Computer Science: Computer Science Applications
Engineering: Electrical and Electronic Engineering
Environmental Science: Environmental Chemistry
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Poltorak, A., Khrystenko, O., Sukhorukova, A., Moroz, T., & Sharin, O. (2022). Development of an integrated approach to assessing the impact of innovative development on the level of financial security of households. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(13-115), 103-112. doi:10.15587/1729-4061.2022.253062
Abstract: This paper reports a comprehensive approach devised to assess the impact of innovative development on the level of financial security of households. The study considers the peculiarities of the interpretation of the concepts of “household” and “innovation” and identifies the main factors influencing the financial security of households. The indicators characterizing the state of financial security of households and innovative development were analyzed in dynamics. The study’s result produced a SWOT analysis that ensures the financial security of households. Among the strengths are the high economic potential of the country, the process of reforming state systems, the transition to complete digitalization (digitalization), and the presence of highly educated specialists. It was clarified that the factors that have the greatest negative impact are the low level of investment attractiveness, corruption component, the impact of the global economic crisis, and the high level of shadowing of the economy. The method of correlation-regression analysis was used to prove the hypothesis put forward regarding the existence of a connection between the indicators characterizing innovative development and the level of financial security of households. The adequacy of the developed model has been confirmed on the basis of the Fisher’s F-criterion. The existence of a strong relationship between independent and dependent variables (multiple correlation coefficient R=0.9875) was mathematically confirmed, which proves the expediency of stimulating innovative development to strengthen financial security. It was established that with an increase in both independent variables at the same time by 1 % (the cost of scientific research, the total amount of expenditures in the areas of innovative activity of industrial enterprises), the volume of GDP per capita (an indicator of the state of financial security of households) increases by 1.75 %.
-
У цій статті представлено комплексний підхід, розроблений для оцінки впливу інноваційного розвитку на рівень фінансової безпеки домогосподарств. У дослідженні розглянуто особливості тлумачення понять «домогосподарство» та «інновація» та визначено основні чинники, що впливають на фінансову безпеку домогосподарств. Проаналізовано в динаміці показники, що характеризують стан фінансової безпеки домогосподарств та інноваційний розвиток. Результати дослідження дали SWOT-аналіз, який забезпечує фінансову безпеку домогосподарств. Серед сильних сторін – високий економічний потенціал країни, процес реформування державних систем, перехід до повної цифровізації (цифрування), наявність високоосвічених спеціалістів. З’ясовано, що найбільший негативний вплив мають низький рівень інвестиційної привабливості, корупційна складова, вплив світової економічної кризи, високий рівень тінізації економіки. Методом кореляційно-регресійного аналізу доведено висунуту гіпотезу про наявність зв’язку між показниками, що характеризують інноваційний розвиток, та рівнем фінансової забезпеченості домогосподарств. Адекватність розробленої моделі підтверджено на основі F-критерію Фішера. Математично підтверджено існування сильного зв’язку між незалежними та залежними змінними (коефіцієнт множинної кореляції R=0,9875), що доводить доцільність стимулювання інноваційного розвитку для зміцнення фінансової безпеки. Встановлено, що при збільшенні одночасно обох незалежних змінних на 1 % (вартості наукових досліджень, загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності промислових підприємств) обсяг ВВП на душу населення (показник стану фінансової забезпеченості домогосподарств) зростає на 1,75 %
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12490
Appears in Collections:Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus
Статті (Обліково-фінансовий факультет)
Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_scopus.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.