Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12643
Title: Development of Methods for Digital Diagnostics of Engines by Electronic Indication
Other Titles: Розробка методів цифрової діагностики двигунів за електронною індикацією
Authors: Марченко, Дмитро Дмитрович
Marchenko, Dmytro
Матвєєва, Катерина Сергіївна
Matveeva, Ekaterina
Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Keywords: body parts
connection element
digital diagnostics
electronic indication
engine
engine pistons
indicator diagram
indicator diagrams
internal combustion
mapping
method of processing
parameter
parameters
piston engines
stud bolts
електронна індикація
цифрова діагностика
двигун
параметри
індикаторні діаграми
Issue Date: 2022
Publisher: Mykolayiv National Agrarian University
Citation: Marchenko, D., Matvyeyeva, K., & Kurepin, V. (2022). Development of methods for digital diagnostics of engines by electronic indication. Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System, MEES 2022, doi:10.1109/MEES58014.2022.10005758.
Abstract: The article presents the results of a study of the method of electronic indication of engines and a device for its implementation, based on measuring the stresses acting in the connection elements of body parts (studs, bolts) connecting the cylinder covers (cylinder head) and the engine block. A method of processing indicator diagrams of internal combustion piston engines has been developed. Using the technique allows you to get comprehensive information on the indicator diagram, which consists of 30 defined parameters that allow you to assess the quality of the flow of work processes, the technical condition of the engine, fuel equipment, etc. The method of processing indicator diagrams, in contrast to the known ones, is supplemented by the definition of a number of indicators, which are proposed to be used as diagnostic parameters for modern piston engines. A technique for diagnosing internal combustion piston engines based on the results of their electronic indication, in which the influence of various malfunctions on the nature of indicator diagrams of modern automobile engines is determined and diagnostic matrices are proposed that make it possible to determine 15 main malfunctions for spark ignition engines and 12 malfunctions for diesel engines. Experimental installations for indirect display of internal combustion engines were created and experimental studies were carried out. The comparison of indicator diagrams obtained by the methods of direct and indirect mapping allows us to make a conclusion about the high degree of convergence of these data (discrepancies in most parameters determined by indicator diagrams amount to no more than 5.0%), which proves the possibility of using the proposed method of indirect mapping in practice.
-
У статті наведено результати дослідження методу електронної індикації двигунів та пристрою для його реалізації, заснованого на вимірюванні напружень, що діють в елементах з’єднання корпусних деталей (шпильках, болтах), що з’єднують кришки циліндрів (головку блоку циліндрів) і блок двигуна. Розроблено методику обробки індикаторних діаграм поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Використання методики дозволяє отримати вичерпну інформацію на індикаторній діаграмі, яка складається з 30 визначених параметрів, які дозволяють оцінити якість протікання робочих процесів, технічний стан двигуна, паливної апаратури та ін. Спосіб обробки індикаторні діаграми, на відміну від відомих, доповнено визначенням ряду показників, які пропонується використовувати як діагностичні параметри сучасних поршневих двигунів. Розроблено методику діагностики поршневих двигунів внутрішнього згоряння за результатами їх електронної індикації, в якій визначено вплив різноманітних несправностей на характер індикаторних діаграм сучасних автомобільних двигунів та запропоновано діагностичні матриці, що дозволяють визначити 15 основних несправностей. для двигунів з іскровим запалюванням і 12 несправностей для дизельних двигунів. Створено експериментальні установки для непрямого відображення двигунів внутрішнього згоряння та проведено експериментальні дослідження. Порівняння індикаторних діаграм, отриманих методами прямого та непрямого картографування, дозволяє зробити висновок про високий ступінь збіжності цих даних (розбіжності більшості параметрів, визначених індикаторними діаграмами, становлять не більше 5,0%), що свідчить про можливість використання запропонованого методу непрямого відображення на практиці.
Description: Повний текст доступний за посиланням: https://ieeexplore.ieee.org/document/10005758
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12643
Appears in Collections:Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchenko-2022-1.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.