Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14757
Title: Conceptual foundations of the behavioral approach to managing the system of financial and economic security of the state
Other Titles: Концептуальні основи біхевіористичного підходу до управління системою фінансово-економічної безпеки держави
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Keywords: gender-oriented approach
behavioral aspect
psychological features of management
human factor
administrative management
ґендерно-орієнтований підхід
поведінковий аспект
психологічні особливості менеджменту
людський фактор
адміністративний менеджмент
Issue Date: 2023
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Poltorak, A. (2023). Conceptual foundations of the behavioral approach to managing the system of financial and economic security of the state. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 27(1), 9-19. doi: 10.56407/bs.agrarian/1.2023.09.
Полторак А. С. Концептуальні основи біхевіористичного підходу до управління системою фінансово-економічної безпеки держави // Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2023. Вип. 27(1). С. 9-19. doi: 10.56407/bs.agrarian/1.2023.09.
Abstract: Despite the fact that the use of the behavioral approach in the management of the system of financial and economic security of the state is relatively new, the study of the behavioral orientation of the financial system as one of the factors of functional changes will contribute to the formation of an effective mechanism for ensuring financial security. The growing role of the human factor, which is central in genderoriented and behavioral aspects, increases the level of relevance of applying the behavioral approach in the process of managing the system of financial and economic security of the state. The purpose of this study is to substantiate the conceptual foundations of the behavioral approach to managing the state’s financial and economic security system, which includes gender-oriented and behavioral aspects, and complements the systemic approach to managing the state’s financial and economic security system. The features of state management of financial and economic security systems in various states are summarized and the main models and research centers of financial and economic security system management in the world are systematized. It is noted that the application of a behavioral approach to the management of the financial and economic security system of the state allows us to consider that the organizational behavior of a social organism is a set of reactions of the financial and economic system to the adjustment of external and internal conditions of functioning for the purpose of self-preservation and potential development. Such behavior is formed taking into account the personality management system, gender balance, individual psychological characteristics and natural properties. The toolkit of the gender-oriented component of the behavioral approach is summarized and the influence of the gender structure on the level of financial and economic security of the state is analyzed based on the results of the survey of respondents. The existing gender differences in the scientific views of men and women economists are summarized and the questions are specified, on which the largest statistically significant difference between the points of view of women and men in the field of managing the system of financial and economic security of the state is recorded. The essence of the economic category “behavioristic approach to managing the system of financial and economic security of the state” is specified, which is considered as a specific approach to ensuring the financial and economic security of the state and permanent monitoring of the phenomena and processes that occur in the system of its guarantee, which is based on gender and behavioral aspects, studies the features of management decisionmaking with mandatory consideration of psychological, mental and emotional features for the purpose of managing and forecasting the behavior of participants in financial and economic relations at the state level
Незважаючи на те, що застосування біхевіористичного підходу в управлінні системою фінансовоекономічної безпеки держави є відносно новим, дослідження біхевіористичної спрямованості фінансової системи як одного з факторів функціональних змін сприятиме формуванню дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки. Зростання ролі людського фактору, який є центральним у ґендерно-орієнтованому та поведінковому аспектах, підвищує рівень актуальності застосування біхевіористичного підходу в процесі управління системою фінансово-економічної безпеки держави. Метою даного дослідження є обґрунтування концептуальних основ біхевіористичного підходу до управління системою фінансово-економічної безпеки держави, який містить ґендерно-орієнтований й поведінковий аспекти, та доповнює системний підхід до управління системою фінансово-економічної безпеки держави. Узагальнено особливості державного управління системами фінансово-економічної безпеки в різних державах та систематизовано основні моделі та центри досліджень управління системами фінансово-економічної безпеки у світі. Зазначено, що застосування біхевіористичного підходу до управління системою фінансово-економічної безпеки держави дозволяє вважати, що організаційна поведінка соціального організму є набором реакцій фінансовоекономічної системи на коригування зовнішніх та внутрішніх умов функціонування з метою самозбереження та потенційного розвитку. Така поведінка формується з урахуванням системи керування особистістю, ґендерної збалансованості, індивідуально-психологічних особливостей та природних властивостей. Узагальнено інструментарій ґендерно-орієнтованої складової біхевіористичного підходу та проаналізовано вплив ґендерної структури на рівень фінансово-економічної безпеки держави на основі результатів опитування респондентів. Узагальнено наявні ґендерні відмінності у наукових поглядах чоловіків та жінок економістів та конкретизовано питання, за якими зафіксована найбільша статистично значуща різниця між точками зору жінок і чоловіків у сфері управління системою фінансово-економічною безпекою держави. Уточнено сутність економічної категорії “біхевіористичний підхід до управління системою фінансово-економічної безпеки держави”, яка розглядається як специфічний підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки держави та перманентного спостереження за явищами і процесами, які відбуваються в системі її гарантування, що базується на ґендерних та поведінкових аспектах, вивчає особливості прийняття управлінських рішень з обов’язковим урахуванням психологічних, ментальних та емоційних особливостей з метою управління та прогнозування поведінки учасників фінансово-економічних відносин на державному рівні
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14757
Appears in Collections:Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2023. Vol. 27, № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.