Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1906
Title: Соціальна відповідальність у формуванні економічної безпеки аграрного сектора економіки
Социальная ответственность в формировании экономической безопасности аграрного сектора экономики
Social responsibility in shaping the economic security of the agricultural sector
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Лункіна, Тетяна Іванівна
Сиренко, Наталья Николаевна
Лункина, Татьяна Ивановна
Sirenko, Natalya
Lunkinа, Tatiana
Keywords: Соціальна відповідальність
економічна безпека
аграрний сектор
соціально відповідальний бізнес
Облікова політика
бухгалтерський аутсорсинг
управлінський облік
внутрішня звітність
суб'єкти малого підприємництва
облік
орендні операції
дебіторська заборгованість
контролінг
трансфертне ціноутворення
автоматизація облікових процесів
калькулювання собівартості продукції
трансакційні витрати
облік витрат на соціальний захист працівників підприємства
внутрішній контроль
екологічний аудит
аудит лізингових операцій
стратегічне управління
інвестиційна діяльність
стратегія розвитку підприємства
комплексний аналіз діяльності
трудові ресурси
кластерна форма бізнесу
Социальная ответственность
экономическая безопасность
аграрный сектор
социально ответственный бизнес
Social responsibility
economic security
agriculture
socially responsible business
Issue Date: 2014
Citation: Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : колективна монографія у 2 т. : Т.1. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С. І., 2014. – Т. 1. – С. 146-157.
Abstract: В колективній монографії розглядається широкий спектр актуальних проблем економічної та соціальної безпеки на всіх рівнях системи: держава – регіон – бізнес – особа, з урахуванням досвіду та специфіки країн СНД. Розглядаються теоретичні та прикладні основи організації економічної безпеки. Проаналізовано найважливіші складові економічної безпеки (сировинно-ресурсну, енергетичну, фінансову, воєнно-економічну, технологічну, продовольчу, зовнішньоекономічну, криміналістичну) та окремі аспекти: (фінансовий, соціальний, демографічний, екологічний, інноваційний).
В коллективной монографии рассматривается широкий спектр актуальных проблем экономической и социальной безопасности на всех уровнях системы: государство - регион - бизнес - лицо, с учетом опыта и специфики стран СНГ. Рассматриваются теоретические и прикладные основы организации экономической безопасности. Проанализированы важнейшие составляющие экономической безопасности (сырьевыми ресурсную, энергетическую, финансовую, военно-экономическую, технологическую, продовольственную, внешнеэкономическую, криминалистическую) и отдельные аспекты: (финансовый, социальный, демографический, экологический, инновационный).
In the monograph examined a wide range of topical issues of economic and social security systems at all levels: state - region - business - a person with the experience and the specifics of the CIS. The theoretical and practical foundations of economic security. Analyzed the most important components of economic security (raw, resource, energy, financial, military, economic, technological, food, foreign, forensic) and some aspects: (financial, social, demographic, environmental, innovation).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1906
ISBN: 978-617-7273-01-0
Appears in Collections:Монографії (Обліково-фінансовий факультет)
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monografija_ehb_t1.pdf5,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.