Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3674
Title: Комплекс весняно-польових робіт в господарствах Миколаївської області в 2018 році (науково-практичні рекомендації)
The complex of spring-field work in the farms of the Mykolayiv region in 2018 (scientific and practical recommendations)
Комплекс весенне-полевых работ в хозяйствах Николаевской области в 2018 году (научно-практические рекомендации)
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Дробітько, Антоніна Вікторівна
Дробитько, Антонина Викторовна
Drobitko, Antonina
Федорчук, Михайло Іванович
Коваленко, Олег Анатолійович
Федорчук, Михаил Иванович
Коваленко, Олег Анатольевич
Fedorchuk, Mikhail
Kovalenko, Oleh
Гамаюнова, Валентина Василівна
Гамаюнова, Валентина Васильевна
Gamayunova, Valentina
Качанова, Тетяна Володимирівна
Качанова, Татьяна Владимировна
Kachanova, Tatiana
Вожегова, Р. А.
Коваленко, А. М.
Заєць, С. О.
Єропкін, В. А.
Дикий, В. В.
Шахова, Н. М.
Андрійченко, Лариса Володимирівна
Піскун, О. В.
Твердий, В. П.
Keywords: Миколаївська область
господарства
сівозміни
весняно-польові роботи
озимі культури
ярі культури
обробіток грунту
живлення рослин
насінництво
догляд за посівами
Mykolayiv region
farms
crop rotations
spring-field works
winter crops
spring crops
soil cultivation
plant nutrition
seed production
crop maintenance
Issue Date: 2018
Citation: Комплекс весняно-польових робіт в господарствах Миколаївської області в 2018 році (науково-практичні рекомендації) / Р. А. Вожегова, А. М. Коваленко, С. О. Заєць [та ін.] – Миколаїв : Іліон, 2018. – 76 с.
Abstract: На підставі багаторічних досліджень, проведених згідно виконання ПНД НААН України «Новітні системи землеробства і землекористування» і «Технології вирощування зернових культур», а також агрометеорологічних умов осінньо-зимового періоду та стану озимих культур після перезимівлі визначено особливості проведення агротехнічного догляду за ними у весняно-літній період вегетації та підходи до корегування структури посівних площ, обробітку грунту, раціонального використання мінеральних добрив, сортової політики і насінництва та захисту ярих зернових колосових культур в умовах 2018 року. Науково-практичні рекомендації розраховані на широке коло керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності.
Based on the long-term researches carried out in compliance with the implementation of The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, "Modern systems of agriculture and land use" and "Technologies of cultivation of grain crops", also agro-meteorological conditions of the autumn-winter period and the state of winter crops after the winter breeding, the peculiarities of conducting agrotechnical care for them in spring- summer period of vegetation and approaches to the correction of the structure of sown areas, cultivation of soil, rational use of mineral fertilizers, varietal policy and seed sience and also protection of spring cereal crops in the conditions of 2018 year. The scientific and practical recommendations are intended for a wide range of managers and specialists of agricultural enterprises of different forms of ownership.
На основании многолетних исследований, проведенных согласно выполнения ПНИ НААН Украины «Новые системы земледелия и землепользования» и «Технологии выращивания зерновых культур», а также агрометеорологических условий осенне-зимнего периода и состояния озимых культур после зимовки определены особенности проведения агротехнического ухода за ними в весенне летний период вегетации и подходы к корректировке структуры посевных площадей, обработки, рационального использования минеральных удобрений, сортовой политики и семеноводства и защиты яровых зерновых колосовых культур в условиях 2018 года. Научно-практические рекомендации рассчитаны на широкий круг руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3674
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МИКОЛАЇВ Рекомендації-2018 п2.pdf539,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.