Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8399
Title: Organizational and Financial Principles for the Development of Euroregions
Other Titles: Організаційно-фінансові засади розвитку єврорегіонів
Authors: Петруненко, Ярослав Вікторович
Белей, Світлана Іванівна
Петченко, Марина Валентинівна
Коваленко, Наталія Вікторівна
Боднар, Олена Андріївна
Маслак, Наталія Григорівна
Petrunenko, Iaroslav
Belei, Svitlana
Petchenko, Maryna
Kovalenko, Nataliia
Bodnar, Olena
Maslak, Nataliia
Keywords: Фінансове стимулювання
організаційно-правова форма діяльності
види співпраці єврорегіонів
Financial incentives
legal form of activity
cooperation types of Euroregions
Issue Date: 2020
Citation: Organizational and Financial Principles for the Development of Euroregions / I. Petrunenko etc. // International Journal of Economics & Business Administration. 2020. Vol. VIII, Issue 3, 150-160. doi:10.35808/ijeba/493
Abstract: Мета: розширення меж міжнародної торгівлі поряд з реалізацією європейської політики «без кордонів» для стимулювання економічного і соціального розвитку країн висуваються вимоги щодо забезпечення зростання і прикордонних територій. Однією з форм таких стимулів є формування єврорегіонів з двох і більше територій різних країн. В результаті такий процес оживляє прикордонне співробітництво і сприяє усуненню існуючих диспропорцій в економічному зростанні. Таким чином, метою даної наукової роботи є виявлення та аналіз організаційних і фінансових особливостей розвитку єврорегіонів на сучасному етапі. Дизайн / методологія / підхід: для проведення дослідження ми використовували метод порівняння, графічний метод, а також метод аналізу та синтезу. Висновки: поставлена мета була забезпечена за рахунок виділення організаційно-правових форм діяльності єврорегіонів, укладення угоди про співпрацю, створення приватних об'єднань транскордонного характеру, а також організацій, наділених правоздатністю. У той же час ми проаналізували фінансові стимули для реалізації програм і проектів, через виділення додаткового фінансування з європейських фондів. Оригінальність / цінність: у статті визначено найбільш популярні форми та напрямки діяльності єврорегіонів, а також окреслено проблеми, з якими вони стикаються, та визначено шляхи їх вирішення.
Purpose: Expanding the borders of international trade, along with the implementation of European policy “without borders” for stimulating economic and social development countries put forward demands for ensuring growth and border areas. One of the forms of such incentives is the formation of Euroregions from two or more territories of different countries. As a result, such a process revitalizes cross-border cooperation and helps eliminate the existing imbalances in economic growth. Thus, the purpose of this academic paper is to identify and analyze the organizational and financial characteristics of the development of Euroregions at the modern stage. Design/Methodology/Approach: We have used the method of comparison, graphical method, as well as the method of analysis and synthesis to conduct the research. Findings: This outlined goal has been ensured through the allocation of legal forms of Euroregions’ activities the conclusion of an agreement on cooperation, the creation of private associations for cross-border purposes, as well as organizations endowed with legal capacity. At the same time, we have analyzed the financial incentives for the implementation of programs and projects, through the allocation of additional funding from European funds. Originality/Value: The paper has identified the most popular forms and directions of the Euroregions’ activities, as well as outlining the problems that they come across along with determining ways to solve them.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8399
Appears in Collections:Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття №6.pdf299,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.