Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9034
Title: Упpaвлiння кaдpoвoю безпекoю аграрних пiдпpиємcтв
Other Titles: Management of personnel safety of agrarian enterprises
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Keywords: Безпекa
пеpcoнaл
pизики
зaгpoзи
cиcтемa упpaвлiння
функцiя
iнcтpумент
Security
personnel
risks
threats
management system
function
instrument
Issue Date: 2021
Citation: Курепін В. М. Упpaвлiння кaдpoвoю безпекoю аграрних пiдпpиємcтв : дис. ... канд. економічних наук 08.00.04 – екoнoмiкa тa упpaвлiння пiдпpиємcтвaми (зa видaми екoнoмiчнoї дiяльнocтi). Економічні науки / наук. керівник В. М. Нагаєв. Харків, 2020. 180 с.
Abstract: Дисертація узагальнює теоретичне узагальнення та отримує нове вирішення важливої наукової проблеми щодо наукового обґрунтування теоретико-методологічних та прикладних принципів побудови та функціонування механізмів та систем управління безпекою персоналу сільськогосподарських підприємств. Визначено суттєві та змістовні особливості кадрової безпеки підприємства. Визначено фактори відповідності кадрової безпеки підприємства. Визначено особливості побудови систем та механізмів управління безпекою персоналу на сільськогосподарських підприємствах. Встановлено сучасний стан кадрової безпеки сільськогосподарських підприємств. Розроблено методологічний підхід до оцінки рівня забезпечення персоналу. Окреслено вплив зовнішнього середовища на формування кадрової безпеки підприємства. Визначено методологічні основи оцінки умов формування безпеки персоналу підприємств. Обґрунтовано концептуальні принципи дотримання кадрової безпеки на підприємстві. Визначено стратегії дотримання кадрової безпеки на підприємстві. Обґрунтовано концептуальні основи дотримання безпеки персоналу на підприємстві, що базуються на системі заходів, важелів та інструментів запобігання кадровим ризикам та загрозам, інтеграції правил, алгоритмів та процедур управління персоналом в загальну систему управління підприємством, створення динамічних систем мотивації та стимулювання компенсації персоналу. негативні прояви її економічної поведінки в процесі виконання виробничих та управлінських функцій та відповідальності. Методичні принципи визначення рівня відповідності персоналу сільськогосподарських підприємств завданням реалізації програм розвитку, впровадження виробничо-технологічних та комерційних інновацій, створення передумов для усунення кадрових ризиків з подальшим встановленням на цій основі інтегрального показника дотримання безпеки персоналу підприємства. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня безпеки персоналу підприємств сільськогосподарського виробництва, який базується на комплексній оцінці впливу факторів ризику на дотримання персоналу підприємства, що проводиться із застосуванням сучасних методів екологічного аналізу, експертної оцінки внутрішні організаційні тенденції управління персоналом та економіко-статистична оцінка. рівень кадрової безпеки підприємства. Визначення факторів дотримання кадрової безпеки підприємства на основі застосування типології кадрових ризиків та загроз у контексті функціональних та інструментальних областей управління персоналом, а саме: планування потреб у персоналі, підбір та набір персоналу, оцінка персоналу та сертифікація, розвиток персоналу, мотивація та заохочення, звільнення персоналу. Наукове тлумачення сутності поняття «кадрова безпека підприємства» розробляється шляхом розгляду цього явища як складової економічної безпеки, що характеризує такий стан системи управління підприємством, що дозволяє останньому повністю забезпечити виробництво та комерційний процес трудових ресурсів відповідно до кваліфікаційних, кількісних та поведінкових вимог, а також виключає можливість дій персоналу підприємства, що суперечать політиці основної діяльності та реалізації стратегій та програм розвитку.
The thesis generalizes the theoretical generalization and obtains a new solution to an important scientific problem regarding the scientific substantiation of theoretical and methodological and applied principles of construction and functioning of mechanisms and systems of personnel safety management of agricultural enterprises. The essential and substantive features of the personnel security of the enterprise are determined. The factors of compliance of personnel security of the enterprise are identified. The features of construction of systems and mechanisms of personnel safety management at the agricultural enterprises are determined. The current state of personnel security of agricultural enterprises has been established. A methodological approach to assessing the level of personnel security has been developed. The influence of the external environment on the formation of personnel security of the enterprise is outlined. The methodological bases of estimation of conditions of formation of personnel safety of the enterprises are defined. The conceptual principles of compliance with personnel security at the enterprise are substantiated. Strategies for compliance with personnel security at the enterprise have been identified. Conceptual bases of personnel safety compliance at the enterprise are grounded, based on the system of measures, levers and tools for prevention of personnel risks and threats, integration of rules, algorithms and procedures of personnel management into the general system of management of the enterprise, creation of dynamic systems of motivation and incentives for staff compensation. negative manifestations of its economic behavior in the process of performance of production and management functions and responsibilities. Methodical principles of determining the level of compliance of the personnel of agricultural enterprises with the tasks of implementation of development programs, introduction of production-technological and commercial innovations, creation of preconditions for elimination of personnel risks with further establishment on this basis of an integral indicator of observance of personnel safety of the enterprise are determined. The methodical approach to the estimation of the personnel safety level of the agricultural production enterprises is offered, which is based on the complex estimation of the influence of the risk factors of the enterprise personnel observance carried out using modern methods of environmental analysis, expert evaluation of the internal organizational tendencies of personnel management and economic and statistical estimation. level of personnel security of the enterprise. Identification of the factors of compliance with the personnel security of the enterprise based on the application of the typology of personnel risks and threats in the context of functional and instrumental areas of personnel management, namely: personnel needs planning, selection and recruitment, staff assessment and certification, staff development, motivation and incentives, staff release. The scientific interpretation of the essence of the concept of "personnel security of the enterprise" is developed by considering this phenomenon as a component of economic security, which characterizes such a state of the enterprise management system, which allows the latter to fully ensure the production and commercial process of labor resources according to qualification, quantitative and behavioral requirements, as well as eliminates the possibility of actions of the personnel of the enterprise, which go against the policy of main activity and implementation of development strategies and programs.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9034
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kurepin-disertaciya.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.