Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/990
Title: Економічна та еколого-енергетична оцінка виробництва та використання біоенергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
Экономическая и эколого-энергетическая оценка производства и использования биоэнергетических ресурсов у сельскохозяйственных предприятиях
Economic and environmental assessment of energy production and use of bioenergy resources in agricultural enterprises
Authors: Кабак, Ольга Олегівна
Кабак, Ольга Олеговна
Kabak, Ol'ha
Keywords: паливно-енергетичні ресурси
альтернативні палива
сільське господарство
поновлювальні джерела енергії
енергозбереження
забезпечення
ефективність
інвестиції
стратегія
моделювання
топливно-энергетические ресурсы
альтернативные топлива
сельское хозяйство
возобновляемые источники энергии
энергосбережение
обеспечение
эффективность
инвестиции
стратегия
моделирование
fuel and energy resources
alternative fuels
agriculture
renewable energy
energy efficiency
security
performance
investment strategy simulation
Issue Date: 2014
Citation: Кабак О. О. Економічна та еколого-енергетична оцінка виробництва та використання біоенергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / О. О. Кабак. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 24 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, 2014. У дисертації проведено комплексне дослідження розвитку виробництва та використання біоенергетичних ресурсів. Виявлено сутність, види та основну роль біоенергетичних ресурсів у забезпеченні раціонального природокористування та ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств; організаційно-економічні проблеми, фактори та принципи забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами. У роботі приділено значну увагу розробці методології оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів, що знайшло своє відображення в удосконаленні системи показників та методиці використання енергетичного менеджменту та аудиту. На підставі економіко-еколого-енергетичного аналізу сучасного стану паливно-енергетичного ресурсів сільськогосподарських підприємств, зроблено прогнози щодо їх використання у сільськогосподарському виробництві. Надано методичні та практичні рекомендації щодо економічної та еколого-енергетичної оцінки виробництва та використання біоенергетичних ресурсів. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами. Виходячи з сучасного стану аграрного сектора економіки, значну увагу приділено інвестиційному забезпеченню впровадження енергозберігаючих технологій та економічним регуляторам зменшення енергоємності продукції і використання альтернативних палив.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04-экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). - Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев, 2014. В диссертации проведено комплексное исследование развития производства и использования биоэнергетических ресурсов. Выявлена сущность, виды и основную роль биоэнергетических ресурсов в обеспечении рационального природопользования и эффективного развития сельскохозяйственных предприятий; организационно-экономические проблемы, факторы и принципы обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов сельскохозяйственными предприятиями. В работе уделено значительное внимание разработке методологии оценки эффективности использования энергетических ресурсов, что нашло свое отражение в совершенствовании системы показателей и методике использования энергетического менеджмента и аудита. На основании экономико-эколого-энергетического анализа современного состояния топливно-энергетического ресурсов сельскохозяйственных предприятий, сделаны прогнозы по их использованию в сельскохозяйственном производстве. Даны методические и практические рекомендации по экономической и эколого-энергетической оценки производства и использования биоэнергетических ресурсов. Обоснованы направления повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов сельскохозяйственными предприятиями. Исходя из современного состояния аграрного сектора экономики, значительное внимание уделено инвестиционному обеспечению внедрения энергосберегающих технологий и экономическим регуляторам уменьшение энергоемкости продукции и использование альтернативных топлив.
The thesis provides a comprehensive study of the production and use of bioenergy resources. The essence, types and basic role of bioenergy resources in ensuring effective environmental management and development of agricultural enterprises; organizational and economic problems, factors and principles of efficient use of energy resources farms. In this paper, considerable attention is paid to the development of methodology for assessing the efficiency of energy use, which was reflected in the improvement of performance and methods of use of energy management and auditing. Based on the economic-environmental-energy analysis of the current state of fuel and energy resources, farms, made predictions about their use in agriculture. Provided guidance and practical advice on the economic and environmental assessment of energy production and use of bioenergy resources. The directions of efficient use of energy resources farms. Based on the current state of the agricultural sector, focused on the investment security of energy saving technologies and economic regulators to reduce the energy intensity of production and use of alternative fuels.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/990
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Кабак О.О..doc345,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.