Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1013
Title: Вплив організаційної культури на творчість та інновації у сільськогосподарських підприємствах України
Влияние организационной культуры на творчество и инновации в сельскохозяйственных предприятиях Украины
Influence of organizational culture on creativity and innovation in agricultural enterprises of Ukraine
Authors: Каращук, Лариса Миколаївна
Каращук, Лариса Николаевна
Karashchuk, Larisa
Keywords: Організаційна культура
творчість
інновації
детермінанти
Организационная культура
творчество
инновации
детерминанты
Organizational culture
creativity
innovation
determinants
Issue Date: 2013
Citation: Каращук Л. М. Вплив організаційної культури на творчість та інновації у сільськогосподарських підприємствах України / Л. М. Каращук // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2013. – Вип. 1 (38). - С. 157-164. – (Економіка).
Abstract: Досліджено місце та роль організаційної культури у підвищенні рівня творчості та інновацій в сільськогосподарських підприємствах. Показано взаємозв’язок між організаційною культурою, організаційними змінами, творчістю та інноваціями. Виділено та досліджено детермінанти організаційної культури, які впливають на рівень творчості та інновацій: стратегія, структура, механізми підтримки, поведінка, що заохочує інновації, відкриті комунікації. Розглядається вплив кожного чинника на творчість та інновації. У статті також пояснюється, що цінності, норми та переконання, які відіграють важливу роль у творчій та інноваційній діяльності, можуть або підтримувати, або перешкоджати творчості та інноваціям, залежно від того, яким чином вони впливають на індивідуальну та групову поведінку.
Исследовано место и роль организационной культуры в повышении уровня творчества и инноваций в сельскохозяйственных предприятиях. Показана взаимосвязь между организационной культурой, организационными изменениями, творчеством и инновациями. Выделены и исследованы детерминанты организационной культуры, которые влияют на уровень творчества и инноваций: стратегия, структура, механизмы поддержки, поведение, которое поощряет инновации, открытые коммуникации. Рассматривается влияние каждого фактора на творчество и инновации. В статье также объясняется, что ценности, нормы и убеждения, которые играют важную роль в творческой и инновационной деятельности, могут либо поддерживать, либо препятствовать творчеству и инновациям, в зависимости от их влияния на индивидуальное и групповое поведение.
The place and the role of organizational culture in raising creativity and innovation level at agricultural enterprises is explored. The relationship between organizational culture, organizational change, creativity and innovation is estimated. The determinants of organizational culture which affect the level of creativity and innovation are identified and examined. These determinants imply strategy, structure, support mechanisms, behavior which encourage innovation and open communication. The effect of each determinant on creativity and innovation is discussed. Values, norms and beliefs that play a great role in forming creativity and innovation in accordance with their influence on individual and group behavior are observed.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1013
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1karashchuk, stattja.doc138 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.