Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГамаюнова, Валентина Василівна-
dc.contributor.authorGamayunova, Valentina-
dc.contributor.authorСмірнова, Ірина Вікторівна-
dc.contributor.authorSmirnova, Irina-
dc.contributor.authorЄвтушенко, О. Т.-
dc.contributor.authorYevtushenko, O.-
dc.contributor.authorБакланова, Т. В.-
dc.contributor.authorBaklanova, T. V.-
dc.date.accessioned2023-05-26T06:45:19Z-
dc.date.available2023-05-26T06:45:19Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationГамаюнова В. В., Смірнова І. В., Євтушенко О. Т., Бакланова Т. В. Ресурсоощадні елементи технології вирощування пшениці озимої як захід зерновиробництва // Зернові культури. 2022. Т. 6, № 2. С. 13–22. DOI: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0243uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13946-
dc.description.abstractАктуальність. Україна відома в світі як виробник високоякісного зерна. Дійсно, потенціал його вироб ництва є досить потужним, й особливо в південному регіоні. Стосується це всіх зернових культур, і в першу чергу пшениці озимої. Разом з тим рівні врожаю зерна значною мірою залежать і коливаються за впливу багатьох факторів: забезпеченості рослин вологою у роки вирощування, агрофону живлення, добору сорто вого складу, способу і заходу обробітку ґрунту, захисту рослин, стану забур’яненості поля, інших факторів. Дрібниць у вирощуванні немає, адже чітке дотримання всіх необхідних вимог технології дозволить щорічно отримувати сталу продуктивність та забезпечення валового збору зерна. Це має виключно важливе значен ня як для власних потреб держави, так і для експорту. Нині в Україні через військові дії не на всіх полях та сільськогосподарських угіддях можливо успішно вирощувати рослинницьку продукцію. Це зобов’язує вироб ників впроваджувати раніше розроблені елементи технології й удосконалювати нові менш відомі та ресур созберігаючі заходи. Останній аспект також набуває значущості у зв’язку послабленням економічної спро можності господарств, здорожчанням матеріальних ресурсів та певним зниженням родючості ґрунтів. За таких умов найбільш дієвим заходом є перегляд переліку сільськогосподарських культур, вирощування найбільш невибагливих до умов середовища, а в їх складі добір високоадаптованих до біотичних та абіотич них факторів середовища сортів, які здатні проявити свої генетично запрограмовані біологічні та госпо дарсько-цінні ознаки. Мета. Шляхом добору, залучення у виробництво нових сортів та удосконалення окре мих елементів технології вирощування, можливо досягти істотного підвищення як урожайності зерна, так і поліпшення його якості. Матеріали і методи. Закладку і проведення польових дослідів здійснювали у відпо відності з загальноприйнятою методикою дослідної справи. Експериментальну частину роботи виконували впродовж 2007–2021 рр. на науково-дослідному полі ННПЦ МНАУ. Результати. Визначено, що пшениця озима реагує на попередники та підвищує зернову продуктивність по фону удобрення. Стосовно добору сор тів пшениці озимої м’якої, які виведені в останні десятиріччя в ряді селекційних установ України, встановле но, що більшість із них є адаптованими до вирощування в умовах Південного Степу України та здатні фор мувати сталий рівень урожаю. Висновки. Пшеницю озиму слід розміщувати за можливості по більш сприятливих попередниках, вносити помірну дозу мінеральних добрив та добирати найбільш продуктивні сорти, які найкраще проявляють себе в умовах зони вирощування і найменше реагують на зміну клімату.uk_UA
dc.description.abstract--
dc.description.abstractTopicality. Ukraine is a world known producer of high-quality grain. Actually, the potential for grain production of all grain crops, especially, winter wheat is quite powerful, especially in the southern region of Ukraine. At the same time, grain yield levels largely depend on influence of many factors: the moisture supply of plants during the growing years, the agricultural background of nutrition, the selection of varietal composition, the tillage method and measures, the plant protection, the weed infestation, and other factors. There are no trifles in plant cultivation, because strict compliance with all the necessary technological requirements will allow you to obtain constant productivity and ensure a gross harvest of grain every year. This is significantly important both for the state's own needs and for exports. Currently, it is not possible to successfully cultivate crops in all fields and agricultural lands due to military operations in Ukraine. The Ukrainian manufacturers should imple ment previously developed elements of technology and improve new less-known and resource-saving measures. The last aspect also becomes significant in term of the weakening the economic capacity of farms, the increase in the price of material resources and a certain decrease in soil fertility. Under such conditions, the most effective measure is to review of the list of agricultural crops and select the most unpretentious to environmental condi tions crops for cultivation, and among them, it is necessary to select crops highly adapted to biotic and abiotic factors of the environment, and varieties that are able to show their genetically programmed biological and eco nomically valuable characteristics. Purpose. We attempt to achieve a significant increase in both grain yield and its quality by means of selection and involvement of new varieties in the production, and improvement of certain elements of growing technology. Materials and Methods. Setting up and conducting field experiments was car ried out in accordance with the generally accepted methodology of the research case. The experimental part of the work was carried out during 2007–2021 at the research field of the NNPC of the National Academy of Sci ences. Results. It was determined that winter wheat responds to predecessors, increases grain productivity against the background of fertilization. With regard to the selection of the varietal composition of soft winter wheat bred by Ukrainian breeding institutions in the last decades, it was established that most varieties are adapted to cultivation in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine, and are able to form a stable level of harvest, which does not clearly fluctuate over the years. Conclusions. We substantiated that winter wheat should be planted after more favorable predecessors, a moderate dose of mineral fertilizers should be applied, and the most productive varieties should be selected, which have the best characteristics in the conditions of the growing zone.-
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherМиколаївський національний аграрний університетuk_UA
dc.publisherДВНЗ “Херсонський державний аграрно-економічний університет”-
dc.subjectпшениця озимаuk_UA
dc.subjectдобір адаптованих сортівuk_UA
dc.subjectурожай зернаuk_UA
dc.subjectпогодно-кліматичні умовиuk_UA
dc.subjectелементи технології вирощуванняuk_UA
dc.subjectwinter wheatuk_UA
dc.subjectselection of adapted varietiesuk_UA
dc.subjectgrain harvestuk_UA
dc.subjectweather and climate conditionsuk_UA
dc.subjectelements of cultivation technologyuk_UA
dc.titleРесурсоощадні елементи технології вирощування пшениці озимої як захід зерновиробництваuk_UA
dc.title.alternativeVarieties and resource-saving elements of winter wheat growing technology as a west of grain productionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63fcbd3da7a12.pdf776,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.