Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1567
Title: Формування ефективного механізму державної підтримки розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору
Формирование эффективного механизма государственной поддержки развития ресурсного потенциала аграрного сектора
Forming an effective mechanism for state support of the resource potential of the agricultural sector
Authors: Кормишкін, Юрій Анатолійович
Кормышкин, Юрий Анатолиевич
Kormyshkin, Yuri
Keywords: державна підтримка
аграрний сектор
ресурсний потенціал
диференціальний розподіл
інтегральний показник ефективності
функціональні підсистеми аграрного виробництва
технологічна
економічна
соціальна та екологічна ефективності
ефективність державної підтримки
государственная поддержка
аграрный сектор
ресурсный потенциал
дифференциальный распределение
интегральный показатель эффективности
функциональные подсистемы аграрного производства
технологическая
экономическая
социальная и экологическая эффективности
эффективность государственной поддержки
government support
agriculture
recreation and tourism
differential distribution
integrated performance indicator
functional subsystems agricultural production
technological
economic
social and environmental performance
efficiency of state support
Issue Date: 2015
Citation: Кормишкін Ю. А. Формування ефективного механізму державної підтримки розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Ю. А. Кормишкін. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 22 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, 2015. У дисертаційній роботі узагальнено результати дослідження теоретичних та методичних основ механізму державної підтримки ресурсного потенціалу агарних підприємств. Розроблено методику визначення диференційованого обсягу потреби державної підтримки сільськогосподарським виробникам на обласному рівні за ступенем розвитку ресурсного потенціалу та використанні коефіцієнта окупності витрат, з урахуванням оцінки ефективності функціонування всіх підсистем підприємства та природно-кліматичних умов, що дозволяє досягти простого, розширеного або інноваційного відтворення. Обґрунтовано методику визначення пріоритетних напрямів державної підтримки, яка базується на визначенні інтегрального індексу ефективності, що враховує індекси функціональних підсистем аграрного підприємства: технологічного, економічного, соціального та екологічного. З метою зміцнення аграрного сектору економіки, збільшення кількості ефективно працюючих підприємств запропоновано впровадження диференційовано підходу до розподілу державних коштів у рослинництві, який враховує якість ґрунту та природно-кліматичні умови.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 - экономика и управление национальным хозяйством. - Николаевский национальный аграрный университет, Николаев, 2015. В диссертационной работе обобщены результаты исследования теоретических и методических основ механизма государственной поддержки ресурсного потенциала аграрного сектора. Рассмотрены сущность государственной поддержки сельского хозяйства, ее основные формы и методы, основные аспекты формирования ресурсного потенциала, а также обобщены методические подходы касательно оценки эффективности государственной поддержки аграрного сектора. Дана оценка уровня формирования ресурсного потенциала аграрного сектора области. Обоснована необходимость совершенствования методики выделения и распределения государственной поддержки. Доказана необходимость применения для формирования эффективного механизма государственной поддержки динамического показателя, который учитывает уровень использования имеющихся ресурсов и является стимулом для повышения эффективности использования полученных средств. Проанализирован уровень и эффективность использования государственной поддержки в разрезе отдельных предприятий и природно-климатических и административных районов области. Разработана методика определения дифференцированного объема потребности государственной поддержки сельскохозяйственным производителям по степени развития ресурсного потенциала и использовании коэффициента окупаемости затрат, с учетом оценки эффективности функционирования всех подсистем предприятия и природно-климатических условий, что позволяет достичь простого, расширенного или инновационного воспроизведения. Обоснованно систему государственной поддержки аграрных формирований, которая учитывает уровень использования ресурсного потенциала, природно-климатические особенности, а также единство функционирования всех подсистем производства. Для создания стимулирующего эффекта использования государственных средств усовершенствована методика расчета государственной поддержки растениеводства с учетом природно-климатических условий и качества почв сельскохозяйственных угодий. Предложено для определения размера необходимой государственной поддержки на уровне отдельных предприятий и административных районов, отраслей сельского хозяйства и т.д. рассчитывать нормативный объем государственной поддержки на основе расчета нормативной доходности с учетом желаемого уровня воспроизводства. Обоснована методика определения приоритетных направлений государственной поддержки, которая основана на определении интегрального индекса эффективности, учитывающего индексы функциональных подсистем аграрного предприятия: технологической, экономической, социальной и экологической. С целью укрепления аграрного сектора экономики, увеличения количества эффективно работающих предприятий предложено внедрение дифференцированно подхода к распределению государственных средств в растениеводстве. Данный подход позволяет учесть качество почвы и природно-климатические условия на микро- или макроуровне. Предложенная методика позволит избежать перекосов в распределении ограниченных государственных средств.
Thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.03 - economics and management of national economy. - Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv, 2015. The dissertation summarizes the results of the study of theoretical and methodological foundations of mechanism of state support resource potential of agrarian enterprises. The method of determining the amount of the differentiated needs state support to agricultural producers at the regional level, the degree of resource potential and use of factor cost recovery, based on an assessment of the efficiency of enterprise subsystems and climatic conditions that can achieve a simple, advanced or innovative play. The technique of determining the priorities of state support, which is based on the definition of the integral performance index that takes into account the indexes of functional subsystems agricultural enterprises, technological, economic, social and environmental. In order to strengthen the agricultural sector, effectively increasing the number of operating companies proposed the introduction of a differentiated approach to the allocation of public funds in the plant, which takes into account the quality of the soil and climatic conditions.
Description: Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,Шебаніна Олена В’ячеславівна
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1567
Appears in Collections:Автореферати
Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат кормишкін .doc415 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.