Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1856
Title: Управління інноваційним розвитком аграрного сектора національної економіки
Управление инновационным развитием аграрного сектора национальной экономики
Innovative development management of agricultural sector of the national economy
Authors: Павлова, Галина Євгеніївна
Павлова, Галина Евгениевна
Pavlova, Halyna
Keywords: інновації
аграрний сектор
національна економіка
інноваційний розвиток
управління інноваційним розвитком
моделювання інноваційного розвитку
інноваційні ресурсозберігаючі технології
инновации
аграрный сектор
национальная экономика
инновационное развитие
управление инновационным развитием
моделирование инновационного развития
инновационные ресурсосберегающие технологии
innovations
agrarian sector
national economy
innovative development
innovative development management
innovation development modeling
innovative energy saving technologies
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Павлова Г. Є. Управління інноваційним розвитком аграрного сектора національної економіки : автореф. дис. … доктора економічних наук : 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Г. Є. Павлова. – Миколаїв, 2016. – 48 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. - Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, 2016. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних та методологічних засад, розробці науково-практичних рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком аграрного сектора національної економіки. Досліджено еволюцію теорії управління інноваційним розвитком аграрного сектора національної економіки. Розглянуто класифікацію інновацій залежно від специфіки внутрішніх і зовнішніх взаємодій агровиробничої системи. Визначено методологічні основи дослідження управління інноваційним розвитком в аграрному секторі. Виявлено особливості формування управління ним в умовах переходу до інноваційного типу розвитку. Обґрунтовано методологічні підходи до формування моделі управління інноваційним розвитком аграрного секторі національної економіки. Визначено місце аграрного сектора в національній економіці України. Здійснено аналіз використання основних складових ресурсного потенціалу. Досліджено чинники, що негативно впливають на інноваційний розвиток аграрного сектора. Запропоновано концептуальні засади прогнозування та індикативного планування системи управління інноваційним розвитком аграрного сектора. Розроблено напрями економічного регулювання інноваційним розвитком аграрного сектора Сформульовано та науково обґрунтовано організаційний підхід формування інформаційно-аналітичної підсистеми управління інноваційним розвитком аграрного сектора. Удосконалено інструменти фінансового регулювання розвитку аграрного сектора національної економіки. Розвинуто напрями адаптації аграрного сектора до вимог ринку ЄС. Обґрунтовано застосування підходу до управління процесом упровадження інноваційних технологій аграрного сектора. Розроблено економіко-технологічну модель освоєння інноваційних технологій аграрного сектора національної економіки.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.03 - экономика и управление национальным хозяйством. - Николаевский государственный аграрный университет, Николаев, 2016. Диссертация посвящена обоснованию теоретических и методологических основ, разработке научно-практических рекомендаций по управлению инновационным развитием аграрного сектора национальной экономики. Уточнена сущность основных понятий, а именно: инновации, инновационное развитие, управление инновационным развитием, путем исследования эволюции теории управления инновационным развитием аграрного сектора национальной экономики. Инновациями определены новые разработки и технологии, которые связаны с использованием земли, живых организмов, а также организацией их внедрений в производство, кроме того нормативные и методические положения по развитию аграрного сектора. Под инновационным развитием следует понимать процесс сокращения времени на освоение инноваций в производстве и ускорение возврата инвестиций. Доказано, что особенности управления инновациями в аграрном секторе определяются разными условиями и возможностями реализации инноваций. Под управлением инновационным развитием аграрного сектора национальной экономики определено развитие социальной и производственной сфер на базе разнообразных инноваций, как цепь нововведений, что производится в национальной экономике и реализуется в аграрном секторе. Предложена классификация инноваций, которая основывается на учете специфики внутренних и внешних взаимодействий агропроизводственной системы. Внутри системы такие инновации направлены на совершенствование взаимодействий: человека и продукта, механизмов и компонента окружающей среды, человека и машины, человека и компонента. Извне системы такие инновации направлены на совершенствование взаимодействий: продукта и окружающей среды, компонента и окружающей среды, машины и окружающей среды, человека и окружающей среды. В процессе исследования методологических основ управления инновационным развитием аграрного сектора национальной экономики определены противоречия, возникающие в аграрном секторе экономики, которые возможно решить за счет формирования сценарного подхода к оценке инновационного развития аграрного сектора на основе неоклассической теории и интегрального подхода. Обоснованы методологические положения оценки изменения экономической системы на регулирующие воздействия государства, базирующиеся на применении имитационного моделирования для принятия решений в условиях неопределенности. Осуществлена оценка взаимосвязей между системообразующими факторами влияния на инновационное развитие аграрного сектора национальной экономики. Разработанные методические подходы позволяют оценить последствия принятия управленческих решений в аграрном секторе национальной экономики. Определено, что для национальной экономики Украины необходимым является обеспечение населения продовольствием отечественного производства за счет внедрения инноваций в аграрный сектор экономики. В современных условиях нужны принципиально новые концептуальные основы прогнозирования и индикативного планирования системы управления инновационным развитием аграрного сектора, которые являются значимыми для обеспечения социально-экономического развития Украины. Определены основные направления экономического регулирования инновационным развитием аграрного сектора, основанных на единстве составных частей комплексного и системного подхода к решению социально-экономических и организационно-технических задач. Предложен организационный подход к формированию информационно-аналитической подсистемы управления инновационным развитием аграрного сектора. Он предусматривает формирование электронного управления, что будет способствовать построению демократического пространства с возможностью управления аграрным сектором Украины и контроля в открытом режиме (on-line) материальных и финансовых потоков. Предложено усовершенствование инструментов финансового регулирования аграрным сектором путем: создания прозрачных инструментов системы налогообложения аграрного сектора в зависимости от его экономических особенностей и социальной роли, предусматривающее облегчение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей; обеспечение социальных стандартов для аграрных работников; совершенствование системы администрирования налогов. Предложено внедрение ресурсосберегающих технологий осуществлять за счет технологических инноваций, а именно: изменения системы обработки почвы в комплексе с усовершенствованием технологий посева и усиления системы защиты растений. Отказ от вспашки и планомерный переход к нулевой обработке почвы позволит улучшить производственно-экономические показатели технологической системы аграрных товаропроизводителей. Доказано, что использование технологии обработки почвы и посева по системе No-Till сокращает металлоемкость в 11 раз по сравнению с традиционной технологией. Обосновано использование менее затратной технологии производства продукции свиноводства с использованием нормированного дифференцированного кормления и технологического оборудования для однофазного выращивания свиней в цехе опороса на глубокой долго не меняющей подстилке из соломы с песчаной основой в не отапливаемых помещениях. Разработана экономико-технологическую модель освоения инновационных технологий аграрного сектора на пяти уровнях: 1 - продуктовом, 2 - технологический, 3 - производственном, 4 - управленческом и 5 - финансовом. На первом и втором уровнях осуществляется выбор продуктов и разрабатываются экономико-технологические модели их производства. На третьем уровне разработаны экономико-технологические модели производства отдельных видов продукции объединяются в единую экономико-производственную модель предприятия. Четвертый уровень моделирования предполагает разработку организационно-управленческой модели предприятия. На пятом уровне разрабатывается финансовая модель предприятия, которая обеспечивает его взаимодействие с внешней экономической средой за счет организации входных и выходных финансовых потоков.
The dissertation thesis for the scientific degree of the Doctor of Economic Sciences in Specialty 08.00.03 - Economics and National Economy Management. - Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv, 2016. The thesis is devoted to substantiation of theoretical and methodological foundations, developing of scientific and practical recommendations for the of innovative development management of agricultural sector of the national economy. The evolution of management theory of innovative development of agricultural sector of the national economy is examined. The classification of innovations, depending on the internal and external interactions specifics of agro¬industrial system is considered. Methodological bases of innovative development management research in agricultural sector are determined. The features of agricultural sector formation during the transition to innovative type of development are estimated. The methodological approaches to forming a model of innovative development management of agricultural sector of the national economy are substantiated. It is defined the place of agricultural sector in the national economy of Ukraine. It is made the analysis of the main components use of resource potential. The factors that negatively affect on innovative development of the agricultural sector are investigated. The conceptual bases of prediction and indicative planning of management system of innovative development of the agrarian sector are proposed. The directions of economic regulation of innovative development of the agricultural sector are made. The organizational approach to information and analytical subsystem formation of innovative development management of agrarian sector is formulated and scientifically substantiated. The tools of financial regulation of agricultural sector of the national economy development are improved. The directions of agrarian sector adaptation to the requirements of the EU market are developed. The application of the approach to managing the implementation process of innovative technologies of agrarian sector is substantiated. The economic and technological model of innovative technologies development of agricultural sector of the national economy is made.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1856
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф_павлова_Titul.pdf4,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.