Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1870
Title: Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій
Мировая практика государственного регулирования развития сельских территорий.
The world practice of state regulation of rural development.
Authors: Павлюк, С. І.
Павлюк, С. И.
Pavliuk, S.
Keywords: політика сільського розвитку
сільська територія
світовий досвід
державні програми
политика сельского развития
сельская территория
мировой опыт
государственные программы
rural development policy
rural areas
international experience
government programs
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Павлюк С. І. Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій / С. І. Павлюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 4 (87). – С. 77-86.
Abstract: У статті розглянуто ключові особливості світового досвіду регулювання сільських територій та політики розвитку сільської місцевості, що використовується в розвинених країнах світу. Проаналізовано базові концепції державної підтримки розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки та наведено основні спільні і відмінні риси державної політики відповідно. Розглянуто в ретроспективі формування державної політики щодо регулювання розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Визначено, що національна політика соціально-економічного розвитку сільських територій повинна базуватися на досягненнях вітчизняної науки та безперечно враховувати досвід зарубіжних країн в тій мірі, в якій можлива їх адаптація до реалій України.
В статье рассмотрены ключевые особенности мирового опыта регулиро-вания сельских территорий и политики развития сельской местности, которые используются в развитых странах мира. Проанализированы базовые концеп¬ции государственной поддержки развития сельских территорий в Европей¬ском Союзе и Соединенных Штатах Америки, приведены основные общие и отличительные черты государственной политики соответственно. Рассмотрено в ретроспективе формирование государственной полити¬ки по регулированию развития сельских территории в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Определено, что национальная политика социально-экономического развития сельских территорий должна основываться на достижениях отечественной науки и учитывать опыт зарубежных стран в той мере, в которой возможна их адаптация к реалиям Украины.
The article discusses the key features of the world experience of regulation of rural areas and rural development policies used in the developed world. The basic concepts of government support of rural development in the European Union and the United States were analyzed and the basic common and distinctive features of public policy were proposed. The public policy of regulation of the development of rural areas in the European Union and the United States were discussed. It was determined that the national policy of social and economic development of rural areas should be based on the achievements of national science and certainly take into account the experience of foreign countries in the extent to which they can adapt to the realities of Ukraine.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1870
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2015. - Вип. 4 (87).
Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n87v4r2015pavliuk.pdf469,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.