Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1999
Title: Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору аграрних ВНЗ
Образовательные инновации как одно из направлений модернизации образовательного пространства аграрных ВУЗ
Educational innovation as one ofthe upgrading of educationalspace agricultural universities
Authors: Мельник, Ольга Іванівна
Парфьонова, Ірина Василівна
Мельник, Ольга Ивановна
Парфенова, Ирина Васильевна
Melnyk, Olga
Parfonova, Iryna
Keywords: Інноваційні технології
освітні інновації
освітній простір
навчальний заклад
Инновационные технологии
образовательные инновации
образовательное пространство
учебное заведение
Іnnovative technology
educational innovation
educational space
educational institution
Issue Date: 2016
Citation: Мельник О. І. Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору аграрних ВНЗ / О. І. Мельник, І. В. Парфьонова // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – 2016. - Вип. 88. – Ч. 1. – С. 80-83.
Abstract: Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й освітянського простору. Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу всіх її громадян до якісної освіти, можливостей і свободи вибору в освіті, модернізації змісту освіти і організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці. Ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. Тому вимогою сьогодення стає апробація й упровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері.
Современное общество характеризуется быстрыми изменениями во всех сферах жизни, особенно влияет на развитие информационного, в том числе и образовательного пространства. Интеграция Украины в мировое образовательное пространство требует постоянного совершенствования национальной системы образования, поиска эффективных путей повышения качества образовательных услуг, апробации и внедрения инновационных педагогических систем, реального обеспечения равного доступа всех ее граждан к качественному образованию, возможностей и свободы выбора в образовании, модернизации содержания образования и организации ее адекватно мировым тенденциям и требованиям рынка труда. Ключевой задачей образования в XXI веке развитие мышления, ориентированного на будущее. Современный рынок труда требует от выпускника не только глубоких теоретических знаний, а и способности самостоятельно применять их в нестандартных, изменяющимся жизненных ситуациях, перехода от общества знаний к обществу жизненно компетентных граждан. Поэтому требованием сегодняшнего становится апробация и внедрение инновационных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс. Национальная стратегия развития образования в Украине на период до 2021 года определяет внедрение образовательных инноваций как одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования.
Modern society is characterized by rapid changes in all spheres of life, especially affecting the development of information, including educational space. Ukraine's integration into the world educational space requires continuous improvement of the national education system, finding effective ways to improve the quality of education, testing and implementation of innovative educational systems, real guarantee of equal access for all citizens to quality education, opportunity and freedom of choice in education, modernization of education content and organization of adequate global trends and requirements of the labor market. The key task of education in the XXI century is development oriented thinking for the future. The current labor market requires graduate not only deep theoretical knowledge, but also the ability to independently apply them in innovative, constantly changing life situations of transition from a society of knowledge vital to the society of competent citizens. Therefore, the present demand is testing and implementation of innovative educational technologies in the educational process. National Strategy for Development of Education in Ukraine until 2021 defines innovation as the introduction of education one of the priorities of the state policy in the sphere of education.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1999
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_Мельник, Парфьонова.pdf304,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.