Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/250
Title: Вплив просторового і кількісного розміщення рослин на формування продуктивності кукурудзи в умовах південно-західного Степу.
Влияние пространственного и количественного размещения растений на формирование продуктивности кукурузы в условиях юго-западной Степи.
The influence of the spatial and quantitative placement of plants on the formation of productivity of maize in southwestern Barrens.
Authors: Дробітько, Антоніна Вікторівна
Дробітько, Олексій Миколайович
Дробитько, Антонина Викторовна
Дробитько, Алексей Николаевич
Drobitko, Antonina
Drobitko, Alexey
Keywords: кукурудза
продуктивність кукурудзи
генетичний потенціал
асіміляційна поверхня
кукуруза
продуктивность кукурузы
генетический потенциал
асимиляцийна поверхность
мaize
maize productivity
genetic potential
asimilyatsiyna surface
Issue Date: 2010
Citation: Дробітько А. В. Вплив просторового і кількісного розміщення рослин на формування продуктивності кукурудзи в умовах південно-західного Степу / А. В. Дробітько, О. М. Дробітько // Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату. – 2010. – С. 134-138.
Abstract: Представлено результати дослідження впливу способу сівби та густоти рослин на формування фотосинтетичної, індивідуальної та зернової продуктивності кукурудзи. Встановлено кореляційні та регресійні залежності між способом сівби, густотою рослин та масою качана, масою зерна в качані, масою 1000 насіння та урожайністю зерна кукурудзи.
Представлены результаты исследования влияния способа посева и густоты растений на формирование фотосинтетической, индивидуальной и зерновой продуктивности кукурузы. Установлены корреляционные и регрессионные зависимости между способом сева, густотой растений и массой кочана, массой зерна в кочане, массой 1000 семян и урожайности зерна кукурузы.
The results of studies of the effect of sowing method and plant density on the formation of photosynthetic, individual productivity and grain maize. Correlation and regression relationship between the method of sowing, plant density and mass of head, weight of grain heads, weight of 1000 seeds and grain yield of maize.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/250
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дробітько.pdf301,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.