Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2750
Title: Діагностика соціально-економічної результативності роботи аграрного сектора країни
Диагностика социально-экономической результативности работы аграрного сектора государства
Diagnosis of the socio-economic performance of the agricultural sectorof the country
Authors: Безп’ята, Ірина Володимирівна
Беспятая, Ирина Владимировна
Bezpyata, Irina
Keywords: сільське господарство
продукція рослинництва
урожайність сільськогосподарських культур
продукція тваринництва
продуктивність худоби
валова продукція
продуктивність праці
прибуток
рівень рентабельності
сельское хозяйство
продукция растениеводства
урожайность сельскохозяйственных культур
продукция животноводства
продуктивность скота
валовая продукция
производительность труда
прибыль
уровень рентабельности
agriculture
crop production
productivity of crops
livestock products
livestock productivity
grossoutput
productivity
income
level of profitability
Issue Date: 2016
Citation: Безп’ята І. В. Діагностика соціально-економічної результативності роботи аграрного сектора країни / І. В. Безп’ята // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 65–70.
Abstract: У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку сільського господарства, в тому числі рослинництва та тваринництва. Виявлено особливості виробництва продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та господарствами населення. Охарактеризовано основні по казники фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств (включаючи фермерські господарства), а також показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. В результаті аналізу було відмічено, що для аграрного виробництва України характерна стабільність результатів господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників та поліпшення їх у динаміці. Навіть у кризу виробництво валової про дукції сільського господарства в Україні не зазнало значного спаду і практично збереглося на рівні попередніх років. Разом з тим, фінансові показники господарської діяльності в сільському господарстві завдяки сприят ливій кон'юнктурі цін на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках поліпшилися. Це сприяло не тільки нарощуванню власних коштів товаровиробників та приросту інвестицій в сільське господарство регіонів, а й підвищенню показників ефективності аграрного бізнесу та віддачі вкладених ресурсів. Завдяки цьому результати діяльності сільського господарства в 2014 році помітно перевищують показники минулих років.
The article examines the current trends in agriculture, including crops and livestock. The features of agricultural production in agricultural enterprises, farms and households. We characterize the main financial indicators of agricultural enterprises (including farms) as well as indicators of economic efficiency of agricultural production. The analysis was observed that agricultural production for Ukraine characterized by stability results of economic activity of agricultural producers and improve their dynamics. Even under the influence of the crisis the production of gross agricultural production in Ukraine has not been a significant downturn and remained almost at the level of previous years. However, the financial indicators of economic activity in agriculture due to favorable conjuncture of prices for domestic and international food markets improved. This contributed not only increasing domestic resources producers and increase investment in agriculture regions, and improve performance Agribusiness and return of invested resources. This performance of agriculture in 2014, significantly higher than previous years.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2750
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Statya_Bezpyata_2016_9.pdf195,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.