Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2794
Title: Ефективність використання пробіотиків в годівлі помісних поросят на дорощуванні
Other Titles: Эффективность использования пробиотиков в кормлении поместных поросят на доращивании
The effectiveness of the use of probiotics in the feeding of growing of piglets
Authors: Юлевич, Олена Іванівна
Юлевич, Елена Ивановна
Ulevich, Olena
Лихач, Анна Василівна
Лихач, Анна Васильевна
Likhach, Anna
Дехтяр, Юрий Франкович
Dehtyar, Jurij
Keywords: поросята на дорощуванні
пробіотик
премікс
раціони годівлі
поживність
жива маса
середньодобовий приріст
витрати кормових одиниць
поросята на доращивании
пробиотик
премикс
рационы кормления
питательность
живая масса
среднесуточный привес
затраты кормовых единиц
growing of piglets
probiotic
premix
ration feeding
food value
living mass
average daily weight gain
costs of feed units
Issue Date: 2017
Abstract: Проведено оцінка впливу пробіотика «Моноспорин» на показники росту помісних поросят на дорощуванні при використанні раціонів годівлі різного ступеня збалансованості. Визначено поживність основного раціону, що використовується в господарстві, та нормалізованого за допомогою включення дерти кукурудзяної і преміксу ТМ «ТЕКРО». Показано, що використання основного раціону разом з пробіотиком збільшує живу масу поросят на 1,3%, а середньодобові прирости тварин – на 1,7-2,3% порівняно з контролем. При споживанні нормалізованого раціону з пробіотичним препаратом величина живої маси та добові прирости молодняку свиней підвищуються на 13,2-18,7% та 19,4-39,2% відповідно. Порівняння показників продуктивності поросят, які споживали нормалізовані раціони без пробіотику і з пробіотиком, свідчить про їх покращення на 3,0-6,5% та 7,5-11,7% на користь останніх. Одночасно зі збільшення показників росту тварин при використанні нормалізованих раціонів з пробіотичним препаратом «Моноспорин», витрати кормових одиниць на 1 кг приросту зменшуються на 25,3%. Отримані результати свідчать, що ефект від застосування пробіотику пов'язаний з тим, що збільшується засвоюваність кормів, покращується їх перетравність, активується обмін речовин в організмі, стимулюється синтез амінокислот, вітамінів, ферментів та антибіотичних речовин, що пригнічують патогенну мікрофлору, підвищують загальну резистентність організму тварин до вірусних захворювань і різних несприятливих (стресових) факторів. При оцінці показників економічної ефективності використання нормалізованих раціонів з додаванням преміксу ТМ «ТЕКРО» та пробіотику «Моноспорин» показано, що при комплексному їх застосуванні спостерігається найкращий результат: рівень рентабельності становить 47,7%, а прибуток від реалізації 1 голови – 185,09 грн. В той час як рентабельність виробництва свинини при використання пробіотику разом з основним раціоном годівлі дорівнює 7,8%.
Проведена оценка влияния пробиотика «Моноспорин» на показатели роста поместных поросят на доращивании при использовании рационов кормления различной степени сбалансированности. Определены питательность основного рациона, который используется в хозяйстве, и нормализованного посредством включения кукурузных отрубей и премикса ТМ «ТЕКРО». Показано, что использование основного рациона вместе с пробиотиком увеличивает живую массу поросят на 1,3%, а среднесуточные привесы животных - на 1,7-2,3% по сравнению с контролем. При использовании нормализованного рациона с пробиотическим препаратом величина живой массы и суточные привесы молодняка свиней повышаются на 13,2-18,7% и 19,4-39,2% соответственно. Сравнение показателей продуктивности поросят, которые потребляли нормализованные рационы без пробиотика и с пробиотиком, свидетельствует об их увеличении на 3,0-6,5% и 7,5-11,7% в пользу последних. Одновременно с увеличением показателей роста животных при использовании нормализованных рационов с пробиотическим препаратом «Моноспорин», расходы кормовых единиц на 1 кг прироста уменьшаются на 25,3%. Полученные результаты свидетельствуют, что эффект от применения пробиотика связан с тем, что увеличивается усвояемость кормов, улучшается их переваримость, активизируется обмен веществ в организме, стимулируется синтез аминокислот, витаминов, ферментов и антибиотических веществ, подавляющих патогенную микрофлору и повышающих общую резистентность организма животных к вирусным заболеваниям и различным неблагоприятным (стрессовым) факторам. При оценке показателей экономической эффективности использования нормализованных рационов с добавлением премикса ТМ «ТЕКРО» и пробиотика «Моноспорин» показано, что при комплексном их применении наблюдается лучший результат: уровень рентабельности составляет 47,7%, а прибыль от реализации 1 головы - 185,09 грн . В то время как рентабельность производства свинины при использовании пробиотика вместе с основным рационом кормления равна 7,8%.
The influence of probiotic "Monosporin" on the growth performance of piglets using feed rations varying degrees of balance. Is defined nutrients of basic ratio which is used at the farm, and normalized by the inclusion of corn bran and premix "Tekro". It is shown that the use of the basic diet with probiotic live weight of piglets increased by 1,3% and the average daily weight gain of animals - by 1,7-2,3% over the control. By using normalized diet with probiotic preparations value of body weight and daily weight gain of young pigs increased by 13,2-18,7% and 19,4-39,2% respectively. Comparison of productivity indices of piglets who consumed diets normalized without probiotics and with probiotic, indicates a an increase of 3,0-6,5% and 7,5-11,7% in favor of the latter. Along with the increase of animal growth performance using normalized diets with probiotic preparation "Monosporin" costs of fodder units per 1 kg of gain is reduced by 25,3%. The results indicate that the effect of the use of probiotics is associated with the fact that increases the digestibility of feed, improving their digestibility, it activates the body's metabolism, stimulates the synthesis of amino acids, vitamins, enzymes and antibiotic substances that suppress pathogens and increase the overall resistance of the animal organism to viral diseases and various adverse (stressful) factors. In assessing the cost efficiency of using normalized ration with the addition of premix TM "Tekro" and probiotic "Monosporin" shows that in complex their application the best result is observed: the level of profitability of 47,7%, and the profit from the sale of 1 head – 185,09 UAH . While the profitability of pork production of using probiotic together with the basic feed ration is 7,8%.
Description: Юлевич О. І. Ефективність використання пробіотиків в годівлі помісних поросят на дорощуванні / О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр // Науковий вісник. – 2017. – Т. 19. – № 74. – С. 91-94.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2794
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Львов 2017 пробіотики.pdf264 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.