Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3321
Title: Аналіз тенденцій та перспективи розвитку експорту та імпорту товарів та послуг підприємствами України на регіональному рівні
Analysis of trends and prospects for development of export and import of goods and services by enterprises of Ukraine at the regional level
Анализ тенденций и перспективы развития экспорта и импорта товаров и услуг предприятиями Украины на региональном уровне
Authors: Кушнірук, Віктор Степанович
Кушнирук, Виктор Степанович
Kushniruk, Viktor
Іваненко, Тетяна Яківна
Иваненко, Татьяна Яковлевна
Ivanenko, Tetyana
Keywords: міжнародна економіка
зовнішня торгівля
експорт
імпорт
цінова політика
сільське господарство
международная экономика
внешняя торговля
экспорт
импорт
ценовая политика
сельское хозяйство
international economy
foreign trade
export
import
pricing policy
agriculture
Issue Date: 2017
Citation: Kushniruk V. Analysis of trends and prospects for development of export and import of goods and services by enterprises of Ukraine at the regional level [Електронний ресурс] / V. Kushniruk, T. Ivanenko // Baltic Journal of Economic Studies. — Riga, 2017. — Vol. 3. - № 5– Режим доступу: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-252-259
Abstract: Міжнародні економічні зв’язки на рівні експорту та імпорту товарів та послуг значно впливають на розвиток економіки кожної країни. При цьому важливу роль відіграє саме експорт товарів та послуг підприємствами Україні на регіональному рівні, що є джерелом значного надходження валютних коштів, забезпечення фінансової стійкості та інвестиційної привабливості. Предметом дослідження обрано теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємствами України на регіональному рівні. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання і базові положення економічної науки. Використання системного підходу дозволило розглянути об’єкт і предмет дослідження як систему і елемент загальної економічної системи. В процесі дослідження використовувалась низка методів, серед яких: абстрактно-логічний, економіко-статистичний, монографічний, графічний. Мета дослідження полягає в аналізі тенденцій та перспектив розвитку експорту та імпорту товарів та послуг підприємствами України на регіональному рівні. Визначена мета зумовила вирішення наступних завдань: проведення дослідження обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами; встановлення факторів, які впливають на зовнішню торгівлю; визначення географічних змін у сфері зовнішньої торгівлі та коефіцієнта покриття експорту імпортом; обґрунтування співпраці з іноземними партнерами на давальницьких засадах. За результатами проведених досліджень отримані наступні висновки: досліджено тенденції та перспективи розвитку експорту та імпорту товарів та послуг; встановлено, що низька конкурентоздатність вітчизняної промислової продукції, кризовий фінансовий стан більшості підприємств промисловості, недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації та контролю якості експортних товарів, низький світовий рейтинг надійності України для кредитів та інвестицій впливає на зовнішню торгівлю; виявлено суттєве розширення географії експортної торгівлі та імпортних поставок, що вплинуло позитивно на сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Отже, з метою побудови високоефективної національної економіки, зовнішньоекономічна діяльність підприємств України на регіональному рівні повинна бути орієнтована на розвиток експорту готової продукції, а не сировини та часткове імпортозаміщення по тих товарах, що успішно можна виробляти в Україні. Саме процес імпортозаміщення вирішує цілий комплекс соціально-економічних завдань, таких як відродження агропромислового комплексу, скорочення безробіття, зміцнення економічної безпеки країни. При цьому здійснення модернізації аграрних та промислових підприємств на сьогодні може відбуватись за рахунок валютних надходжень від експорту.
International economic relations at the level of export and import of goods and services have a significant impact on the development of the economy of each country. At the same time, the export of goods and services by enterprises of Ukraine at the regional level plays an important role, which is a source of significant inflow of foreign exchange funds, ensuring financial stability and investment attractiveness. The subject of the research is theoretical, methodological and practical aspects of the development of foreign economic activity by enterprises of Ukraine at the regional level. The methodological basis of the study is the dialectical method of cognition and the basics provisions of economic science. Using the system approach allowed to consider the object and subject of research as a system and element of the general economic system. In the process of research, a number of methods were used, such as: abstract-logical, economic-statistical, monographic, and graphic. The purpose of the study is to analyze trends and prospects for the export and import of goods and services by enterprises of Ukraine at the regional level. The stated purpose led to the following tasks: conducting research on the volumes of export and import trade in goods and services; identification of factors influencing foreign trade; definition of geographical changes in the sphere of foreign trade and the coefficient of export coverage by import; substantiation of cooperation with foreign partners on a toll-based basis. According to the results of the research, the following conclusions were obtained: trends and prospects of the export and import of goods and services were investigated; it was found that the low competitiveness of national industrial products, the crisis financial situation of most industrial enterprises, the lack of development of national certification systems and quality control of export goods, the low world rating of Ukraine's reliability for loans and investments affects foreign trade; a significant expansion of the geography of export trade and import supplies was revealed, which positively influenced the balance of foreign trade in goods and services. Therefore, in order to build a highly efficient national economy, the foreign economic activity of Ukrainian enterprises at the regional level should be oriented towards the development of export of finished products, rather than raw materials and partial import substitution for those products that can be successfully produced in Ukraine. The process of import substitution solves a range of socio-economic tasks, such as the revival of the agro-industrial complex, the reduction of unemployment, and the strengthening of the country's economic security. At the same time, the modernization of agrarian and industrial enterprises can take place at the expense of foreign exchange earnings from export.
Международные экономические отношения на уровне экспорта и импорта товаров и услуг оказывают значительное влияние на развитие экономики каждой страны. В то же время важную роль играет экспорт товаров и услуг предприятиями Украины на региональном уровне, что является источником значительного притока валютных фондов, обеспечивающих финансовую стабильность и инвестиционную привлекательность. Предметом исследования являются теоретические, методологические и практические аспекты развития внешнеэкономической деятельности предприятий Украины на региональном уровне. Методологической основой исследования является диалектический метод познания и основные положения экономической науки. Использование системного подхода позволило рассматривать объект и предмет исследования как систему и элемент общей экономической системы. В процессе исследования используется ряд методов, таких как: абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический и графический. Целью исследования является анализ тенденций и перспектив экспорта и импорта товаров и услуг предприятиями Украины на региональном уровне. Указанная цель привела к следующим задачам: проведение исследований объемов экспортной и импортной торговли товарами и услугами; выявление факторов, влияющих на внешнюю торговлю; определение географических изменений в сфере внешней торговли и коэффициента экспортного покрытия путем импорта; обоснование сотрудничества с иностранными партнерами на платной основе. По результатам исследования, сделаны следующие выводы: исследуются тенденции и перспективы экспорта и импорта товаров и услуг; установлено, что низкая конкурентоспособность национальной промышленной продукции, кризисное финансовое положение большинства промышленных предприятий, отсутствие развития национальных систем сертификации и контроль качества экспортных товаров, низкий мировой рейтинг надежности Украины по кредитам и инвестициям влияет на внешнюю торговлю ; выявлено значительное расширение географии экспортной торговли и импортных поставок, что положительно повлияло на баланс внешней торговли товарами и услугами. Поэтому для создания высокоэффективной национальной экономики внешнеэкономическая деятельность украинских предприятий на региональном уровне должна быть ориентирована на развитие экспорта готовой продукции, а не сырья и частичного импортозамещения для тех продуктов, которые могут быть успешно произведены в Украине. Процесс импортозамещения решает целый ряд социально-экономических задач, таких как оживление агропромышленного комплекса, сокращение безработицы и укрепление экономической безопасности страны. В то же время модернизация аграрных и промышленных предприятий может осуществляться за счет валютных поступлений от экспорта.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3321
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Kushniruk 2017 Балтийский журнал.pdf249,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.