Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3450
Title: Альтернативні паливно-енергетичні ресурси: економіко-управлінські аспекти використання в умовах інноваційного розвитку суспільства
Альтернативные топливно-энергетические ресурсы: экономико-управленческие аспекты использования в условиях инновационного развития общества
Alternative fuel and energy resources: economic and management aspects of use in the conditions of innovative development of society
Authors: Богатирьова, Валентина Василівна
Ніценко, Віталій Сергійович
Павлов, Костянтин Вікторович
Гавриш, Валерій Іванович
Богатырева, Валентина Васильевна
Гавриш, Валерий Иванович
Ниценко, Виталий Сергеевич
Павлов, Константин Викторович
Гавриш, Валерий Иванович
Havrysh, Valeriy
Keywords: Теорія
енергетичні ресурси
суспільство
інновації
Теория
энергетические ресурсы
общество
инновации
Theory
energy resources
society
innovations
Issue Date: 2017
Citation: Альтернативные топливно-энергетические ресурсы: экономико-управленческие аспекты использования в условиях инновационного развития общества / В.В. Богатырева, В. И. Гавриш, В. С. Ниценко, К. В. Павлов. – Новополоцк : Полоцк. гос. ун-т, 2017. – 324 с.
Abstract: У монографії досліджуються різні проблеми нового наукового напряму «Економіка і менеджмент альтернативних палив»; його формування і розвиток має велике значення не тільки в теоретичному, але і практичному аспекті, так як корелює з перспективними оцінками розвитку світової енергетики в цілому. Особливу увагу приділено економічним, управлінським і організаційним аспектам використання альтернативних палив в сучасних умовах інноваційного розвитку суспільства, а також розглядаються питання ефективного управління людським капіталом як найважливішим чинником процесу інтенсифікації суспільного відтворення. Може бути корисна не тільки науковцям і менеджерам, а й викладачам вищих навчальних закладів, здобувачам вищої освіти як навчальний посібник.
В монографии исследуются различные проблемы нового научного направления «Экономика и менеджмент альтернативных топлив»; его формирование и развитие имеет большое значение не только в теоретическом, но и практическом аспекте, так как коррелирует с перспективными оценками развития мировой энергетики в целом. Особое внимание уделено экономическим, управленческим и организационным аспектам использования альтернативных топлив в современных условиях инновационного развития общества, а также рассматриваются вопросы эффективного управления человеческим капиталом как важнейшим фактором процесса интенсификации общественного воспроизводства. Может быть полезна не только научным работникам и менеджерам, но и преподавателям вузов, студентам в качестве учебного пособия.
The monograph explores various problems of the new scientific field "Economics and alternative fuel management "; its formation and development is of great importance not only in the theoretical but also in the practical aspect, as it correlates with the perspective estimates of the development of the world energy industry as a whole. Particular attention is paid to the economic, managerial and organizational aspects of the use of alternative fuels in modern conditions of innovative development of society, as well as issues of effective management of human capital as the most important factor in the process of intensification of social reproduction. It can be useful not only to scientists and managers, but also to university teachers and students as a textbook.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3450
Appears in Collections:Монографії (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНОГРАФИЯ_Полоцк_Гавриш.pdf4,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.