Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5000
Title: Dual form of education in the training of highly qualified specialists for the agrarian sphere of Ukraine
Other Titles: Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України
Дуальная форма образовательной подготовки высококвалифицированных специалистов для аграрной сферы Украины
Authors: Shebanin, Vyacheslav
Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Keywords: dual form of education
agroindustrial complex
university
integration
socialization
professional activity
consortium
personnel potential
дуальна форма здобуття освіти
агропромисловий комплекс
університет
інтеграція
соціалізація
професійна діяльність
консорціум
кадровий потенціал
дуальная форма образования
агропромышленный комплекс
университет
интеграция
социализация
профессиональная деятельность
консорциум
кадровый потенциал
Issue Date: 2018
Citation: Shebanin V. S. Dual form of education in the training of highly qualified specialists for the agrarian sphere of Ukraine [Electronic resource] / Shebanin V.S. // Ekonomika APK. - 2018. - № 3 - P. 13-23.
Abstract: The purpose of the article is to reveal the essence and significance of the dual form of education in the professional training of highly qualified specialists, taking into account the experience of its implementation in the Mykolayiv National Agrarian University. Research methodology. In the research process have been used such scientific methods: epistemological, systematic approach, comparative analysis, inductive and deductive approach. Research results. The essence and significance of the dual form of education in the professional training of highly qualified specialists have been revealed. The peculiarities of introduction of dual education in Mykolayiv National Agrarian University have been highlighted. It has been shown that the introduction of the dual form of education in the training of specialists is the key to improving the quality of training specialists, taking into account the requirements of employers. It has been substantiated that the dual form of education involves the use of the latest scientific achievements, innovations and technologies not only of university science and production and manufacture, but also in the achievements of academic science. The most successful organizational form of cooperation is the educational scientific and production consortium of agrarian higher educational institutions, scientific research institutes and industrial enterprises of Ukraine. It has been verified that the introduction of elements of dual education actually increases the level of practical training of applicants for higher education, forms and develops their professional competencies, promotes the process of adaptation to professional activity, provides a balance between the demand and supply of specialists in the labor market. Elements of scientific novelty. According to the results of the monitoring of the regional labor market and employers' requests, the need for the gradual reduction of the state order in higher education institutions to the needs of the labor market in the Mykolayiv region and the provisions of agricultural enterprises by qualified specialists, achievement of steady dynamics and consolidation have been determined. There have been identified a number of basic tasks, the solution of which will ensure the agrarian sector of the economy of the Mykolayiv region along with competent personnel capable of organizing high-performance, efficient and resource-saving production in the conditions of innovative development. Practical significance. The directions of development of the human resources of the agrarian sector of the economy of the Mykolayiv region have been substantiated. It has been proven that it is necessary to take into account the production-oriented training of specialists in the program of the dual form of education, when developing curricula and educational programs. There have been developed measures for the formation of human capital as a strategic resource for the economic growth of the agrarian sector of the Mykolaiv region in the context of the general proposals for the Program of Social and Economic Development of Mykolayiv region for 2018-2020. It has been determined that the introduction of dual education in the training of specialists is a tool of professional socialization of rural youth, giving it the best opportunities for obtaining a prestigious labor market qualification.
Мета статті - розкрити сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців з урахуванням досвіду його впровадження у Миколаївському національному аграрному університеті. Методика дослідження. Методи: гносеологічний, системний підхід, порівняльного аналізу, індуктивний та дедуктивний підхід. Результати дослідження. Розкрито сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців. Висвітлено особливості запровадження дуального навчання у Миколаївському національному аграрному університеті. Показано, що впровадження дуальної форми здобуття освіти у є запорукою підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Обґрунтовано, що дуальна форма здобуття освіти передбачає використання найновіших наукових досягнень, інноваційних розробок і технологій не лише університетської науки і виробництва, а й досягнень академічної науки. Найбільш вдалою організаційною формою співпраці визначено Навчально-науково-виробничий консорціум аграрних закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та виробничих підприємств України. Доведено, що впровадження елементів дуального навчання реально підвищує рівень практичної підготовки здобувачів вищої освіти, формує й розвиває у них фахові компетенції, сприяє процесу адаптації до професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Елементи наукової новизни. За результатами проведеного моніторингу регіонального ринку праці та запитів роботодавців визначено необхідність поступового приведення державного замовлення у закладах вищої освіти до потреб ринку праці у Миколаївській області й забезпечення підприємств аграрної сфери кваліфікованими фахівцями, досягнення стійкої динаміки і закріплення. Визначено коло основних завдань, вирішення яких дасть можливість забезпечити аграрний сектор економіки Миколаївської області компетентними кадрами, здатними організувати високопродуктивне, ефективне й ресурсоощадне виробництво в умовах інноваційного розвитку. Практична значущість. Обґрунтовано напрями розвитку кадрового потенціалу аграрного сектору економіки Миколаївської області. Доведено, що при розробленні навчальних планів і освітніх програм необхідно враховувати виробничо-орієнтовану підготовку фахівців за програмою дуальної форми здобуття освіти. Розроблено заходи з формування людського капіталу як стратегічного ресурсу економічного зростання аграрного сектору економіки Миколаївської області в контексті загальних пропозицій до Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2018-2020 рр. Визначено, що впровадження дуального навчання у підготовці фахівців є засобом професійної соціалізації сільської молоді, надаючи їй найкращі можливості для отримання престижної на ринку праці кваліфікації.
Цель статьи - раскрыть сущность и значение дуальной формы образования в профессиональной подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом опыта ее внедрения в Николаевском национальном аграрном университете. Методика исследования. Методы: гносеологический, системный подход, сравнительный анализ, индуктивный и дедуктивный подход. Результаты исследования. Раскрыты сущность и значение дуального обучения в профессиональной подготовке высококвалифицированных специалистов. Освещены особенности внедрения дуального обучения в Николаевском национальном аграрном университете. Показано, что внедрение дуального обучения является залогом повышения качества подготовки специалистов с учетом требований работодателей. Обосновано, что дуальная форма образования предусматривает использование новейших научных достижений, инновационных разработок и технологий не только университетской науки и производства, но и достижений академической науки. Наиболее удачной организационной формой сотрудничества является Учебно-научно-производственный консорциум аграрных высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и производственных предприятий Украины. Доказано, что внедрение элементов дуального обучения реально повышает уровень практической подготовки студентов, формирует и развивает у них профессиональные компетенции, способствует процессу адаптации к профессиональной деятельности, обеспечивает равновесие между спросом и предложением специалистов на рынке труда. Элементы научной новизны. По результатам проведенного мониторинга регионального рынка труда и запросов работодателей определена необходимость постепенного приведения государственного заказа в учреждениях высшего образования в соответствие с потребностями рынка труда в Николаевской области и обеспечения предприятий аграрной сферы квалифицированными специалистами, достижения устойчивой динамики и закреплению. Определен круг основных задач, решение которых позволит обеспечить аграрный сектор экономики Николаевской области компетентными кадрами, способными организовать высокопроизводительное, эффективное и ресурсосберегающее производство в условиях инновационного развития. Практическая значимость. Обоснованы направления развития кадрового потенциала аграрного сектора экономики Николаевской области. Доказано, что при разработке учебных планов и образовательных программ необходимо учитывать производственно-ориентированную подготовку специалистов по программе дуальной формы получения образования. Разработаны мероприятия по формированию человеческого капитала как стратегического ресурса экономического роста аграрного сектора экономики Николаевской области в контексте общих предложений в Программу социально-экономического развития Николаевской области на 2018-2020 гг. Установлено, что внедрение дуального обучения в подготовке специалистов является средством профессиональной социализации сельской молодежи, предоставляя ей лучшие возможности для получения престижной на рынке труда квалификации.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5000
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eapk_2018_03_p_13_23.pdfАнглійська мова415,05 kBAdobe PDFView/Open
E_apk_2018_7_3.pdfУкраїнська мова251,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.