Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/531
Title: Вплив класового розподілу на молочну продуктивність корів різних генеалогічних лінії.
Влияние классового распределения на молочную продуктивность коров различных генеалогических линий.
Influence of the class of distributions on the cows' milk productivity different genealogies.
Authors: Баркарь, Євген Володимирович
Бондар, Алла Олександрівна
Баркарь, Евгений Владимирович
Бондарь, Алла Александровна
Barkar, Evgen
Bondar, Alla
Keywords: Корови
молочна продуктивність
лінія
класи розподілу
Коровы
молочная продуктивность
линия
классы распределения
Cows
milk production
line
class of distributions
Issue Date: 2013
Citation: Баркарь Є. В. Вплив класового розподілу на молочну продуктивність корів різних генеалогічних ліній / Є. В. Баркарь, А. О. Бондар // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / за ред. М. І. Бахмата. — Кам’янець-Подільський : Подільський ДАТУ, 2013. — Вип. 21. — С. 12—14. — (Технологія виробництва в переробки продукції тваринництва).
Abstract: У статті проаналізовано молочну продуктивність корів різних класів розподілу з урахуванням лінійної приналежності та взаємозв’язки надоїв за перші п’ять місяців лактації із величиною надою за 305 діб третьої лактації. Результати аналізу свідчать про необхідність диференційованого підходу при роботі з різними лініями. Зокрема, серед корів лінії Арика ефективним є відбір тварин класу М+, а для корів лінії Візита більш доцільною є модальна селекція.
В статье проанализировано молочную продуктивность коров различных классов распределения с учетом линейной принадлежности и взаимосвязь надоев за первые пять месяцев лактации с величиной удоя за 305 дней третьей лактации. Результаты анализа свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода при работе с различными линиями. В частности, среди коров линии Арыка эффективным является отбор животных класса М+, а для коров линии Визита более целесообразной является модальная селекция.
The article analyzes the milk production of cows of different classes of distribution, taking into account the linear relationship yields and accessories for the first five months of lactation milk yield with the value for 305 days of the third lactation. Results of the analysis indicate the need for a differentiated approach when working with different lines. In particular, among the cows line Arik is effective selection of animals of the class M+, and the cows line Visit would be more appropriate modal selection.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/531
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Баркарь_Бондар 2013.doc472,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.