Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6415
Title: Проблеми екологічної свідомості здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти аграрного профілю
Other Titles: Problems of Ecological Consciousness of Higher Education Applicants of Higher Education Institutions of Agricultural Profile
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Демченко, Анастасія Володимирівна
Kurepin, Vyacheslav
Demchenko, Anastasia
Keywords: екологічна освіта
формування навичок
людина-природа
раціональне природокористування
навички
досвід
environmental education
skills formation
human nature
environmental management
skills
experience
Issue Date: 2019
Citation: Курепін В. М. Проблеми екологічної свідомості здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти аграрного профілю / В. М. Курепін, А. В. Демченко // Осінні наукові читання : матеріали XXIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, секція № 10. Педагогічні науки, м. Тернопіль, 27 листопада 2019 р. – Тернопіль : ГО «Наука та освіта без кордонів», 2019.
Abstract: В статі розглянуто проблеми екологічного виховання та формування екологічної культури, одного з пріоритет¬них напрямів виховної роботи у вищих на-вчальних закладах, формування у студентів пере¬конань щодо необхідності гуманного став¬лення до навколишнього середовища, осо¬бистої відповідальності за майбутнє, вмін¬ня здійснювати діяльність, дбайливо обе¬рігаючи довкілля; ефективних спо¬собів формування екологічної свідомості студентів. Вона дозволяє кожному з них шляхом продукування психоемоційного по¬гляду на себе уявити себе частиною на¬явної екологічної системи. Завдяки цьо¬му відбувається актуалізація особистої причетності студентів до того або іншо¬го природного об’єкта, ситуацій, обставин, у яких вони себе уявляють.
The article deals with the problems of ecological education and formation of ecological culture, one of the priority areas of educational work in higher educational establishments, formation of students' beliefs about the need for humane attitude to the environment, personal responsibility for the future, ability to carry out activities, carefully protecting the environment; effective ways of shaping students' environmental awareness. It allows each of them to imagine themselves part of an existing ecological system by producing a psycho-emotional view of themselves. Due to this, students' personal involvement in a particular natural object is updated, situations, circumstances in which they imagine themselves.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6415
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Курепін В.М., Демченко А.В.pdf106,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.