Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8594
Title: Основи охорони праці
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Keywords: Нормативна дисципліна
навчання
охорона праці
гігієна
здоров`я людини
виробництво
сучасні вимоги
знання студентів
творча робота
Normative discipline
training
labor protection
hygiene
human health
production
modern requirements
knowledge of students
creative work
Issue Date: 2021
Citation: Основи охорони праці [Електронний ресурс] : метод. реком. з виконання творчих робіт для здобувачів вищої освіти інженерно-енергетичного факультету ступеня "Бакалавр" денної форм навчання / уклад. В. М. Курепін. Миколаїв : МНАУ, 2021. 29 с.
Abstract: «Основи охорони праці» – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх бакалаврів необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань фізіології та гігієни праці, виробничої санітарії, техногенної та пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я та життя працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Вивчення дисципліни «Основи охорони праці» є важливим кроком у розширенні світогляду майбутніх фахівців про безпеку людини та її захист у процесі виробничої діяльності.
"Fundamentals of labor protection" - a normative discipline that is studied in order to form future bachelors required in their further professional activities level of knowledge and skills in legal and organizational issues of labor protection, physiology and occupational health, industrial sanitation, man-made and fire safety, as well as an active position on the practical implementation of the principle of priority of health and life of workers in relation to the results of production activities. The study of the discipline "Fundamentals of labor protection" is an important step in expanding the worldview of future professionals on human safety and protection in the production process.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8594
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_okhorony_pratsi_tvorchi_roboty.pdf446,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.