Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1825
Title: Розрахунок і вибір перехідних посадок
Расчет и выбор переходных посадок
Сalculation and choice of transitional landings
Authors: Іванов, Геннадій Олександрович
Иванов, Геннадий Александрович
Ivanov, Gennadiy
Полянський, Павло Миколайович
Полянский, Павел Николаевич
Polyansky, Pavlo
Keywords: перехідні посадки
зазор
натяг
середнє значення зазору (натягу)
ймовірно розсіювання
найбільші і найменші можливі зазори і натягу
функція Лапласа
середні квадратичні відхилення
граничні і ймовірні зазори
допуск посадки
переходные посадки
натяжение
среднее значение зазора (натяжения)
вероятно рассеяния
наибольшие и наименьшие возможные зазоры и натяжения
функция Лапласа
среднее квадратическое отклонение
предельные и вероятные зазоры
допуск посадки.
transitional landings
gap
pull
mean of gap value (pull value)
a credible dispersion
the most and the least of credible gaps and pulls
Laplace’s function
standard of deviations
maximum and credible gaps
landing’s admittance.
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Іванов Г. О. Розрахунок і вибір перехідних посадок / Г. О. Іванов, П. М. Полянський // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 3 (86). – С. 197-210.
Abstract: Розрахунок і вибір перехідних посадок має важливе значення для нерухомих, але рознімних з'єднань і для більш точного центрування деталей. Характер посадок визначається ймовірністю появи в них натягів і зазорів. Розрахунки ймовірності натягів і зазорів ґрунтуються на нормальному розподілі розмірів деталей при виготовленні. Розподіл натягів і зазорів в цьому випадку також підпорядковується нормальному закону, а ймовірність їх появи визначається за допомогою інтегральної функції ймовірності. При імовірнісному розрахунку визначають середнє значення і розсіювання зазору або натягу. Як при налаштуванні, так і при обробці деталей наладчик і верстатник дотриму ються ближче до безпечних кордонів. Для отвору це — найменший, а для вала - найбільший граничні розміри. Внаслідок чого виникає деяка асиметрія розподілу відхилень розмірів.
Расчет и выбор переходных посадок имеет важное значение для неподвижных, но разъемных соединений и для более точного центрирования деталей. Характер посадок определяется вероятностью появления в них натягов и зазоров. Расчеты вероятности натягов и зазоров основываются на нормальном распределении размеров деталей при изготовлении. Распределение натягов и зазоров в этом случае также подчиняется нормальному закону, а вероятность их появления определяется с помощью интегральной функции вероятности. При вероятностном расчете определяют среднее значение и рассеивание за- зора или натяга. Как при настройке, так и при обработке деталей наладчик и станочник придерживаются ближе к безопасным границам. Для отверстия это наименьший, а для вала – наибольший предельные размеры. Вследствие чего возникает некоторая асимметрия распределения отклонений размеров.
Calculation and a choice of transitional landings are important for fi xed, but portable units and for more exact centring of details. Character of landings is determined by the probability of creation in them pulls and gaps. Calculations of pulls and gaps probability are the base on normal details sizes’ distribution during their production. Distribution of pulls and gaps in this case is also done according to the normal law, and probability of their creation is determined by means of probability integral function. At the credible calculation we determine a mean of value and dispersion of gap or pull. At the installation and at the fi xing of details both fi xer and machine-operator keep near to the safe limits. For the opening hole it is the least and for the shaft are the maximum size limits. As a result, there is some asymmetry in the distribution of sizes’ deviations.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1825
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2015. - Вип. 3 (86).
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n86v3r2015ivanov.pdf722,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.