Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2583
Title: Агротехнологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах півдня України
Агротехнологические аспекты выращивания энергетических культур в условиях юга Украины
Agrotechnological aspects of growing energy crops in the condition of the Southern Ukraine
The tutorial discusses the scientific and practical aspects of the cultivation of certain energy crops in Southern Ukraine. The system of technical measures aimed at optimizing the production cultures processes, improve product quality, to maximize the economic benefit and minimize the human impact on the environment. Presents energy performance that can be used in the modeling process biomaterials production processes for alternative energy sources. For professionals agricultural sector, are engaged in the cultivation and processing of energy crops, the decision of actual problems of energy independence of Ukraine, for scientists, university professors, graduate students, undergraduates and students.
Authors: Федорчук, Михайло Іванович
Коковіхін, Сергій Васильович
Каленська, Світлана Михайлівна
Рахметов, Джамал Бахлулович
Федорчук, Валентина Григорівна
Філіпова, Інна Михайлівна
Рахметов, Сергій Джамалович
Коваленко, Олег Анатолійович
Дробітько, Антоніна Вікторівна
Панфілова, Антоніна Вікторівна
Федорчук, Михаил Иванович
Коковихин, Сергей Васильевич
Каленская, Светлана Михайловна
Рахметов, Джамал Бахлулович
Федорчук, Валентина Григорьевна
Филипова, Инна Михайловна
Рахметов, Сергей Джамалович
Коваленко, Олег Анатольевич
Дробитько, Антонина Викторовна
Панфилова, Антонина Викторовна
Fedorchuk, Mikhail
Kokokhin, Sergei
Kalenska, Svetlana
Rakhmetov, Jamal
Fedorchuk, Valentina
Filippova, Inna
Rakhmetov, Sergei
Kovalenko, Oleh
Panfilova, Antonina
Drobitko, Antonina
Keywords: Зона Південного Степу України
альтернативні джерела енергії
енергетичні культури
технології вирощування
економічне обґрунтування
інформаційні технології
прогнозування
методи контролю
Зона Южной Степи Украины
альтернативные источники энергии
энергетические культуры
технологии выращивания
экономическое обоснование
информационные технологии
прогнозирования
методы контроля
Southern Steppe zone of Ukraine
alternative sources of energy
energy crops
technologies of cultivation
economic foundation
information technologies
forecasting
methods of control
Issue Date: 2017
Citation: Агротехнологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах півдня України : навч. посібн. / [М. І. Федорчук, С. В. Коковіхін, С. М. Каленська та ін.]. – Херсон, 2017. – 160 с.
Abstract: В навчальному посібнику розглянуто наукові й практичні аспекти вирощування окремих енергетичних культур в умовах півдня України. Запропоновано системи агротехнічних заходів, які спрямовані на оптимізацію продукційних процесів культур, підвищення якості продукції, отримання максимального економічного ефекту та мінімізацію антропогенного тиску на довкілля. Наведено енергетичні показники, які можна використовувати при моделюванні технологічних процесів виробництва біосировини для альтернативних джерел енергії. Для фахівців аграрної галузі, які займаються вирощуванням та переробкою енергетичних культур, вирішенням актуальних проблем енергетичної незалежності України,для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрантів та студентів.
В учебном пособии рассмотрены научные и практические аспекты выращивания отдельных энергетических культур в условиях юга Украины. Предложены системы агротехнических мероприятий, направленных на оптимизацию продукционных процессов культур, повышения качества продукции, получения максимального экономического эффекта и минимизации антропогенного влияния на окружающую среду. Приведены энергетические показатели, которые можно использовать при моделировании технологических процессов производства биосырья для альтернативных источников энергии. Для специалистов аграрной отрасли, которые занимаются выращиванием и переработкой энергетических культур, решением актуальных проблем энергетической независимости Украины, для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2583
Appears in Collections:Монографії (Факультет агротехнологій)
Навчальні посібники (Факультет агротехнологій)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.