Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10031
Title: Застосування біопрепаратів у живленні картоплі в умовах Півдня України на краплинному зрошенні
Other Titles: The use of biological products in the nutrition of potatoes in the South of Ukraine on drip irrigation
Authors: Іскакова, Оксана Шаміліївна
Iskakova, Oksana
Keywords: сорти картоплі
оптимізація живлення рослин
краплинне зрошення
мінеральні добрива
біопрепарати
урожайність бульб
potato varieties
optimization of plant nutrition
drip irrigation
mineral fertilizers
biologics
bulb yield
Issue Date: 2021
Citation: Іскакова О. Ш. Застосування біопрепаратів у живленні картоплі в умовах Півдня України на краплинному зрошенні // Аграрні інновації. 2021, № 6. С. 11-15. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.6.2.
Abstract: Дослідити можливість застосування зменшених доз мінеральних добрив за рахунок локального способу їх внесення та за сумісного використання з сучасними біопрепаратами у вирощуванні сортів картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Півдня України. Методи. Дослідження проводили з районованими сортами картоплі в Навчально-науково практичному центрі Миколаївського НАУ впродовж 2012–2014 рр. та 2016–2018 рр. Погодні умови у роки досліджень дещо різнились проте в цілому були характерними для зони Південного Степу України. Попередник – чорний пар. У ІІІ декаді червня проводили культивацію та нарізали гребені комбінованим агрегатом з дисковими підгортачами. Свіжозібрані оброблені бульби висаджували у гребені, площа живлення складала 70×15–20 см. У шарі ґрунту 0–20 см до появи на бульбах ростків вологість підтримували на рівні 70–75 % НВ, а у подальший період вегетації – 80–85 % НВ за допомогою краплинного зрошення. Дослідження проводили з районованими сортами картоплі за прийнятими схемами. Повторність дослідів 4-разова, площа посівної ділянки – 90 м2, облікової –50 м2. Мінеральні добрива вносили у вигляді нітроамофоски, аміачної селітри (33% N), суперфосфату гранульованого та застосовували для підживлення ряд біопрепаратів. Враховуючи високу вартість мінеральних добрив та схему садіння картоплі, в одному з дослідів їх вносили локально у гребені. Результати. Дослідженнями встановлено, що вплив локального внесення добрив на фізіологічні процеси рослин та продуктивність бульб усіх сортів картоплі, що взято на вивчення, практично був аналогічним порівняно із застосуванням удвічі більшої їх дози. Використання біопрепаратів для підживлення рослин картоплі по фону мінеральних добрив у середньому за всі роки вирощування та по досліджуваних сортах сприяло збільшенню врожайності бульб порівняно не лише з контрольними варіантом, а й відносно фонів удобрення. Прирости від цього заходу сягали до 15,6%. Висновки. Результатами досліджень визначено, за оптимізації живлення врожайність бульб зростає у всі роки вирощування та в розрізі взятих на вивчення сортів. Максимально вона підвищується за сумісного використання мінеральних добрив з сучасними рістрегулюючими речовинами чи біопрепаратами, до складу яких входять мікроелементи.
Application of biologics in potato nutrition in conditions of the South of Ukraine on drip irrigation. Purpose. Investigate the possibility of using reduced doses of mineral fertilizers due to the local method of their application and when shared with modern biologics in growing summer-planting potato varieties on drip irrigation in the South of Ukraine. Methods. The study was carried out with zoned potato varieties at the Educational and Scientific Practical Center of Nikolaev NAU during 2012-2014. and 2016-2018. Weather conditions during the research years varied somewhat, however, in general they were characteristic of the zone of the Southern Steppe of Ukraine. The predecessor is black steam. In the third decade of June, cultivation was carried out and the ridges were cut into a combined unit with disk loops. Freshly harvested treated bulbs were planted in the ridge, the feeding area was 70-15-20 cm. In the soil layer 0-20 cm before sprouts appeared on the bubbles, humidity was maintained at 70-75% HV, and in the subsequent vegetation period - 80-85% HV using drip irrigation. The study was carried out with zoned potato varieties according to the accepted schemes. The repetition of experiments is 4-time, the area of the sown area is 90 m2, the accounting area is 50 m2. Mineral fertilizers were introduced in the form of nitro-amophosa, ammonium nitrate (33% N), granulated superphosphate and a number of biologics were used to make up. Given the high cost of mineral fertilizers and the pattern of planting potatoes, in one of the experiments they were introduced locally in the ridge. Results. Studies have found that the effect of local application of fertilizers on the physiological processes of plants and the productivity of bulbs of all varieties of potatoes, which is taken for study, was practically similar compared to the use of twice their dose. The use of biologics to feed potato plants on the background of mineral fertilizers on average for all the years of cultivation and for the studied varieties contributed to an increase in the yield of bulbs compared not only with the control variant, but also with respect to fertilizer backgrounds. Increases from this event reached 15.6%. Findings. The results of the studies determined that in order to optimize nutrition, the yield of bulbs grows during all the years of cultivation and in terms of varieties taken for study. It increases as much as possible when using mineral fertilizers with modern adjustment substances or biologics, which include trace elements.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10031
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аграрні Інновації.pdf372,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.