Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10086
Title: Вплив соціального рангу на власну продуктивність ремонтних свинок
Other Titles: Influence of social rank on own productivity of repair pigs
Authors: Лихач, Анна Василівна
Likhach, Anna
Лихач, Вадим Ярославович
Likhach, Vadym
Трибрат, Руслан Олександрович
Tribrat, Ruslan
Фаустов, Ростислав Вікторович
Faustov, Rostislav
Keywords: свині
ремонтні свинки
технологія
етологія
показник поведінки
продуктивні ознаки
Issue Date: 2019
Citation: Вплив соціального рангу на власну продуктивність ремонтних свинок / А. В. Лихач, В. Я. Лихач, Р. О. Трибрат, Р. В. Фаустов // Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4(2). С. 70-82.
Abstract: Для підвищення ефективності ведення свинарства необхідно використовувати сучасні, комерційні, високопродуктивні породи, типи і лінії свиней в системах промислового схрещування і гібридизації. Комплексне рішення у цьому питанні полягає у всебічному вивченні етології у зв’язку з продуктивністю свиней. Перспективність використання етологічних тестів в селекції підтверджується практикою роботи іноземних компаній з розведення свиней, а тому вивчення внутрішньогрупової ієрархічної організації є одним з найважливіших питань у формуванні поведінки свиней. У групах свиней зазвичай формується лінійна домінантна ієрархія, яка є найважливішою регуляторною системою у тварин. На підставі вище зазначеного, метою досліджень було вивчення впливу соціального рангу на власну продуктивність ремонтних свинок великої білої породи, порід п’єтрен, української м’ясної, внутрішньопородного типу породи дюрок української селекції «Степовий» та породного поєднання ♀ВБ×♂ Л в умовах СВК Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Миколаївської та ТОВ «Таврійські свині» Херсонської областей, а також індекс їх агресивності за умови спільного вирощування вказаних порід та породних поєднань. Проведені дослідження свідчать, що з метою зниження рівня агресивності, варто тварин утримувати та вирощувати відповідно породи та породного поєднання, оскільки підвищений рівень агресивності негативно впливає на здоров’я та продуктивність свиней. Отримані нами дані, вказують, що свині великої білої породи є більш агресивними. На підставі отриманих результатів встановлено, що за індексом рухової активності переважають ремонтні свинки високого соціального рангу, де їх показник індексу варіюється в розрізі порід від 0,36 до 0,42 у порівнянні із аналогами – низького (0,27-0,33). Результати оцінки ремонтних свинок за власною продуктивністю переконливо свідчать, що індекс оцінки селекційної цінності ремонтного маточного поголів’я високого соціального рангу є вірогідно вищим й змінюється в розрізі порід в межах 27,06-34,54 (р<0,001), а тварини низького соціального положення в групі вірогідно поступаються за даним показником, який, в межах порід, коливається на рівні 22,95-29,63.
To increase the efficiency of pig farming, it is necessary to use modern, commercial, highly productive breeds, types and lines of pigs in industrial crossbreeding and hybridization systems. A comprehensive solution to this issue is the comprehensive study of the ethology of pig productivity. The prospect of the use of ethological tests in breeding is confirmed by the practice of work of foreign pig breeding companies, and therefore the study of intragroup hierarchical organization is one of the most important issues in the formation of pig behavior. In groups of pigs, a linear dominant hierarchy is usually formed, which is the most important regulatory system in animals. On the basis of the above, the purpose of the research was to study the influence of social rank on the own productivity of repair pigs of Large white breed, Pietren breeds, Ukrainian meat, intra-breed Durok breed type Ukrainian breeding «Stepnoy» and breed combination ♀LW ×♂L in the conditions APC Agro-firm «Mig-Service-Agro» of Mykolaiv and LLC «Tavrian pigs» of Kherson regions, as well as their aggressiveness index under condition of joint cultivation of the mentioned breeds and breed combinations. Studies have shown that in order to reduce the level of aggression, animals should be kept and raised accordingly breeds and breeds, as increased levels of aggression adversely affect the health and productivity of pigs. Our data indicate that pigs of large white breed are more aggressive. Based on the results obtained, it is established that the motor activity index is dominated by high-grade repair pigs, where their index index varies in the breed range from 0.36 to 0.42 compared to its low counterparts (0.27-0.33). The results of the evaluation of repair pigs on their own performance strongly show that the index of breeding value of the repair uterine stock of high social rank is significantly higher and varies by breed within 27.06-34.54 (p <0.001), and animals of low social the position in the group is probably inferior to this indicator, which, within the rocks, ranges from 22.95 to 29.63
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10086
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.