Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10090
Title: Сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного свинарства
Other Titles: Current state and development trends of domestic pig breeding
Authors: Лихач, Вадим Ярославович
Likhach, Vadym
Лихач, Анна Василівна
Likhach, Anna
Фаустов, Ростислав Вікторович
Faustov, Rostislav
Кучер, Олена Олександрівна
Kucher, Olena
Keywords: pig breeding
livestock
breed
pork market
agricultural enterprises
households
demand
import
price situation
свинарство
поголів’я
порода
ринок свинини
сільськогосподарські підприємства
господарства населення
попит
імпорт
цінова ситуація
Issue Date: 2021
Citation: Сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного свинарства / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, Р. В. Фаустов, О. О. Кучер // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2021. Вип. 1. С. 69-79.
Abstract: Свинарство є важливою галуззю національної економіки, що забезпечує населення продуктами харчування, переробну промисловість – сировиною, а також сприяє створенню необхідних державних резервів тваринницької продукції, інтенсивному використанню земельних ресурсів. Проте, фактичний стан галузі нині не відповідає її потенційним можливостям і потребує додаткової уваги з боку держави, практиків, науковців. Отже, метою досліджень було оцінити сучасний стан та визначити тенденції розвитку вітчизняного свинарства, як стратегічно важливої галузі у загальній структурі сільськогосподарського виробництва України. Чисельність свиней в Україні з 2009 по 2020 рр. змінювалася порізному, до основних причин суттєвого скорочення поголів’я свиней в країні слід віднести: диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію; зростання цін на корми; неспроможність більшості вітчизняних товаровиробників застосовувати новітні технології утримання та відгодівлі свиней; ліквідація спеціалізованих свинарських господарств (до 300 свиноматок); насичення вітчизняного ринку сировиною іноземного виробництва; скорочення обсягів державної підтримки; ускладнення епізоотологічної ситуації (АЧС); скрутне економічне положення пересічних українців. Впродовж проаналізованих років, найменше було вироблено свинини за 2020 рік, де основною причиною цього явища були несприятливі погодні умови, світова та державна економічна криза, спричинена масовою пандемією коронавірусу COVID-19. Цей показник свідчить, що більше ніж 70% свинини в Україні виробляється екстенсивно, тобто при тому ж поголів’ї свиней в країнах ЄС, Канаді, Бразилії, США буде вироблено, і виробляється на 70% свинини більше. На сучасному етапі в Україні ставиться завдання радикально відродити галузь свинарства та перевести її на індустріальну технологію, а також добитися того, щоб вона могла давати дешеву, високоякісну та конкурентоспроможну продукцію. Для цього наша країна має необхідний племінний генофонд та племінну базу свиней, володіє родючими землями для формування відповідної кормової бази, а також висококваліфікованим потенціалом науковців і виробничників для раціонального ведення галузі свинарства. Перспективами розвитку галузі свинарства є: збільшення кількості поголів’я свиней в усіх категорій господарств країни до 11678,9 тис. голів; зниження конверсії корму до 2,5-3,2 кг, зниження віку забою тварин до 165-170 днів; отримання від свиноматки за рік 25-28 «ділових» поросят; збереження локальних вітчизняних порід.
Pig farming is an important branch of the national economy, which provides the population with food, processing industry - raw materials, as well as contributes to the creation of the necessary state reserves of livestock products, intensive use of land resources. However, the actual state of the industry today does not correspond to its potential and requires additional attention from the state, practitioners, scientists. Thus, the aim of the research was to assess the current state and identify trends in the development of domestic pig farming as a strategically important industry in the overall structure of agricultural production in Ukraine. The number of pigs in Ukraine from 2009 to 2020 varied in different ways, the main reasons for the significant reduction in the number of pigs in the country include: the disparity in prices for agricultural and industrial products; rising feed prices; the inability of most domestic producers to use the latest technologies for keeping and fattening pigs; liquidation of specialized pig farms (up to 300 sows); saturation of the domestic market with raw materials of foreign production; reduction of state support; complications of the epizootological situation (ASF); difficult economic situation of ordinary Ukrainians. During the analyzed years, the least pork was produced in 2020, where the main cause of this phenomenon was adverse weather conditions, global and national economic crisis caused by the mass pandemic of the coronavirus COVID-19. This indicator shows that more than 70% of pork in Ukraine is produced extensively, in at the same time the number of pigs in the EU, Canada, Brazil, USA will be produced, and 70% more pork is produced. At the present stage in Ukraine the task is to radically revive the pig industry and transfer it to industrial technology, as well as to ensure that it can provide cheap, high quality and competitive products. To do this, our country has the necessary breeding gene pool and breeding base of pigs, has fertile land to form an appropriate feed base, as well as a highly qualified potential of scientists and producers for the rational management of the pig industry. Prospects for the development of the pig industry are: increasing the number of pigs in all categories of farms to 11,678.9 thousand; reducing feed conversion to 2.5-3.2 kg, reducing the age of slaughter of animals to 165-170 days; receiving from the sow for the year 25-28 «business» piglets; preservation of local domestic breeds.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10090
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.