Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10729
Title: Удосконалення двофазної технології вирощування молодняку свиней
Other Titles: Improvement of the two-phase technology of rearing young pigs
Authors: Іванов, Володимир Олександрович, науковий керівник
Григоренко, Валерій Леонідович
Hryhorenko, V.
Keywords: технологія
станки
підсисні свиноматки
поросята-сисуни
відлучені поросята
відгодівельний молодняк
інтер’єр
two-phase technology
premise
machine
lactating sows
suckling piglets
weaned piglets
fattening young pigs
Issue Date: 2021
Citation: Григоренко В. Л. Удосконалення двофазної технології вирощування молодняку свиней : дис. ... кандидата сільськогосподарських наук 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Сільськогосподарські науки / наук. керівник В. О. Іванов. Миколаїв, 2021. 162 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. – Миколаївський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України. – Миколаїв, 2021. Уперше на промисловій свинофермі малого типу проведена порівняльна оцінка трифазної і двофазної технологій, різних способів об’єднання і вирощування гнізд у підсисний і післявідлучний періоди. Уперше здійснено аналіз експлуатаційно-господарської характеристики типових станків ОСМ-60 і ОСМ-120 та на цій основі розроблене інноваційне станкове обладнання для сухого і комбінованого способу годівлі, а також проведено його порівняльну оцінку з існуючим, за умов двофазної технології. Проведеними дослідженнями встановлено ефективність удосконаленої двофазної технології виробництва свинини для малих підприємств, яка включає: виробничу програму, нові об’ємно-планувальні рішення приміщень, способи та інноваційне станкове обладнання й забезпечує рентабельне виробництво конкурентоспроможної продукції. Розроблена виробнича програма двофазної технології вирощування молодняку свиней та перспективні об’ємно-планувальні рішення приміщень з новим станковим обладнанням для промислової свиноферми, потужністю 4000 голів на рік, яка забезпечує збільшення виходу продукції з 1 м2 виробничої площі при реалізації молодняку в 60-денному віці на 1,68 ц, порівняно з базовим варіантом. Встановлено, що двофазна технологія вирощування молодняку свиней в станках ОСМ-60, порівняно з трифазною, створює етологічно комфортніші умови утримання та сприяє підвищенню його енергії росту, збереженості, покращує відгодівельну і м’ясну продуктивність, а також знижує затрати праці на виконання технологічних операцій. Виявлено, що найбільш доцільно об’єднувати три гнізда поросят у віці 21 день для послідуючого дорощування однією групою. Причому, у такий спосіб об’єднання гнізд хоча і викликає певне напруження в організмі, як свідчать гематологічні показники, але воно не виходить за межі норми і стресового стану не відбувається. Крім того, такий спосіб сприяє зменшенню витрат часу на технологічні операції за періоди «підсису», дорощування і відгодівлі порівняно з варіантами об’єднання в 7 і 14 днів. Виявлено, що конструктивні відмінності станків ООС-60 і ОСМ-120 не впливають на показники продуктивності тварин, але деякі параметри об’ємно-планувальних рішень потребують удосконалення за такими напрямами: покращення умов праці операторів, забезпечення стовідсоткової трансформації внутрішніх огороджень, розробка пристроїв для об’єднання декількох гнізд, годівлі поросят і свиноматок різними кормами та забезпечення ігрової активності. Розроблено перспективне інноваційне станкове обладнання (СП-4ФС і СП-4ФК) для утримання підсисних свиноматок, поросят-сисунів та відлучених поросят, яке призначене для застосування за умов двофазної технології. Уніфікація елементів станка забезпечує умови для безстресового об’єднання гнізд та утримання і годівлі поросят після відлучення й формування нових груп на дорощуванні. Встановлено, що вирощування молодняку свиней у станках СП-4ФС і СП-4ФК, порівняно з ОСМ-60, за умов двофазної технології сприяє підвищенню енергії росту і збереженості молодняку свиней, зменшенню витрат часу на технологічні операції. Крім того, слід зазначити, що станок СП-4ФК забезпечує годівлю грубими і зеленими кормами та дозволяє використовувати її для харчування відлучених поросят, що позитивно позначиться на споживанні корму та їх енергії росту. Станок також забезпечує кращі умови для рухової та ігрової активності свиноматок і поросят. Крім того, вихід продукції на 1м2 у станках СП-4ФС і СП-4ФК при тривалості вирощування 65 днів, порівняно із станками ОСМ-60, збільшився, відповідно, на 95,92 і 105,5%. При вирощуванні до 90-денного віку вихід продукції на 1м2 у станках СП-4ФС і СП-4ФК збільшився, відповідно, на 91,64 і 103,39%. Проведені дослідження крові у піддослідних тварин дали можливість об’єктивно оцінити фактор об’єднання трьох гнізд у маточному станку в 21-денному віці поросят. Встановлено, що поросята піддослідних груп між собою за вмістом гемоглобіну, еритроцитів і лейкоцитів практично не відрізнялися. А тому можна зробити висновок про те, що такий технологічний фактор як об’єднання трьох гнізд у маточному станку не викликає напруження в організмі поросят і не змінює їх гомеостаз. Натомість, відлучення поросят, перевід на дільницю дорощування та формування нової групи спричинило певне напруження в організмі, що вплинуло на сталість гомеостазу. В результаті дії комплексу стресових факторів організм поросят зреагував недостовірним зниженням кількості гемоглобіну (на 10,85%; р<0,1) і еритроцитів (на 5,06%: р<0,1) у крові та віроргідним підвищенням лейкоцитів (на 30,9%; р<0,001). У дослідних групах молодняку, де не практикувалося пересортування гнізд і переведення в групові станки для дорощування, гематологічна картина була скрізь одинакова. За результатами виробничої перевірки встановлено, що станок СП-4ФК (як і аналог СП-4ФС) забезпечує умови для безстресового вирощування поросят шляхом одно-, двох-, трьох- і чотирьохгніздовим об’єднанням в одному блок-станку) та чотирма способами послідуючої відгодівлі в групових станках, розрахованих на утримання одного, двох, трьох і чотирьох гніз поросят. Крім того, конструкція годівниці для свиноматки забезпечує годівлю грубими і зеленими кормами та дозволяє використовувати її для харчування відлучених поросят, що позитивно позначилося на їх енергії росту. Поряд з цим, станок покращує умови для рухової активності свиноматок і поросят та сприяє зменшенню затрат праці. Розроблено новий спосіб вирощування молодняку свиней та пристрій для його здійснення, який являє собою чотирьохсекційний блок-станок, що дає можливість застосовувати годівлю свиноматок концентрованими, грубими і зеленими кормами, використовувати її для харчування відлучених поросят; об’єднувати у 21-денному віці поросят в чотирьох-, трьох-, двох- і одногніздових групах у залежності від їх багоплідності і великоплідності, безстресово їх вирощувати після відлучення до 65-90-денного віку і переведення на відгодівлю у групових станках, які розраховані на утримання чотирьох-, трьох-, двох- і одногніздових груп. Встановлено, що за за новим способом вирощування поросят одним, двома, трьома і чотирма гніздами отримані наступні результати: - вік досягнення живої маси 100 кг склав, відповідно, 170,02±2,645; 172,77±1,834; 174,31±1,417; 178,02±1,438 дні; - середньодобовий приріст свиней на відгодівлі – 781,34±7,057; 768,24±6,127; 762,31±7,376 і 745,23±6,263 г; - витрати корму на одиницю приросту – 3,02±0,025; 3,11±0,027; 3,15±0,033 і 3,28±0,025 кг. Двофазна технологія вирощування молодняку свиней в станках ОСМ-60, що утримувалися гніздо-груповим, груповим і сімейно-гніздовим способами порівняно з трифазною дає можливість отримати вартість додаткової основної продукції при реалізації тварин у віці 180 днів – 96,92; 158,75; 318,47 грн/гол., відповідно. Вартість додаткової основної продукції, при використанні станків ОСМ-60, у порівняні з ОСМ-120, склала 114,97 грн/гол. реалізованому у віці 90 днів. Вирощування молодняку в станках СП-4ФС і СП-4ФК порівняно із станками ОСМ-60, забезпечує отримання вартості додаткової основної продукції, отриманої в 65 і 90 днів у розмірі 250,37 і 303,74 та 338,77 і 332,25 грн/ гол., відповідно. Найвищий ефект при вирощуванні поросят був отриманий при сімейно-гніздовому способі, за яким кожне гніздо поросят дорощується в ізольваній секції маточного станка СП-4ФК без об’єднання (530,80 грн/гол. до 65 денного віку і 433,70 грн/гол. до 90денного віку). Також заслуговує на увагу спосіб, за яким два гнізда об’єднуть у віці 21 день і в такому стані дорощують до 65- денного віку (510,60 грн/гол.) і 90-денного віку (421,8 грн/гол.). На підставі проведених досліджень розроблена виробнича програма двофазної технології вирощування молодняку свиней та перспективні об’ємно-планувальні рішення приміщень з новим станковим обладнанням для промислової свиноферми потужністю 4000 голів на рік, яка дає можливість отримати валовий вихід продукції на одне станкомісце 12,95 ц за рік та вихід продукції на 1 м2 виробничої площі 3,07 ц (проти 10,44 ц за рік і 1,39 ц у базовому варіанті, відповідно).
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of agricultural sciences (doctor of philosophy) on a specialty 06.02.04 – technology of the production of livestock products.– Mykolayiv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Mykolayiv, 2021. For the first time on a small industrial pig farm, it has been conducted the comparative estimation of three-phase and two-phase technologies, different ways of combining and rearing litters in suckling and post-weaning periods. For the first time the analysis of operational and economic characteristics of standard machines OSM-60 and OSM-120 was carried out and on this basis it was developed the innovative machine equipment for a dry and combined way of feeding, and also its comparative estimation with existing, under two-phase technology was carried out. Studies have found out the effectiveness of advanced two-phase pork production technology for small enterprises, which includes: production program, new volumetric planning decisions, methods and innovative easel equipment and ensures the cost-effective production of competitive products. It has been developed the production program of the two-phase technology of rearing young pigs and promising volumetric planning decisions of premises with new easel equipment for an industrial pig farm, with a capacity of 4000 heads per year, which provides an increase in output from 1 m2 of production area when selling young pigs aged of 60 days on 1.68 centners compared to the base version. It has been determined that the two-phase technology of rearing young pigs in OSM-60 machines, in comparison with the three-phase one, creates ethologically more comfortable housing conditions, and promotes its growth energy, preservation, improves fattening and meat productivity, and reduces labor costs. and makes it possible to obtain the cost of additional basic products at the age of, 180 days, 148.82 grivnas on the head. It was found out the fact that it is most expedient to combine three litters of piglets at the age of 21 days for subsequent rearing in one group. Moreover, in this way, the association of litters, although it causes a certain tension in the body, as evidenced by hematological indicators, but it does not go beyond the norm and stress does not occur. In addition, this method helps to reduce the time spent on technological operations during the periods of "suckling", rearing and fattening compared to the combination options of 7 and 14 days. It was found out that the design differences between OSM-60 and OSM-120 do not affect the productivity of animals, but some parameters of volumetric planning decisions need to be improved in the following areas: improving the working conditions of operators, ensuring 100% transformation of internal fences, development of devices for combining several litters, feeding piglets and sows with different feeds and providing game activity. The perspective innovative easel equipment (SP-4FS and SP-4FK) for housing lactating sows, suckling piglets and weaned piglets has been developed, which is intended for use under two-phase technology. The unification of machine elements provides conditions for stress-free association of litters and housing and feeding piglets after weaning and formation of new groups on rearing. It was determined that the rearing of young pigs in machines SP-4FS and SP-4FK, compared with OSM-60 under the conditions of the two-phase technology, helps to increase the growth energy and safety of young pigs, reducing the time spent on technological operations. In addition, it should be noted that the machine SP-4FK provides feeding roughage and green feed and allows to use it to feed weaned piglets, which will have a positive impact on feed consumption and their growth energy. The machine also provides better conditions for motor and game activity of sows and piglets. In addition, the output of products per 1 m2 in the machines SP-4FS and SP-4FK with a rearing time of 65 days, compared with machines OSM-60, increased by 95.92 and 105.5%, respectively. At rearing to 90 days of age, the output of products per 1m2 in the machines SP-4FS and SP-4FK increased by 91.64 and 103.39%, respectively. Blood tests in experimental animals made it possible to objectively assess the factor of combining the three litters in the machine for sows at 21 days of age of piglets. It was found that the piglets of the experimental groups did not differ in the content of hemoglobin, erythrocytes and leukocytes. Therefore, it can be concluded that such a technological factor as the combining of the three litters of the machine for sows does not cause stress in the body of piglets and does not change their homeostasis. On the contrary, weaning piglets, transfer to the rearing area and the formation of a new group caused a certain tension in the body, which affected the stability of homeostasis. As a result of the complex of stress factors, the body of piglets reacted by reducing the amount of hemoglobin (by 10.85%; p<0.1) and erythrocytes (by 5.06%; p<0.1) in blood and increasing leukocytes (by 30.9%; p<0.001). In experimental groups of young pigs, where re-sorting of litters and transfer to the group machines for rearing were not practiced, the hematological picture was the same everywhere. According to the results of the production inspection it hasw been determined the fact that the machine SP-4FK (as well as the analogue SP-4SK) provides conditions for stress-free rearing of piglets by one-, two-, three- and four-litter association in one block machine) and four methods of subsequent fattening in group machines designed to hold one, two, three and four litters of piglets. In addition, the design of the feeder for sows provides feeding with roughage and green feed and allows to use it to feed weaned piglets, which has a positive effect on their growth energy. In addition, the machine improves the physical activity of sows and piglets and helps reduce labor costs. A new method of rearing young pigs and a device for its implementation have been developed, which is a four-section block machine, which makes it possible to feed sows with concentrated, roughage and green fodder, to use it to feed weaned piglets; to unite at the age of 21 days piglets in four-, three-, two- and one-litter groups depending on their fertility and high fertility, to rear them stress-free after weaning to 65-90 days of age and transfer to fattening in group machines, which designed to hold four-, three-, two- and one-litter groups. It has been determined that according to the new method of rearing piglets with one, two, three and four litters, the following results were obtained: - the age of reaching a live weight of 100 kg was, respectively, 170.02±2.645; 172.77±1.834; 174.31±1.417; 178.02±1.438 days; - average daily gain of pigs for fattening – 781.34±7.057; 768.24±6.127; 762.31±7.376 and 745.23±6.263 g; - feed costs per unit of growth – 3,02±0,025; 3.11±0.027; 3.15±0.033 and 3.28±0.025 kg. Two-phase technology of rearing young pigs in OSM-60 machines, kept by litter-group, group and family-litter methods in comparison with three-phase gives the chance to receive cost of additional basic production at sale of animals at the age of 180 days 96,92; 158.75; 318.47 UAH / heads, respectively. The cost of additional basic products when using OSM-60 machines in comparison with OSM-120 amounted to 114.97 UAH / heads sold at the age of 90 days. Rearing young animals in the machines SP-4FS and SP-4FK in comparison with the machines OSM-60, provides the cost of additional basic products obtained in 65 and 90 days in the amount of 250.37 and 303.74 and 338.77 and 332.25 UAH/heads, respectively. The highest effect in rearing piglets was obtained by the family-litter method, in which each litter of piglets is reared in an isolated section of the uterine machine SP-4FK without association (530.80 UAH/head up to 65 days of age and 433.70 UAH/head up to 90 days of age). Also noteworthy is the way in which the two litters will merge at the age of 21 days and in this state grow up to 65 days of age (510.60 UAH/head) and 90 days of age (421.8 UAH/head). On the basis of the conducted researches the production program of two-phase technology of rearing young pigs and perspective volume-planning decisions of premises with the new machine equipment for the industrial pig farm with a capacity of 4000 heads a year which gives the chance to receive gross output on one machine site of 12,95 ts a year is developed and output per 1 m2 of production area of 3.07 quintals (against 10.44 ts per year and 1.39 ts in the base version, respectively).
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10729
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Григоренко.pdf11,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.