Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10739
Title: Оцінка продуктивних якостей овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи різної будови тіла
Other Titles: Assessment of productive qualities of sheep Taurian Type Askanian fine fleece breed of different body structure
Authors: Іовенко, Василь Миколайович, науковий керівник
Квінт, Вікторія Олександрівна
Kvint, Viktoriya
Keywords: асканійська тонкорунна порода
вівці
жива маса
вовна
молочна продуктивність
селекція
Askanian fine-wool breed of sheep
live weight
milk yield
growth
development
selection
Issue Date: 2016
Citation: Квінт В. О. Оцінка продуктивних якостей овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи різної будови тіла : дис... канд. сільськогосподарських наук: 06.02.01 – розведення та селекція тварин / наук. керівник В. М. Іовенко. Асканія-Нова, 2016. 188 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню селекційно-генетичних особливостей овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи різної будови тіла. Отримано нові дані відносно розподілу та рівня розвитку продуктивних і відтворювальних ознак мериносових овець вітчизняної селекції, які відносяться до різних класів за конституціональними ознаками. Встановлено, що розподіл тварин у дослідженій популяції за конституціонально-екстер’єрними параметрами відповідає закономірностям стабілізуючого відбору. Вперше показано, що кращими м’ясними якостями відрізняються вівцематки грубого типу будови тіла, а вищим рівнем генетичної мінливості і, відповідно, кращою пристосованістю до умов середовища – тварини міцного типу.
Dissertation is devoted to studying the selective genetic features of sheep Taurian Type Askanian fine fleece breed of sheep different structure of body. New data regarding the distribution and level of development of productive and reproductive traits of domestic Merino sheep breeding, which belong to different classes on constitutional symptoms, were obtained. It is established that allocation of animals in the study population according of their constitutional exterior parametres corresponds to the laws of stabilizing selection. For the first time shown that the best meat qualities differ ewes of rough type of body structure, and they have also higher levels of genetic variation and therefore the animals of strong type have better adaptability to environmental conditions.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10739
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Квінт.pdf5,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.