Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11395
Title: Особливості регресійної залежності ознак у корів голштинської породи різної селекції
Other Titles: Features of regression dependence of signs in cows of holstein breed of different selection
Authors: Підпала, Тетяна Василівна
Podpalaya, Tatiana
Стріха, Людмила Олександрівна
Strikha, Ludmila
Шевчук, Наталя Петрівна
Shevchuk, Natalya
Зайцев, Євгеній Миколайович
Zaycev, Evgeniy
Keywords: голштинська порода
продуктивні ознаки
рівень надою
регресія
Holstein breed
productive signs
milk yield
regression
Issue Date: 2021
Citation: Підпала Т. В., Стріха Л., Шевчук Н. Особливості регресійної залежності ознак у корів голштинської породи різної селекції // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. 2021. № 2 (45). С. 121-126. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.18
Abstract: У процесі дослідження використані загальноприйняті зоотехнічні методи (індивідуальний облік молочної продуктивності, відтворювальної здатності), лабораторні (визначення якісного складу молока), варіаційно-статистичний метод (регресійний аналіз). Матеріалом для дослідження були дані молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів двох поколінь голштинської породи німецької (n=362) та української (n=350) селекції. Порівняльним аналізом встановлено, що корови голштинської породи німецької селекції характеризувалися нижчими коефіцієнтами регресії ознак молочної продуктивності, за винятком вмісту білка в молоці, ніж тварини голштинської породи української селекції. Разом з тим, спостерігаємо у них від’ємну регресійну залежність за вмістом жиру в молоці (bД/М = -0,182), що можна пояснити змінами, які відбуваються у процесі пристосування імпортованої худоби до нових технологічних умов експлуатації. У корів голштинської породи української селекції встановлено прямолінійну регресійну залежність ознак молочної продуктивності: надій за 305 днів лактації (bД/М = 0,274), кількість молочного жиру (bД/М = 0,279) і кількість молочного білка (bД/М = 0,258), кількість молочного жиру за лактацію (bД/М = 0,227) і за добу (bД/М = 0,295). Встановлено, що корови голштинської породи німецької селекції, не зважаючи на існування в дещо інших природно-кліматичних і кормових умовах, зберігають не лише високий рівень продуктивних ознак, а й відтворювальну здатність. За результатами регресійного аналізу встановлено наявність прямолінійної залежності як між селекційними ознаками, так і за окремими ознаками у споріднених групах тварин (дочки-матері). Це, в свою чергу, дозволило уточнити результативність селекції при формуванні високопродуктивного стада голштинської породи, яке відбувається шляхом завезення маточного поголів’я і використання бугаїв-поліпшувачів. Порівняльним аналізом коефіцієнтів регресії продуктивних ознак голштинських корів української селекції виявлено, що більше уваги надається підвищенню молочності у тварин і за рахунок цього відбувається збільшення кількості молочного жиру та білка у дочок, що походять від матерів різного рівня продуктивності. За результатами регресійного аналізу встановили, що селекцію молочної худоби голштинської породи на підвищення білковомолочності слід продовжувати, оскільки селекція на жирномолочність значно менше сприятиме збільшенню вмісту білка в молоці.
-
It has been used general zootechnical methods (individual accounting of milk productivity, reproductive capacity), laboratory (determination of the quality of milk), variation-statistical method (regression analysis) during the research process. The material of the study was the data of milk productivity and reproductive capacity of cows of two generations of German Holstein breed (n = 362) and Ukrainian (n = 350) selection. The comparative analysis showed that the cows of the Holstein breed of German selection were characterized by lower regression coefficients of traits of milk productivity, except for the protein content in milk, than the animals of the Holstein breed of Ukrainian selection. At the same time, we observe a negative regression dependence on the fat content in milk (bD/M = -0.182), which can be explained by the changes that occur in the process of adaptation of imported cattle to new technological conditions of operation. The cows of Holstein breed of Ukrainian selection set straight regression dependence of milk signs production, yield during 305 days of lactation (bD/M = 0.274), the amount of milk fat (bD/M = 0.279) and the number of milk protein (bD/M = 0.258 ), the amount of milk fat per lactation (bD/M = 0.227) and per day (bD/M = 0.295). It is established that cows of Holstein breed of German selection, despite existence in different natural-climatic and forage conditions, keep not only a high level of productive signs, but also reproductive ability. According to the results of regression analysis, the presence of a rectilinear dependance between both breeding signs and individual traits in related groups of animals (daughter-mother) has established. This, in turn, allowed clarifying the effectiveness of selection in the formation of a highly productive herd of Holstein breed, which occurs through the introduction of uterine livestock and the use of bulls-breeders. A comparative analysis of the regression coefficients of productive signs of Holstein cows of Ukrainian selection revealed that more attention is paid to increasing milk yield in animals and due to this there is an increase in milk fat and protein in daughters which came from mothers of different productivity levels. According to the results of regression analysis, it was found that the selection of Holstein dairy cattle in increasing protein milk yield should be continued, as selection for fat milk production will be much less conducive to increasing the protein content in milk.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11395
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324-555-1-10-20210723.pdf4,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.