Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11396
Title: Дослідження оптимізованої технології виробництва олії соняшникової та якісних показників продукції
Other Titles: Research of optimized technology of sunflower oil production and product quality indicators
Authors: Підпала, Тетяна Василівна
Podpalaya, Tatiana
Стріха, Людмила Олександрівна
Strikha, Ludmila
Петрова, Олена Іванівна
Petrova, Petrova
Зюзько, Алла Валентинівна
Ziuzko, Alla
Keywords: технологія
олія соняшникова нерафінована
обладнання
форпресування
фільтрація
якість продукції
technology
unrefined sunflower oil
equipment
forepressing
filtration
product quality
Issue Date: 2021
Citation: Підпала Т.В., Стріха Л. О., Петрова О. І., Зюзько А. В. Дослідження оптимізованої технології виробництва олії соняшникової та якісних показників продукції // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. 2021. № 4. С. 54-60. DOI: https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.4.6
Abstract: Метою роботи є дослідження якості олії соняшникової нерафінованої, виготовленої за оптимізованої технології. Експериментальна робота передбачала модернізацію тех- нологічного обладнання під час виконання операцій пресування та фільтрації та оптимі- зацію параметрів. У процесі виробництва олії соняшникової нерафінованої перспективним є викори- стання попереднього віджиму шляхом пресування на форпресах МП-68 за тиску в серед- ній частині зеєрного простору 1,67–2,23 МПа з отриманням 60–85% форпресованої олії та форпресованої макухи, яку направляють на додатковий витяг олії. Аудит показав, що удосконалення потребує розділення неоднорідних систем (суспен- зій). Це можливе у разі використання спеціальних фільтруючих перегородок, які пропуска- ють рідку фазу (олію) і затримують тверду (віск). Також використовують спеціальні допоміжні фільтруючі засоби, роль яких полягає у захисті фільтруючої перегородки від закупорки пор; підтримання високої швидкості фільтрації та забезпечення потрібної чистоти фільтрату. Аналіз органолептичних та фізико-хімічних показників олії соняшникової нерафінова- ної, виготовленої за класичної та оптимізованої технології, яка включала використання удосконалених перфорованих вальців під час подрібнення, поліпшення параметрів форпре- сування та модифікованих фільтруючих перегородок (2 спосіб), довів ефективність цих прийомів, оскільки продукція відповідала вимогам державного стандарту. Встановлено, що запропоновані нами підходи забезпечили масову частку нежирових домішок не більше ніж 0,028%, а ступінь прозорості не більше ніж 26,1 фем. Безпечність продукції підтверджується мікробіологічними показниками олії – кількість аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не перевищувала 381 КУО/г (норма – 500). Застосування удосконаленої технології переробки сировини підвищило ефективність виробництва та якість олійної продукції.
-
The aim of the work is to study the quality of unrefined sunflower oil made by optimized technology. The experimental work involved the modernization of technological equipment during pressing and filtration and optimization of parameters. In the process of production of unrefined sunflower oil it is promising to use pre-pressing by performing it on MP-68 forepresses at a pressure in the middle part of the gap space of 1.67–2.23 MPa to obtain 60–85% of forepressed oil and forepressed oilcake, which is later sent for additional extraction of oil. The audit showed that the improvement requires the separation of inhomogeneous systems (suspensions). This is possible when using special filter baffles, which pass the liquid phase (oil) and retain the solid one (wax). Additionally, special auxiliary filter means are used, which role consists in protection of a filter partition against blockage of pores, maintaining a high filtration rate and ensuring the required purity of the filtrate. Analysis of organoleptic and physicochemical parameters of unrefined sunflower oil made by classical and optimized technology, which included the use of advanced perforated rollers for grinding, improving the parameters of forepressing and modified filter baffles (2nd method), proved the effectiveness of these techniques as the products met the requirements of the state standard. It was found that our proposed approaches provided a mass fraction of non-fat impurities of not more than 0.028%, and the degree of transparency of not more than 26.1 fem. Product safety is confirmed by microbiological indicators of oil: the number of aerobic and facultative-anaerobic microorganisms did not exceed 381 CFU/g (norm – 500). The application of advanced raw material processing technology has increased the production efficiency and the quality of oil products.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11396
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72-Текст статті-126-1-10-20211126.pdf437,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.