Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11891
Title: Global initiatives on implementation of zero hunger policy
Other Titles: Глобальні ініціативи реалізації політики нульового голоду
Authors: Котикова, Олена Іванівна
Kotykova, Olena
Бабич, Микола Миколайович
Babych, Mykola
Ягодзінська, Анна Станіславівна
Yahodzinska, Anna
Табацкова, Ганна Вячеславівна
Tabatskova, Hanna
Keywords: Global Initiatives
Zero Hunger
GSD2 monitoring
GSD2 implementation mechanism
international institutions
Ukraine
глобальні ініціативи
нульовий голод
моніторинг ЦСР2
механізм упровадження ЦСР2
міжнародні інституції
Україна
Management and Accounting
Agricultural and Biological Sciences
Marketing
Business, Management and Accounting: Business, Management and Accounting (miscellaneous)
Agricultural and Biological Sciences: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
Business, Management and Accounting: Marketing
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Kotykova O., Babych M., Yahodzinska A., Tabatskova H. Global initiatives on implementation of zero hunger policy // Agricultural and Resource Economics. 2022. Vol. 8, №. 2. Pp. 30-49.
Abstract: Purpose. The study aims to analyze critically the system and functions of specialized agencies, programs and United Nations (UN) funds that ensure the implementation of the second goal of sustainable development (GSD2), to identify the components of global initiatives for the successful implementation of the Zero Hunger Policy. Methodology / approach. The methodological approach of the study are theoretical provisions and practical recommendations for the formation of the food supply system, economic theory, which determines the patterns of food distribution, scientific works of domestic and foreign scientists on sustainable development of the agricultural sector to achieve Zero Hunger. The following methods were used in the research process: statistical (regression analysis of the assessment of factor’s impact on the level of daily energy value of food consumed in households in Ukraine), monographic (mechanism of GSD2 implementation in the global dimension), historical method (the UN’s composition and function in guaranteeing GSD2 implementation), systematic analysis (composition and roles of international institutions within the United Nations in guaranteeing GSD2 implementation), direct analysis and synthesis (areas of FAO’s activities in ensuring the implementation of GSD2 at the national level) etc. Results. The study found that global initiatives for successful implementation of the Zero Hunger Policy are based on three components: regulatory support, the activities of international organizations coordinated by the UN, and the implementation of the GSD2 framework and programs at the national level, which support most countries across the globe interaction with the Food and Agriculture Organization (FAO). Originality / scientific novelty. Theoretical provisions regarding global initiatives for the implementation of Zero Hunger Policy have further developed: the main functions of specialized agencies, programs and UN funds that ensure the implementation of GSD2 were systematized, the degree of their spread and influence was determined; it was proved that FAO had a significant potential comparative advantage in assisting countries to meet new challenges in GSD2 monitoring; it was found that the activities of FAO together with partners to ensure global processes for the implementation of GSD2 include different areas. Practical value / implications. The obtained results are important for building a network of institutional and international cooperation for the successful implementation of Zero Hunger government policies.
-
Мета. Метою дослідження є критичний аналіз системи та функцій спеціалізованих установ, програм і фондів ООН, що забезпечують упровадження другої цілі сталого розвитку (ЦСР2), з метою виявлення складників глобальних ініціатив для успішної імплементації політики нульового голоду. Методологія / методика / підхід. Методологічною основою дослідження є теоретичні положення та практичні рекомендації щодо формування системи продовольчого забезпечення, економічна теорія, що визначає закономірності розподілу продуктів харчування, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо сталого розвитку аграрного сектора для досягнення нульового голоду. У процесі дослідження використано такі методи: статистичний (регресійний аналіз впливу факторів на рівень добової енергетичної цінності харчових продуктів, що споживають у домогосподарствах України); монографічний (механізм упровадження ЦСР2 у глобальному вимірі); історичний (склад і функції ООН у забезпеченні впровадження ЦСР2); системний аналіз (склад і роль міжнародних інституцій у рамках ООН у гарантуванні впровадження ЦСР2); прямий аналіз і синтез (напрями діяльності ФАО у забезпеченні впровадження ЦСР2 на національному рівні). Результати. У результаті дослідження встановлено, що глобальні ініціативи успішної реалізації політики нульового голоду базуються на трьох складниках: нормативно-правове забезпечення, діяльність міжнародних організацій, координацію роботи яких забезпечує ООН, а також реалізації заходів і програм ЦСР2 на національному рівні, які підтримують більшість країн світу через взаємодію з ФАО. Оригінальність / наукова новизна. Подальший розвиток отримали теоретичні положення щодо глобальних ініціатив щодо впровадження політики нульового голоду: систематизовано основні функції спеціалізованих установ, програм і фондів ООН, що забезпечують упровадження ЦСР2, визначено ступінь їх поширення та впливу; доведено, що ФАО має значну потенційну порівняльну перевагу в наданні допомоги країнам у вирішенні нових проблем у моніторингу ЦСР2; виявлено, що діяльність ФАО разом із партнерами щодо забезпечення глобальних процесів упровадження ЦСР2 включає різні напрями. Практична цінність / значущість. Отримані результати важливі для побудови мережі інституційної та міжнародної співпраці для успішної реалізації державних політик нульового голоду.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11891
Appears in Collections:Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus
Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Web of Science
Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
530-Article Text-1052-2-10-20220623.pdf567,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.