Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14916
Title: Unbalanced distribution of income in the conditions of a socio-oriented economy
Other Titles: Незбалансований розподіл доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки
Authors: Крилова, Ірина Георгіївна
Krylova, Irene
Христенко, Ольга Андріївна
Khristenko, Olga
Табацкова, Ганна Вячеславівна
Tabatskova, Hanna
Keywords: unemployment
state regulation
employment
wages
Gini coefficient
standard of living
безробіття
державне регулювання
зайнятість
заробітна плата
коефіцієнт Джині
рівень життя суспільства
Issue Date: 2023
Publisher: Mykolaiv National Agrarian University
Citation: Krylova, I., Khrystenko, O., & Tabatskova, G. (2023). Unbalanced distribution of income in the conditions of a socio-oriented economy. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 27(2), 41-50. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/2.2023.41
Abstract: У світовій практиці спостерігається помітне зростання нерівномірного розподілу доходів і ця тенденція продовжує зберігатися, у зв'язку із чим дослідження багатьох аспектів цієї теми повинні розширитись. Дане дослідження порушує актуальні питання нерівномірного розподілу доходів, що своєю чергою, породжує бідність та соціальну напругу у різних верств населення. Мета цієї наукової роботи полягає у розгляді основних причин нерівномірного розподілу доходів наприкінці 20 – початку 21 століття, що виражається у зниженні прогресивності податків, ослабленні профспілок, зниженні конкуренції та монополізації, глобалізації, ухиленні від сплати податків, неефективній системі освіти, слабких законах про корпоративне управління, що дозволяють керівництву компаній встановлювати собі необмежено високі зарплати та багато іншого. Для досягнення мети були використані наступні методи дослідження: статистико-економічний, абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, типологічний підхід, узагальнення. У результаті було запропоновано способи розв'язання вище згаданої проблематики, серед яких прогресивне оподаткування, створення рівних можливостей здобуття вищої освіти та високооплачуваної роботи, розгляд інвестицій держави у соціальний сектор, створення соціальних ліфтів тощо. Наслідки, до яких може призвести нерівномірний розподіл доходів, включають політичну нестабільність, зниження соціальної мобільності, злочинність, низьку тривалість життя, фінансову нестабільність, економічну кризу тощо. У даній статті також виконано аналітичну роботу з дослідження показників рівномірності розподілу доходів з використанням коефіцієнта Джині у різних країнах. Робота представляє цінність для наукової спільноти та дослідників питання розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки
In global practice, there is a tendency towards uneven distribution of income, and therefore research on many aspects of this topic should be expanded. This study raises the pressing issues of uneven distribution of incomes, which, in turn, creates poverty and social tension among different segments of the population. The purpose of this scientific work is to consider the main reasons for the uneven distribution of income at the end of the 20th and the beginning of the 21st century, which is expressed in the reduction of tax progressivity, the weakening of trade unions, the reduction of competition and monopolisation, globalisation, tax evasion, an ineffective education system, and weak corporate governance laws which allow company management to set unlimited high salaries and much more. To achieve the purpose, the following research methods were used: statistical and economic, abstract and logical, comparative analysis, typological approach, and generalisation. As a result, methods of solving the above-mentioned problems were proposed, including progressive taxation, creation of equal opportunities for obtaining higher education and high-paying work, consideration of state investments in the social sector, creation of means of social mobility, etc. The consequences that uneven income distribution can lead to include political instability, reduced social mobility, crime, low life expectancy, financial instability, economic crisis, etc. This article also includes analytical study of indicators of income distribution equality using the Gini coefficient in different countries. The study represents value for the scientific community and researchers of the issue of income distribution in the conditions of a socially oriented economy
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14916
Appears in Collections:Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2023. Vol. 27, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unbalanced distribution of income in the conditions.pdf579,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.