Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1887
Назва: Агрономічна стабільність генофонду мутантних ліній в селекції і технології вирощування буряка столового (Beta vulgaris L.)
Агрономическая стабильность генофонда мутантных линий в селекции и технологии выращивания свеклы столовой (Beta vulgaris L.)
Agronomic stability of mutant lines in the gene pool of breeding and technology of the cultivation of table beet (Beta vulgaris L.)
Автори: Нестеренко, Євгеній Леонідович
Нестеренко, Евгений Леонидович
Nesterenko, Yevhenii
Ключові слова: буряк столовий
сорт
гібрид
лінія
строк сівби
врожайність
економічна ефективність
свекла столовая
гибрид
линия
срок посева
урожайность
экономическая эффективность
table beet
variety
hybrid
line
sowing period
productivity
economic efficiency
Дата публікації: 2016
Видавництво: Миколаївський національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Нестеренко Є. Л. Агрономічна стабільність генофонду мутантних ліній в селекції і технології вирощування буряка столового (Beta vulgaris L.) : автореф. дис. … канд. сільськогосп. наук: спец. 06.01.05 - селекція і насінництво / Є. Л. Нестеренко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 22 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертаційній роботі викладено результати досліджень зі встановлення особливостей прояву агрономічної стабільності морфологічних, біологічних і біохімічних, продуктивних урожайних ознак колекційних, мутантних і самозапильних форм, на основі чого виділено вихідний матеріал і джерела для селекції комбінаційноздатних ліній та гетерозисних гібридів F1 одно- і багатонасінного буряка столового. Виділено стабільні джерела за комплексом ознак для селекції Crosby kd, Karmazyn, Зміна, Красний шар, Okragty, Сквирський дар, Іц04754, Єгипетський плоский, Носівський плоский, № 1515/06 і Местная (26/5). Удосконалено методику створення мутантних ліній буряка столового на основі хімічного індукованого мутагенезу, у результаті якої створено мутантні лінії Еліпс, Десерт, Цукерка. Визначено модифікаційну та мутагенну дію гіберелової кислоти ГКз (обробки рослин у фазі 6-7 листків дозою 3 мг/л), яку апробовано при створенні лінії Кулька, що є материнською основою скоростиглого гібриду Раунд Бь На основі удосконаленої методики селекції і за використання екологічного гетерозису створено багатонасінні: самозапильну лінію Бордова та середньостиглі гібриди Меридіан Б1 і Конус Б1 та однонасінний Горизонт Б1. Оптимальним строком сівби батьківських компонентів буряка столового сортотипу Бордо і Ерфуртський для вирощування в умовах Східного Лісостепу України є перша - друга декади травня, що сприяє отриманню найбільшої врожайності 68,4 т/га та виходу маточних коренеплодів після зберігання 96,8 - 97,6 %. Доведено ефективність застосування безвідвального обробітку ґрунту (чизелювання)та звичайної оранки.
В диссертационной работе изложены результаты исследований по установлению особенностей проявления агрономической стабильности морфологических, биологических и биохимических, продуктивных урожайных признаков коллекционных, мутантных и самоопыляющих форм, на основе которых выделен исходный материал и источники для селекции комбинационно способных линий и гетерозисных гибридов F1 одно- и многосемянной свеклы столовой. Выделены стабильные источники по комплексу признаков для селекции Crosby кс1, Karmazyn, Змина, Красный шар, Okragty, Сквирский дар, 1ц04754, Египетский плоский, Носовский плоский, № 1515/06 и Местная (26/5). Усовершенствована методика создания мутантных линий свеклы столовой на основе химического индуцированного мутагенеза, в результате которой созданы мутантные линии Элипс, Дэсэрт, Цукэрка. Определено модификационное и мутагенное действие гибберелловой кислоты ГК3 (обработки растений в фазе 6 - 7 листьев дозой 3 мг/л), которое апробировано при создании линии Кулька - материнская основа скороспелого гибрида Раунд F1. На основе усовершенствованной методики селекции с использованием экологического гетерозиса создана многосемянные: самоопылительная линия Бордова и среднеспелые гибриды Меридиан F1 и Конус F1 и односемянный гибрид Г оризонт F1. В условиях Восточной Лесостепи Украины наибольшая урожайность родительских компонентов свеклы столовой сортотипов Бордо и Эрфуртский (68,4 т / га) получена при оптимальном сроке сева в первой - второй декадах мая. Наилучший показатель лежкости и высокий выход маточных корнеплодов свеклы столовой после хранения получен у сортотипа Эрфуртский при севе в первой - второй декадах мая и первой - второй декадах июня с показателями 93,5 - 95,0% и 96,8 - 97,6% соответственно в сравнении с апрельским сроком сева 88,0 - 91,6%. В корнеплодах свеклы столовой в конце хранения уровень биохимических веществ (сухого вещества, сахаров, клетчатки) снижается, однако остается на высоком уровне. При анализе соотношения этих показателей и сохранности продукции свеклы столовой сортотипа Бордо установлены тесные корреляционные связи: содержанием нитратов (г = -0,89), содержанием сухого вещества (г = 0,84), содержанием витамина С (г = 0,78 ), суммой сахаров (г = 0,73), содержанием клетчатки (г = 0,95). При выращивании семян свеклы столовой доказана эффективность применения безотвальной обработки почвы (чизелевание) и обычной вспашки в сравнении с универсальным дисковым агрегатом (УДА-4,2). Урожайность семян при чизелевании составила у гибрида Горизонт Fi - 0,89 т/га, Конус Fi - 0,87 т/га, Меридиан Fi - 1,31 т/га. Вспашка и чизелевание имели положительное влияние на изменчивость архитектоники кустов, увеличивая долю наиболее продуктивных кустов третьего и четвертого типов ветвления с одновременным улучшением посевных качеств семян. Выявлена линейная зависимость между урожайностью маточников свеклы столовой сортотипов Бордо и Ерфуртский и гидротермическим показателем, при этом коэффициент эластичности (Е) составил 0,29 - 1,06 и 0,47 - 0,92. Увеличение ГТК на 1% относительно средней величины приводит к увеличению урожайности на 0,29 - 1,06% по сортотипу Бордо и 0,47 - 0,92 по сортотипу Эрфуртский среднего уровня урожайности соответственно.
The thesis has been the findings of the research installation features display of agro¬nomic stability morphological, biochemical and biological, productive, fruitful signs col¬lection, mutant, sterile and fertile lines. On the basis of which is allocated to the source ma¬terial and source selection for matching lines capable of heterosis and hybrid F1 single and polyspermous of table beet. Already has allocated stable sources for complex traits for breeding Crosby kcl, Karmazyn, Zmina, Krasnyyi shar, Okragty, Skvyrskyyi dar, 1ц04754, Egypetskyyi ploskyyi, Nosivskyyi ploskyyi, № 1515/06 and Mestnaya (26/5). The tech¬nique has already been creating of mutant lines of table beet-based chemical-induced mu¬tagenesis. The result of which is created mutant lines Elips, Desert, Tsukerka. Already been identified and modification mutagenic of gibberellic acid GA3 (processing plants in the 6-7 leaf stage at dose of 3 mg/l). It has been tested in creating of a new line Kulka. It is a parent basis precocious of hybrid Round F1. Based on the already improved methods for the se¬lection and use of environmental heterosis has been created polyspermous: self-pollinating line Bordova and middle hybrids Merydian F1 and Conus F1, and single seminal Horyzont Fi. The optimums sowing of parental components of table beet varietal types of Bordo and Erfurtskyyi for growing conditions in the Eastern Steppes of Ukraine are the first and sec¬ond decade of May. This is the largest contributes to a yield of 68.4 t/ha and uterine mother roots out after storage 96,8 - 97,6%. Already has been proven efficacy of subsurface tillage (chiseling) and normal plowing.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1887
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Nesterenko.pdf909,97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.