Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3333
Title: Асинхронні двигуни з тангенційним зсувом зубцових гармонік магнітного поля. Ч.2. Додаткові електрорушійні сили і втрати
Асинхронные двигатели с тангенциальным смещением зубцовых гармоник магнитного поля. Ч.2. Добавочные электродвижущие силы и потери
Induction motors with tangential displacement of tooth harmonic of the magnetic field. Pt. 2. Additional electromotive forces and losses
Authors: Ставинський, Андрій Андрійович
Ставинский, Андрей Андреевич
Stavinskiy, Andrey
Вахоніна, Лариса Володимирівна
Вахонина, Лариса Владимировна
Vakhonina, Larisa
Плахтир, Олег Олегович
Плахтырь, Олег Олегович
Plakhtyr, Oleg
Пальчиков, Олег Олегович
Palchykov, Oleg
Keywords: асинхронний двигун
додаткові моменти і сили
зубцеві гармоніки
зсув
компенсація
зовнішній ротор
асинхронный двигатель
добавочные моменты и силы
зубцовые гармоники
внешний ротор
induction motor
additional torques and forces
tooth harmonics
displacement
compensation
external rotor
Issue Date: 2017
Citation: Асинхронні двигуни з тангенційним зсувом зубцових гармонік магнітного поля. Ч.2. Додаткові моменти і сили / А. А. Ставинський, О. О. Плахтир, Л. В. Вахоніна, О. О. Пальчиков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – 2017. - № 1 (1223). – С. 22-27.
Abstract: Обґрунтовано спосіб покращення віброакустичних характеристик короткозамкнених асинхронних двигунів тангенційним зсувом ділянок зубців і стрижнів в роторах з секціонованими магнітопроводами і проміжними кільцями та відповідно зі зсувом гармонічних складових магнітного поля, що викликані зубчатістю активних поверхонь і дискретністю розподілу обмоток. Розглянуті конструкції магнітопроводів ротора, які реалізують вказаний спосіб.
Обоснован способ улучшения виброакустических характеристик короткозамкнутых асинхронных двигателей тангенциальным смещением участков зубцов и стержней в роторах с секционированными магнитопроводами и промежуточными кольцами и соответственно со смещением гармонических составляющих магнитного поля, вызванных зубчатостью активных поверхностей и дискретностью распределения обмоток. Рассмотрены конструкции магнитопроводов ротора, реализующие указанный способ.
The method for improving the vibroacoustic characteristics of short-circuited asynchronous motors with tangential displacement sections of teeth and rods in rotors with sectioned magnetic cores and intermediate rings and, respectively, the displacement of the harmonic components of the magnetic field caused by the curl of active surfaces and the discreteness distribution of windings. The designs of the rotor.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3333
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_1_Stavinskiy_Asinkhronnye_dvigateli_s_tangentsialnym.pdf674,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.