Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7419
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКурепін, Вячеслав Миколайович-
dc.contributor.authorКурепін, Дмитро Вячеславович-
dc.contributor.authorKurepin, Vyacheslav-
dc.contributor.authorKurepin, Dmitry-
dc.date.accessioned2020-06-16T07:38:41Z-
dc.date.available2020-06-16T07:38:41Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationКурепін В. М., Курепін Д. В. Державне управління у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 94-100. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-16.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7419-
dc.description.abstractThe strategy of socio-economic development of Ukraine defines the need to protect the population from emergencies as one of the most important directions of state policy implementation at the present stage, represented by the civil protection system. The main task of preparation to the civil protection of the Ship district of Mykolayiv for 2020 is to develop specific tasks and measures for the implementation of state policy aimed at ensuring the safety and protection of the population and territories, material and cultural values and the environment from emergencies of anthropogenic and natural character in peaceful time and special period. Appointment. The purpose of this article is to systematize the priorities of local governments, enterprises, institutions and organizations, regardless of ownership, aimed at the effective implementation of state policy in the field of protection of the population and territories from anthropogenic and natural emergencies, prevention and prompt response to them. It will allow to draw up and implement scientifically substantiated complex programs of ensuring safe socio-economic development of objects and territories, including the Ship district of Mykolayiv. Results. We are convinced that local authorities, civil protection specialists should thoroughly analyze the effectiveness and reliability level of the territorial subsystem of the unified civil protection system and evaluate the activity of all subjects of civil protection in the area to ensure public safety in emergency situations. The need for this step is dictated by the presence of a number of objective and subjective factors, including: the increase in the number and magnitude of natural emergencies, as well as the damage caused by them; significant deterioration of the systems of emergency control and prevention of emergencies, which threatens emergencies of anthropogenic nature; reducing the quality of supervision of potentially dangerous objects and compliance with fire safety rules; insufficient amount of forces and means necessary to monitor the state of dangerous natural phenomena and insufficient effectiveness of actions at localization of disasters in their initial stage; insufficient level of readiness of civil defense forces due to their low level of logistical support; unsatisfactory resolution of issues related to the construction of new, state-of-the-art protective structures for sheltering the population. Conclusions. Development and application of these and other types of public administration mechanisms in the field of CS combined with the opportunities arising from the requirements of the regulatory legal system, the state of the economy, create the basis for the effective functioning of the system of protection of the population and territories from the National Emergency, allow to draw up and implement scientifically sound integrated programs ensuring safe socio-economic development of facilities and territories, including the Ship district of Mykolayivuk_UA
dc.description.abstractСтратегія соціально-економічного розвитку України визначає необхідність захисту населення від надзвичайних ситуацій як один із найважливіших напрямів реалізації державної політики на сучасному етапі, що здійснюється системою цивільного захисту. Головним завданням з підготовки цивільного захисту Корабельного району м. Миколаєва на 2020 рік вважається розроблення конкретних завдань та заходів щодо реалізації державної політики, спрямованої на зміцнення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період. Мета цієї статті – систематизація пріоритетних завдань державного управління у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, що дозволить складати та реалізовувати науково обґрунтовані комплексні програми забезпечення безпечного соціальноекономічного розвитку об’єктів і територій, у тому числі і Корабельного району м. Миколаєва. Переконані, що місцевим органам державної виконавчої влади, фахівцям цивільного захисту слід детально проаналізувати ефективність і рівень надійності територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та дати оцінку діяльності усім суб'єктам сфери цивільного захисту району по зміцненню безпеки населення в умовах надзвичайних ситуацій. Необхідність цього кроку продиктована наявністю ряду об'єктивних і суб'єктивних чинників, серед яких: зростання кількості та масштабів надзвичайних ситуацій природного характеру, а також шкоди від них; значна зношеність систем аварійного контролю та запобігання надзвичайних ситуацій, що загрожує виникненням надзвичайних ситуацій техногенного характеру; зниження якості нагляду за станом потенційно небезпечних об'єктів та дотриманням правил пожежної безпеки; недостатня кількість сил і засобів, необхідних для спостереження за станом небезпечних природних явищ і недостатня ефективність дій при локалізації лих в їх початковій стадії; недостатній рівень готовності сил цивільного захисту через низький рівень їх матеріально-технічного забезпечення; незадовільне розв’язання питань, пов'язаних з будівництвом нових, станом наявних захисних споруд для укриття населення. Розробка і застосування вказаних і інших видів механізмів державного управління у сфері цивільного захисту у поєднанні з можливостями, що базуються на вимогах нормативної правової системи, стану економіки, створюють базу для ефективного функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, дозволяють складати і реалізовувати науково обґрунтовані комплексні програми забезпечення безпечного соціально-економічного розвитку об’єктів і територій, у тому числі і Корабельного району м. Миколаєва-
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectensuring public safetyuk_UA
dc.subjectcivil protection systemuk_UA
dc.subjectgovernmentuk_UA
dc.subjectemergency situationsuk_UA
dc.subjectlife spheresuk_UA
dc.subjectзабезпечення безпеки населенняuk_UA
dc.subjectсистема цивільного захистуuk_UA
dc.subjectоргани управлінняuk_UA
dc.subjectнадзвичайні ситуаціїuk_UA
dc.titleДержавне управління у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади.uk_UA
dc.title.alternativePublic administration in the field of civil protection and security of life in the conditions of local self-government reform and decentralization of poweruk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 19.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kurepin.pdf434,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.