Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7427
Title: Просування заходів подієвого туризму інструментами таргетингу.
Other Titles: Use of Targeting Tools in the Promotion of Gastronomic Tourism Events
Authors: Огієнко, Микола Миколайович
Ohiienko, Mykola
Огієнко, А. В.
Ohiienko, Alona
Keywords: подієвий туризм
івент
гастрономічний туризм
туристичні потенціал
реклама
таргетинг
контекстна реклама
event tourism
event
gastronomic tourism
tourism potential
advertising
targeting
contextual advertising
Issue Date: 2020
Citation: Огієнко М. М., Огієнко А. В. Просування заходів подієвого туризму інструментами таргетингу. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 149-154. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-24.
Abstract: У статті розглянуто процес розвитку туристичного потенціалу через створення гастрономічних подієвих заходів. Гастрономічні фестивалі розглянуто як форму подієвого туризму Миколаївщини. Надходження прибутку від туризму є суттєвим, тому одним із важливих факторів це залучення учасників та збільшення туристичного потоку. Жоден івент-захід не може відбуватися без якісної реклами та висвітлення у засобах масової інформації, особливу увагу приділено таргетованій рекламі, враховуючи те, що вона орієнтована на інтереси користувача. Метою статті є дослідження аспектів розвитку подієвого туризму регіону, аналіз сучасного стану гастрономічного туризму в Україні та Миколаївській області, аналіз впливу таргетованої реклами в різних Інтернетмережах на якісні показники наповнення івентів. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові та теоретичні праці вчених щодо розвитку подієвого туризму, статистичні дані, отримані під час рекламної кампанії івент-заходу «Управлінська платформа», яка проводилася в рамках відкритого кулінарного конкуру «Staff Battle» у м. Миколаїв. В основу реалізації визначеної мети покладено системний підхід до досліджуваних проблем та використано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. У статті досліджено вплив від проведення рекламної кампанії в електронних ЗМІ та соціальних мережах з використанням таргетингу та контекстної реклами на наповнення учасниками заходу подієвого туризму форуму «Управлінська платформа» в рамках гастрономічного фестивалю «Миколаїв. Вінтажна кухня». Досліджено обмежуючи фактори впливу на цільову аудиторію, вік, регіон та інші фільтри, які дозволили донести інформацію в мережі відповідно до портрету цільової аудиторії. У результаті проведено порівняльний аналіз відкликів зацікавлених осіб по кожній з мереж. У результаті 6-ти денної рекламної кампанії отримано дані щодо охоплення цільової аудиторії, розділення аудиторії за ґендерними особливостями, віковими категоріями зацікавлених осіб, територіальним поділом та іншими факторами впливу на вибір цільової аудиторії при проведенні івентів гастрономічного туризму. Здійснено аналіз основних напрямів подієвого туризму на прикладі гастрономічних фестивалів та конкурсів. Увагу в статті приділено діяльності Асоціації кулінарів України, що дозволила підвищити потенціал подієвого туризму шляхом організації чисельних конкурсів, чемпіонатів із кулінарного мистецтва та сервісу в рамках гастрономічних фестивалів як інструменту подолання сезонності залучення туристів до регіону. Наголошено на важливості просування гастрономічних фестивалів та конкурсів з використанням широкої рекламної кампанії, акцентовано значну увагу на таргетованій рекламі, а саме: отриманий досвід використання таргетингу буде використаний для проведення рекламних кампаній наступних заходів подієвого туризму з урахуванням ефективності зон варіації факторів впливу вибору цільової аудиторії. Це дозволить мінімізувати витрати на рекламну кампанію при незмінній якості та кількості залучених учасників.
The article deals with the process of developing tourist potential through the creation of gastronomic events. Gastronomic festivals are considered as a form of event tourism in the Mykolaiv region. Income from tourism is significant, so one of the important factors is attracting participants and increasing the tourist flow. No event can take place without quality advertising and media coverage, with particular attention given to targeted advertising, given that it is user-friendly. Purpose. The purpose of the article is to study the aspects of the development of event tourism in the region, analyze the current state of gastronomic tourism in Ukraine and Mykolaiv region, analyze the impact of targeted advertising on various Internet networks on the qualitative indicators of event filling, methodological and informational basis of work are scientific and theoretical works of scientists on the development of event tourism, statistics were obtained during the advertising campaign of the event “Management Platform”, which was held as part of the open culinary contest “Staff Battle” in Mykolaiv. The realization of this goal is based on a systematic approach to the problems under study, and various general scientific and special methods of research are used. Results. The article investigates the process of the advertising campaign of the forum "Management platform" within the gastronomic festival "Nikolaev. Vintage Kitchen” with targeting and contextual advertising. We have investigated limiting factors affecting the target audience, such as age, region, and other filters that allowed us to bring information online to the target audience portrait. As a result, we conducted a comparative analysis of stakeholder responses to each of the networks. As a result, during the 6 days of the advertising campaign, we explored the reach of the target audience, the gender breakdown of the audience, the age categories of the stakeholders, the territorial division and other factors influencing the choice of the target audience in the promotion of gastronomic tourism. Conclusions and Discussion. The analysis of the main directions of event tourism, namely gastronomic festivals and competitions, features of event tourism are: lack of seasonality; possibility of forecasting; mass; interactivity; innovation; regularity of events; encouraging repeat visits to destinations; and entertainment. The article also focuses on the influence of the Culinary Association of Ukraine, whose active work in the territory of Ukraine and the Mykolaiv region increased the potential of event tourism by organizing numerous competitions in culinary arts and service in the framework of gastronomic festivals. Emphasis is placed on the importance of promoting gastronomic festivals and competitions using both a wide-ranging advertising campaign and a strong focus on targeted advertising. Namely, the experience of targeting will be used for the advertising campaigns of subsequent events of event tourism, taking into account the effectiveness of zones of variation in the factors of influence on the choice of the target audience. This will minimize the costs of the advertising campaign with the same quality and number of participants involved.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7427
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 19.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ohiienko.pdf456,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.