Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8614
Title: Демографічна складова оцінки рівня і якості життя населення в концепції людського розвитку
Other Titles: Demographic Component of Assessment of the Population Standard and Quality Of Life in the Concept of Human Development
Authors: Крилова, Ірина Георгіївна
Krylova, Irene
Іваненко, Тетяна Яківна
Ivanenko, Tetyana
Поточилова, І. С.
Potochylova, I.
Keywords: якість життя
рівень життя
показники
демографічні характеристики
суб’єктивні оцінки
об’єктивні оцінки
природне зменшення
тривалість життя
народжуваність
смертність
quality of life
standard of living
indicators
demographic characteristics
subjective assessments
objective assessments
natural decrease
life expectancy
birth rate
mortality
Issue Date: 2020
Citation: Krylova I., Ivanenko T., Potochylova I. (2020). Demographic Component of Assessment of the Population Standard and Quality Of Life in the Concept of Human Development. Modern Economics, 24(2020), 88-93. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V24(2020)-14.
Abstract: Основою розвитку будь-якої країни або суспільства є людина та її добробут. Зростання всіх видів національного багатства, накопичення суспільством матеріальних та духовних цінностей без участі людини неможливе. Наскільки людина в сучасному суспільстві може відчувати себе в безпеці, якою мірою рівень її життя може гарантувати його якість – всі ці питання завжди є актуальними. Рівень життя найчастіше означає ступінь задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб населення і є результатом розподілу створених у суспільстві благ. У порівнянні з економічної категорією «якість життя» значно вужча, оскільки не враховує усі сторони людського існування. Метою дослідження є систематизація показників рівня та якості життя населення, дослідження демографічної складової їх оцінки в контексті людського розвитку та аналіз основних демографічних показників якості життя Миколаївської області та України. Визначено сутність економічної категорії «якість життя» та «рівень життя». Розглянуто систему показників рівня життя, рекомендовану ООН, національну матрицю індикаторів якості життя, основні міжнародні системи оцінки якості життя населення, об’єктивний та суб’єктивний підхід щодо його оцінювання. З’ясовано, що сьогодні не існує єдиного визначення поняття «якість життя» (науковці доповнюють його, виходячи з основної мети власних досліджень), крім того, не існує і єдиного підходу щодо його оцінки. Визначено, що серед різних методик і підходів оцінки використання демографічних показників достатньо обмежене. Соціально-економічний розвиток країни ґрунтується на поліпшенні якості життя населення, підвищенні його рівня. Вважаємо, що в їх інтегральній оцінці важливою складовою є саме демографічна, адже демографічні процеси можуть бути як наслідком (результатом) якості життя, так і впливовим фактором. Демографічна ситуація в країні надзвичайна складна: відсутність природного приросту населення; висока передчасна смертність, при значному рівні старіння населення; незмінна структура причин смертності (найбільша питома вага померлих внаслідок хвороб системи кровообігу та новоутворень); низька народжуваність; звужений режим відтворення покоління матерів; сумарний показник народжуваності не свідчить про забезпечення простого відтворення населення. Отже, підсумовуючи зазначимо, що об’єктивні, кількісні демографічні показники не свідчать про поліпшення якості життя населення України (Миколаївської області).
The essence of the economic category "quality of life" and "standard of living" is determined. The system of living standards recommended by the UN, the national matrix of quality of life indicators, the main international systems for assessing the population quality of life, the objective and subjective approach to its assessment are considered. The purpose of the study is to systematize indicators of the standard and quality of life of the population, the study of the demographic component of their assessment in the context of human development. It was found that today there is no single definition of "quality of life" (scientists supplement it based on the main purpose of their own research) and a single approach to its evaluation. It is determined that among the various methods and approaches to assessing the use of demographic indicators is quite limited. The characteristic of the basic demographic indicators which can be applied in research both standard and quality of life of the population is given. The main demographic indicators of measuring the quality of life of the population in Ukraine and in Mykolayiv region are determined and analyzed.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8614
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 24.
Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krylova.pdf848,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.