Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8999
Title: Теоретичні засади вибору організаційно-правової форми господарювання в Україні
Other Titles: Theoretical Principles of Choosing the Organizational and Legal Form of Management in Ukraine
Authors: Кіщак, Іван Теодорович
Саваріна, Ірина Петрівна
Kischak, Ivan
Savarina, Irina
Хомутовська, Ірина Іванівна
Khomutovska, Iryna
Keywords: власність
організаційно-правова форма
аксіологія цінності підприємства
соціальна відповідальність
діяльність
підприємництво
property
organizational and legal form
axiology of enterprise’s value
social responsibility
activity
entrepreneurship
Issue Date: 2021
Citation: Кіщак І.Т., Хомутовська І.І., Саваріна І.П. Теоретичні засади вибору організаційно-правової форми господарювання в Україні. Modern Economics. 2021. № 25(2021). С. 79-85. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-12.
Abstract: У статті розглянуто питання історичної обумовленості сучасних рис та інституційних бар’єрів розвитку підприємництва в Україні, його внутрішнього змісту та суспільної ролі як інноваційної та соціально відповідальної діяльності, історії виникнення й розвитку підприємства як соціально-економічного явища; види, об’єкти та організаційно-правові форми господарювання у різних галузях економіки; класифікації форм державно-приватного партнерства; аксіологічну аспекту державної власності; досліджено організаційно-правову форму юридичних осіб як суб’єктів підприємства; наведено основні переваги й недоліки організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах модернізації та глобалізації економічних відносин. Обґрунтовано розуміння власності як належності засобів і продукції відповідним фізичним та юридичним особам, при цьому власність водночас є соціальною, економічною й правовою категорією. Суб’єктом права власності є власник, який на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, що не суперечить чинному законодавству. Обґрунтована аксіологія цінності економічних відносин як позитивно вагомої у задоволенні потреб учасників суспільного життя, при цьому цінності підприємства полягають у їх здатності задовольняти потреби цих суб’єктів. Підкреслено, що до найбільш значущих ознак, які виокремлюють одну організаційно-правову форму від іншої є: кількість учасників створюваного суб’єкта підприємництва; характеристика власника майна; джерела майна як матеріальної основи підприємництва; межі майнової відповідальності; спосіб розподілу прибутків і збитків; форма управління суб’єктом підприємництва. Організаційно-правова форма розглядається, як форма юридичної особи (суб’єкта підприємництва), що характеризує особливості його створення, майнового статусу, особливості взаємодії власників, засновників, і учасників, їх відповідальності один перед одним та за зобов’язаннями юридичної особи. Доведено, що поряд з приватною й комунальною формами власності, державна виступає як форма власності, що відіграє певну роль в економіці України й може реалізуватись на засадах державно-приватного партнерства
The article is devoted to the issues of historical conditionality of modern features and institutional barriers on the way to the development of entrepreneurship in Ukraine, its internal content and social role as innovative and socially responsible activity, the history of emergence and development of an enterprise as a social-economic phenomenon and types. Also, it describes the objects, organizational and legal forms of management in different branches of economy, classification of public-private partnership; axiological aspect of state property; description of the organizational and legal form of the legal entities; main advantages and disadvantages of organizational and legal forms of management in the current conditions of modernization and globalization of economic relations. The article deals with understanding of property as belonging to means and products to the corresponding physical and legal persons. The notion of property is outlined as a social, economic, and legal category. The paper shows the owner’s position following some property rights where he possesses, uses, and disposes of his property that doesn’t contradict the current legislation. The value of the axiology in economic relations is outlined as positively significant in meeting the needs of participants in public life. Results. As the article concerns there are the most significant features that distinguish organizational and legal forms: some participants in the created business entity, characteristics of the property owner; sources of the property as a material basis of entrepreneurship; limits of property liability; the method of sharing profits and losses; the form of business entity management. Conclusions. Organizational legal form is considered as a form of legal person ( a subject of entrepreneurship) which characterizes the peculiarities of its creation, property status, peculiarities of the owners’ interaction, founders and participants, their duties and obligations in the legal entity. It is proved that the ownership can be private and state and the last can acts as a form of ownership that plays some role in the economy of Ukraine. This form of ownership can be implemented based on public-private partnerships.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8999
Appears in Collections:Modern Economics. - 2021. - Вип. 25
Статті (Коледжі МНАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kischak.pdf461,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.