Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9757
Title: Антропогенний вплив на земельні ресурси
Other Titles: Anthropogenic impact on land resources
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Keywords: Сільське господарство
інтенсивні технології
забруднення грунтів
отрутохімікати
токсиканти
гербіциди
азотні добрива
балансування
Agriculture
intensive technologies
soil pollution
pesticides
herbicides
toxicants
nitrogen fertilizers
balancing
Issue Date: 2021
Citation: Курепін В. М. Антропогенний вплив на земельні ресурси // Проблеми екології та екологічної безпеки. Створення нових полімерних матеріалів : матеріали VIII міжнар. заочної наук.-практ. конф. 7 червня 2021 року : збірник матеріалів конференції. Мінськ, Беларусь : УЦЗ, 2021. С. 39-41.
Abstract: Розвиток сільського господарства в умовах застосування інтенсивних технологій неможливо без використання мінеральних добрив (підвищення врожайності, родючості грунтів). Однак при недосконалості їх властивостей і хімічного складу; порушення технологій виробництва, зберігання і застосування мінеральних добрив; способів їх використання присутній негативний вплив мінеральних добрив на окремі компоненти біосфери, навколишнє природне середовище та на людину. Інтенсивні технології вирощування польових культур збільшують можливості забруднення грунтів залишками добрив, отрутохімікатами, гербіцидами та іншими токсикантами. Наявність токсичних речовин в грунті супроводжується їх накопиченням в поверхневих і ґрунтових водах. Це є одним з основних екологічних факторів, що впливають на якість отриманої продукції і якість грунту. Потрібен чіткий контроль за використанням добрив, пестицидів, хімічних меліорантів.
The development of agriculture in the context of the use of intensive technologies is impossible without the use of mineral fertilizers (increasing productivity, soil fertility). However, with the imperfection of their properties and chemical composition; violation of technologies for the production, storage and use of mineral fertilizers; ways of their use there is a negative impact of mineral fertilizers on individual components of the biosphere, the natural environment and on humans. Intensive technologies for growing field crops increase the possibility of soil contamination with fertilizer residues, pesticides, herbicides and other toxicants. The presence of toxic substances in the soil is accompanied by their accumulation in surface and ground waters. This is one of the main environmental factors affecting the quality of the products obtained and the quality of the soil. We need strict control over the use of fertilizers, pesticides, chemical ameliorants.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9757
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-41.pdf226,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.