Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9804
Title: Агроекономічна оцінка ефективності використання біопрепаратів у вирощуванні ячменю ярого в умовах Південного Степу України
Other Titles: Agroeconomic Assessment of Utilization Biologics in the Cultivation of Spring Barley in the Conditions of the Southern Steppe of Ukraine
Authors: Гамаюнова, Валентина Василівна
Касаткіна, Тетяна Олександрівна
Бакланова, Тетяна Вікторівна
Gamajunova, Valentina
Kasatkina, Tetiana
Baklanova, Tetiana
Keywords: ячмінь ярий
сорт
варіант підживлення рослин
рівень рентабельності
умовно чистий прибуток
собівартість
spring barley
variety
plant feeding option
level of profitability
notionally net profit
cost price
Issue Date: 2021
Citation: Гамаюнова В. В., Касаткіна Т. О., Бакланова Т. В. Агроекономічна оцінка ефективності використання біопрепаратів у вирощуванні ячменю ярого в умовах Південного Степу України // Agrology. Дніпро, 2021. Т 4, № 2. С. 65-70.
Abstract: Наведено результати досліджень, проведених у 2016‒2018 рр. на чорноземі південному, з двома сортами ячменю ярого та впливу їх позакореневого підживлення на формування зернової продуктивності. На основі отриманих результатів визначено показники агроекономічної ефективності та їх зміна під впливом проведення цього заходу (як одного з найважливіших елементів технології) при вирощуванні культури, у тому числі й серед сортів. Незважаючи на збільшення виробничих витрат, обробка посіву рослин біопрепаратами сприяла певному зростанню умовного чистого прибутку, який з кількістю підживлень підвищувався, досягаючи найбільших значень у разі використання для оптимізації живлення Фреш флоріду (300 г/га). Одне підживлення сорту Сталкер визначено на рівні 5927, два підживлення – 6890, три – 7320 грн/га, а в контролі – 3857 грн/га. При вирощуванні сорту ячменю ярого Вакула згадані показники становили 5968; 6808; 7771 та 3980 грн/га, відповідно. Зі збільшенням кількості проведених позакореневих підживлень знижувався один з найважливіших показників економічної ефективності ‒ собівартість вирощування одиниці продукції. Найнижчим показником була собівартість при проведенні підживлень Фреш флорідом (300 г/га ‒ по сорту Сталкер): за однієї позакореневої обробки посіву – 2269,4; двох обробок – 2173,5, а трьох – 2166,7 грн/т; у контролі цей показник дорівнював 2638,5 грн/т. При вирощуванні ячменю ярого сорту Вакула зазначені показники становили 2262,3; 2185,8; 2105,4 та 2608,0 грн/т, відповідно. Використання інших біопрепаратів призводило до певного зростання собівартості вирощування ячменю ярого; найбільш високі значення реєструвалися при застосуванні препарату Органік Д-2 М за лише одного підживлення у фазу кущіння рослин. У цьому варіанті досліду при вирощуванні сорту Вакула показник собівартості вирощування одиниці продукції навіть дещо перевищив контроль. Вирощування ячменю ярого на засадах ресурсозбереження зі застосуванням сучасних рістрегулюючих речовин та біопрепаратів є доцільним, адже підвищується не лише рівень урожайності зерна, а й основні показники агроекономічної ефективності відповідно ‒ умовно чистий прибуток і рівень рентабельності, а собівартість виробництва одиниці продукції, навпаки, знижується. Встановлено, що за оптимізації живлення ячменю ярого на засадах ресурсозбереження шляхом обробки посіву рослин в основні періоди вегетації біопрепаратами, разом із ростом рівня врожайності зерна та змін його якості, збільшуються й інші показники агроекономічної ефективності виробництва культури. Рівень рентабельності в контролі (обробка рослин водою) за вирощування ячменю ярого сорту Сталкер становив 59,2%, у найбільш оптимальних варіантах живлення сягав значення 93,8%, а для сорту Вакула реєстрували, 61,0 та 99,5%, відповідно. Отримані агроекономічні показники при вирощуванні ячменю ярого дозволили обґрунтувати такі твердження: використання біопрепаратів для обробки посіву рослин ячменю ярого в основні періоди вегетації підвищує врожайність і вартість вирощеного зерна. Визначено, що рівень рентабельності вирощування ячменю ярого за великої кількості підживлень зростав. Максимального значення показник досяг за триразового проведення підживлень посіву рослин ячменю ярого сорту Вакула Фреш флорідом, тобто 300 г/га (99,5%). Два підживлення посіву рослин цим препаратом забезпечили рентабельність на рівні 99,1%. Найвищу рентабельність вирощування забезпечило застосування для оптимізації живлення Фреш флоріду (300 г/га) тричі за вегетацію – у фази кущіння, виходу рослин у трубку та колосіння. Найнижчий рівень рентабельності спостерігали від застосування препарату Органік Д-2 М для підживлення ячменю ярого сорту Вакула: одна обробка рослин ‒ на рівні 60,6%, дві – 72,5, три обробки – 78,2%. За результатами досліджень, проведених з двома сортами ячменю ярого, щоб визначити для них кращий біопрепарат та оптимальні строки підживлення для збільшення врожаю зерна і покращення його якості, зроблено висновок агроекономічної ефективності виявлення найкращого варіанта живлення та сорту на основі розрахунку вартісних економічних показників. Підтверджено доцільність оптимізації живлення шляхом використання для цього сучасних біопрепаратів.
The results of research conducted in 2016‒2018 on the southern chernozem and the effect of two varieties of spring barley extra-root feed on the formation of grain productivity are given. Based on the results obtained, indicators of agroeconomic efficiency and their change were determined under the influence of this event (as one of the most important elements of technology) in growing the crop, including in terms of varieties. Despite the increase in production costs, the treatment of plant seeding with biologics contributed to a certain increase in notional net profit, which increased with the number of feeds, reaching the highest values if used to optimize the nutrition of Fresh florid (300 g/ha). One feeding of Stalker variety is determined at the level of 5927, two feeding ‒ 6890, three ‒ 7320 UAH, and 3857 UAH/ha ‒ in control. The mentioned indicators were 5968, 6808, 7771 and 3980 UAH/ha, respectively, when the spring barley variety Vakula was grown. One of the most important indicators of economic efficiency decreased ‒ the cost of growing a unit of production with an increase in the number of extracurricular feeding. The lowest indicator was the cost price of production of top – dressing with Fresh florid (300 g/ha ‒ according to the Stalker variety): with one extracorporeal sowing ‒ 2269.4; two treatments ‒ 2173.5, and three ‒ 2166.7 UAH/t; in control, this indicator was 2638.5 UAH/t. These values were, respectively, 2262.3; 2185,8; 2105.4 and 2608.0 UAH/t when the barley spring variety Vakula was growing. The use of other biological preparations led to a certain increase in the cost of growing spring barley. The highest values were recorded when using Organic D-2 M with only one feeding in the plant phase. In this version of the experiment the cost of growing a unit of production even slightly exceeded control, when Vakula variety was grown. The cultivation of spring barley on the basis of resource saving using modern re-regulating substances and biological preparations is advisable, because it increases not only the level of grain yield, but also the main indicators of agroeconomic efficiency net profit and profitability, and unit cost, on the contrary, decreases. It was established that by optimizing the nutrition of spring barley on the basis of resource saving by treating crops in the main growing seasons with biological products, along with increasing grain yield and changes in its quality, other indicators of agroeconomic efficiency of crop production increase. The level of profitability in control (treatment of plants with water) for the cultivation of barley of the spring variety Stalker was 59.2%, then in the most optimal food options it reached 93.8%, and for the Vakula variety they were determined 61.0 and 99.5% respectively. The obtained agroeconomic indicators in the cultivation of spring barley made it possible to substantiate the following claims: the use of biologics to treat the sowing of spring barley plants during the main periods of vegetation increases the yield and cost of grown grain. It was determined that the level of profitability of growing spring barley with a large number of feeds grew. The indicator reached its maximum value with three times the planting of barley plants of the spring variety Vakula with Fresh florid, that is, 300 g/ha (99.5%). Two plant crops with this drug provided profitability at the level of 99.1%, and one ‒ 85.6, (in control ‒ 61.0%). The highest profitability of cultivation was ensured by the use of Fresh florid (300 g/ha) for optimizing nutrition three times for vegetation ‒ in the phases of tillering, shooting and heading. The lowest level of profitability was ensured by the use of the preparation Organic D-2 M for feeding barley of the spring variety Vakula: one treatment of plants ‒ at the level of 60.6%, two ‒ 72.5, three treatments ‒ 78.2%. According to the results of research conducted with two varieties of spring barley, the best biological product and terms of fertilization were determined in order to increase grain yield and improve its quality and agroeconomic efficiency based on the calculation of cost economic indicators. The expediency of nutrition optimization by using modern biological products for spring barley cultivation has been confirmed.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9804
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agrology65-70.pdf634,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.