Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9829
Title: Використання дистанційного навчання в освітньому процесі спеціальних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Other Titles: The use of distance learning in the educational process of special groups of vocational (vocational) education
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Марченко, Дмитро Дмитрович
Marchenko, Dmitry
Keywords: Дистанційне навчання
інклюзивні спеціальні групи
заклад професійної (професійно-технічної) освіти
педагог професійного навчання
якість освіти
Distance learning
inclusive special groups
institution of professional (vocational) education
teacher of professional training
quality of education
Issue Date: 2021
Citation: Курепін В. М., Марченко Д. Д. Використання дистанційного навчання в освітньому процесі спеціальних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Перспективи та інновації науки. 2021. № 2(2). С. 73-84.
Abstract: Людство ввійшло в 21 століття нової ери, початок якої ознаменувався суцільною інформатизацією та комп’ютеризацією, глобалізацією виробництва, капіталу, культури та освіти, переоцінкою раніше досягнутого і потужними не прогнозованими та мало контрольованими катастрофічними явищами в природі. Одним із найефективніших засобів адаптації людини до сучасного життя є освіта як організований педагогічний процес пізнання, трансляції попередніх надбань людства молодому поколінню, розвитку, спілкування і творчості. Виклики, що постали перед освітніми системами усіх країн світу, в тому числі й України, зумовлені пандемією Covid-19, вимагають від освітян, які задіяні в освітньому процесі спеціальних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти оперативної реакції з метою забезпечення якісної освіти. Успіх у подоланні викликів сьогодення залежить від взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу, вагома роль у реалізації якого належить як учням професійно-технічної освіти, які сьогодні, перебуваючи в тісній комунікації з викладачами підтримують мотивацію до навчання. Проте, останнім часом дослідники та науковці усе більше порушують питання щодо перенавантаження учнів, це стосується надмірної тривалості освітнього процесу в онлайн-режимі та великого й нескоординованого між викладачами обсягу домашніх завдань. Стаття присвячена дослідженню технічних та організаційних способів використання елементів дистанційного навчання для учнів, які навчаються в інклюзивних спеціальних групах професійно-технічної освіти. Окреслено шляхи інтенсифікації процесу підготовки кваліфікованих робітників у закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області засобами мережевих технологій, Визначено переваги та недоліки впровадження елементів дистанційного навчання для учнів інклюзивних, спеціальних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Mankind has entered the 21st century of a new era marked by continuous informatization and computerization, the globalization of production, capital, culture and education, a reassessment of what has been achieved, and powerful unpredictable and uncontrolled catastrophic events in nature. One of the most effective means of human adaptation to modern life is education as an organized pedagogical process of cognition, transmission of previous achievements of mankind to the younger generation, development, communication and creativity. The challenges facing the education systems of all countries, including Ukraine, caused by the Covid-19 pandemic, require educators involved in the educational process of special groups of vocational (technical) education institutions to respond quickly to ensure quality education. Success in overcoming today's challenges depends on the interaction and cooperation of all participants in the educational process, an important role in the implementation of which belongs to students of vocational education, who today, in close communication with teachers maintain motivation to learn. However, in recent years, researchers and researchers have increasingly raised the issue of overloading students, due to the excessive length of the online educational process and the large and uncoordinated amount of homework between teachers. The article is devoted to the study of technical and organizational ways of using elements of distance learning for students enrolled in inclusive special groups of vocational education. The ways of intensification of the process of training skilled workers in vocational (technical) education institutions of Mykolayiv region by means of network technologies are outlined.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9829
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74-84.pdf456,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.