Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9878
Title: Історичні засади формування студентоцентрованої концепції та її вплив на особливості самостійної роботи студентів у ЗВО
Other Titles: Historical principles of formation of student-centered concept and its influence on features of students 'independent work in zvo
Authors: Гула, Лариса Вікторівна
Gula, Larysa
Keywords: концепція
філософська антропологія
студентоцентрований підхід
самостійна робота
професійна підготовка
конкурентноспроможність
concept
philosophical anthropology
student-centered approach
student-centered education
independent work
professional training
competitiveness
Issue Date: 2021
Citation: Гула Л. В. Історичні засади формування студентоцентрованої концепції та її вплив на особливості самостійної роботи студентів у ЗВО // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. В. 37. Т. 1. С. 272-280.
Abstract: У статті розкрито сутність поняття «студентоцентроване навчання», як нову концепцію освітнього процесу закладів вищої освіти(ЗВО). Розглянуто сутність, змісту самостійної роботи студента та визначення ролі викладача в її організації в сучасних умовах з урахуванням здобутків філософсько-педагогічної думки на різних історичних етапах розвитку людства. Показано різноманітність поглядів та їх суперечності, щодо контексту філософської антропології, що вимагає по – новому розглянути проблему людини, котра змушує виведення на чільне місце концепції людиноцентризму. Ця філософія виставляє пріоритет на розвиток людської самосвідомості, розумінні саме сутності людини, котра не залишається стабільною, так чи інакше детермінована соціальними, економічними, технологічними процесами. Усвідомлення свого «Я» у філософії людиноцентризму являється нарисом людського самопізнання. Звідси виникає можливість для вироблення перспектив щодо подальшого розвитку суспільства. Традиційна модель освіти, направлена на передачу необхідних знань, умінь та навичок, сьогодні втрачає свою перспективність (Зязюн,2011: 2). Узагальнення творчої спадщини репрезентаторів педагогічної науки показало, що протягом останніх років різними авторами запропоновані зовсім різні класифікації концепцій. Вектор системи освіти на засвоєння знань, який був традиційним і доречним ще у ХХ столітті не відповідає сьогоденню. теперішнє суспільство потребує «нової моделі людини» з інноваційним типом мислення, котра здатна приймати самостійні відповідальні рішення та легко адаптуватися до постійних змін у сучасному непростому соціумі. Тільки така освічена людина буде конкурентоспроможною в будь-якій сфері. Тому беперечно, виникає нагальна потреба в масштабних змінах освітнього процесу в Україні. Необхідне термінове запровадження студентоцентрованого підходу до студентоцентризму. Тільки студентоцентрована освіта передбачає таку організацію освітнього процесу суб’єктів, яка максимально зорієнтована на їхні індивідуальні особливості та специфіку особистісного розуміння світу. За таких умов відбувається не тільки передача знань, вироблення умінь, але й уміння вчитися самостійно, формування життєвих планів, спрямованості пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтацій, розвиток свого особистого потенціалу суб’єктів освітнього процесу сучасного ЗВО.
The article reveals the essence of the concept of "student-centered learning" as a new concept of the educational process of higher education institutions (HEI). The essence, the content of independent work of the student and definition of a role of the teacher in its organization in modern conditions taking into account achievements of philosophical and pedagogical thought at various historical stages of development of mankind are considered. The diversity of views and their contradictions in the context of philosophical anthropology is shown, which requires a new consideration of the problem of man, which forces to bring to the forefront the concept of anthropocentrism. This philosophy prioritizes the development of human self-consciousness, understanding the essence of man, which does not remain stable, one way or another determined by social, economic, technological processes. Awareness of one's "I" in the philosophy of anthropocentrism is an outline of human self-knowledge. Hence the opportunity to develop prospects for further development of society. The traditional model of education, aimed at transferring the necessary knowledge, skills and abilities, today loses its viability (Zyazyun, 2011: 2) The generalization of the creative heritage of the representatives of pedagogical science has shown that in recent years different authors have proposed completely different classifications of concepts. The vector of the education system for the acquisition of knowledge, which was traditional and relevant in the twentieth century, does not correspond to today. today's society needs a "new model of man" with an innovative type of thinking that is able to make independent responsible decisions and easily adapt to the constant changes in today's complex society. Only such an educated person will be competitive in any field. Therefore, there is no doubt that there is an urgent need for large-scale changes in the educational process in Ukraine. There is an urgent need for a student-centered approach to student-centeredness. Only student-centered education provides such an organization of the educational process of the subjects, which is maximally focused on their individual characteristics and the specifics of personal understanding of the world. Under such conditions, there is not only the transfer of knowledge, development of skills, but also the ability to learn independently, the formation of life plans, cognitive interests, values, development of their personal potential of the educational process of modern free education.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9878
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Гула.pdf355,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.