Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3554
Title: Перспективи розвитку агропродовольчого комплексу України в концепції технологічної сингулярності
Other Titles: Перспективы развития агропродовольственного комплекса Украины в концепции технологической сингулярности
Prospects of development of Ukrainian agroindustrial complex in the concept of technological singularity
Authors: Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Keywords: агропродовольчий комплекс
технологічна сингулярність
інформаційні технології
інновації
агропродовольственный комплекс
технологическая сингулярность
информационные технологии
инновации
agribusiness
technological singularity
information technology
innovation
Issue Date: 2016
Citation: Гончаренко І. В. Перспективи розвитку агропродовольчого комплексу України в концепції технологічної сингулярності / І. В. Гончаренко // Науковий вісник УжНУ. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 7. - Ч. 1. - 2016. - С. 85-88.
Abstract: У статті розглянуто перспективи подальшого розвитку агропродовольчого комплексу в разі докорінних змін через стрімкий прогрес нових технологій та настання технологічної сингулярності. Визначено, що стрімкий ріст фінансування створення й застосування нових технологій в агропродовольчій сфері найближчим часом приведе до суттєвих перетворень у галузі, а також зміни звичних уявлень про виробництво продуктів харчування. Розглянуто сучасні тенденції росту інвестицій та приклади використання інновацій в аграрному виробництві. Доведено, що зміни у вигляді повної автоматизації, створення замкнутих циклів виробництва, зниження необхідності збільшення посівних площ і розташування безпосередньо поруч зі споживачем вимагатиме швидкої переоцінки багатьох звичних шаблонів сприйняття агропродовольчого комплексу та уявлень про характер його розвитку.
В статье рассмотрены перспективы дальнейшего развития агропродовольственного комплекса в случае существенных изменений в следствии стремительного прогресса новых технологий и наступления технологической сингулярности. Определено, что стремительный рост финансирования создания и применения новых технологий в агропродовольственной сфере в ближайшее время приведет к существенным преобразованиям в отрасли и изменениям привычных представлений о производстве продуктов питания. Рассмотрены современные тенденции роста инвестиций и примеры использования инноваций в аграрном производстве. Доказано, что изменения в виде полной автоматизации, создания замкнутых циклов производства, снижение необходимости наращивания посевных площадей и расположение непосредственно возле потребителя потребует быстрой переоценки многих привычных шаблонов восприятия агропродовольственного комплекса и представлений о характере его развития.
The prospects for further development of agribusiness in the significant change through the rapid progress of new technologies and event of a technological singularity in the article were viewed. The rapid growth of financing of creation and application of new agricultural technologies in the near future lead to a significant transformation in the industry and changes in the usual understanding of the field of food production was determined. The tendencies of growth of investment in recent years, and examples of innovations in agriculture was described. The changes in the form of full automation, to create closed production cycles, reducing the need to increase acreage and location directly to the consumer require a quick reassessment of many habitual patterns of perception of agribusiness and understanding of the nature of its development were proved.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3554
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Honcharenko.pdf341,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.